Friday, July 20, 2012

syllabus of BAMS

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE NEW DELHI


PROFESSIONAL 1

                                                                                                            
1.1.      SANSKRIT                                                                       
1.2.      PADARTH VIGYAN                                                        
1.3.      AYURVED KA ITIHAS                                                   
1.4.      ASHTANG HRIDAYAM (SUTRASTHAN)                      
1.5.      RACHANA SHARIR                                                      
1.6.      KRIYA SHARIR                                                            


PROFESSIONAL 2


2.1.      CHARAK SAMHITA (PURVARDHA)                                       
2.2.      SWASTHAVRITTA                                                              
2.3.      DRAVYAGUNA VIGYAN                                                    
2.4.      RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA                                 
2.5.      ROGA VIGYAN EVUM VIKRITI VIGYAN                                 
2.6.      AGAD TANTRA, VYAVHAR AYURVED EVUM VIDHI VAIDYAK   


PROFESSIONAL 3
 


3.1.      CHARAK SAMHITA (UTTARARDHA)                                      
3.2.      KAYACHIKITSA                                                      
3.3.      SHALAKYA                                                                 
3.4.      SHALYA                                                           
3.5.      PRASUTI TANTRA EVUM STRIROGA                                   
3.6.      KAUMARBHRITYA                                                     
3.7.      PANCHKARMA                                                       


                                            

                                               1.1 SANSKRIT  Theory- Two Papers– 100 Marks Each

  Practical/ Viva voice – 50 Marks

  Lectures               - 150Paper I                                                                               
1. Vyakarana                                                                      

Sanjna, ach-sandhi, hal-sandhi,visarga sandhi,  Ajanta pullinga, Ajanta streelinga, Ajanta napunsklinga, halanta pullinga, halanta streelinga, Halanta napunsalinga,avyaya prakaran, bhvadi-dashganah, nyanta-sannanta, yannanta-yanluganta-atmnepada-parasmaipada-bhavakam

Karma-karti,lakartha prakriya, kridanta prakarana(kritya prakriya), Purvakridantam, unadaya,uttar-kridanta), vibhaktyartha prakaran, samasa prakaran (keival samas, avyayi-bhavah, tatpurush, bahuvrihi,
dvanda,samasanta), tadvita prakarnani,streepratyaya prakaranam.

TEXT BOOK- laghu siddhanta kaumudi

2.  Translation

1.    Translation from English / Hindi / regional language into Sanskrit Or    Essay in Sanskrit related to ayurveda                  
2 .Translation from Sanskrit to English, Hindi and Regional languages           (Any desired language)                                                                                Reference Books

1. Anuvada Chandrika- Chakradhara Hansa Nautiyal

2. Sansrita Ayurveda Sudha- Dr B. L.gaur

3. Praudh Rachananuvada Kaumudi- Dr Kapil Dev Dwivedi

4. Concerned material from authorised texts of Ayurveda     (for translation).
Paper II                                                                           100 Marks

                                                                          

1.     Vaidya Sadvrittam                                                    


1. Vaidyakiya subhashitani (1-20 chapters) By Bhaskar  Govinda  Ghanenkar                              

2. Ayurveda Hitopdeshah   (Vaidya Ranjit Rai  Desai)                                                
3. Panchatantram- Aprikshitkarkam                         

                                   Or

         Verse from classics (brihatrayi) related to vaidya sadvritta

    2.  Order of reading classics (grantha-adhyayan krama parichaya)    

Pathana karma / sampradana parichaya, padavibhaga, arthanvaya karma, anvyartha, bhavartha,
dhvanitadi-prabhasana karma parichaya Samastapada sarthak-vigraha, dhatu-dhatvartha,
pratyaya-pratyartha, subanta-tivanta-adi according to padavidhi (anvayartha smarthanane) nirupanam.Material for practice

   SushrutSamhita-SharirSthan-chapter-4      (garbhavyakarana sharirm).


1.2. PADARTH VIGYAN

          Theory- Two Papers– 100 Marks Each

                                                                  Practical/ Viva voice – 50 Marks

                                                                                  Lectures               - 150

                                                           Practicals and Demonstration      - 30                                                            

Paper I                                                                                      100 Marks1.1   Ayurveda Nirupana  Definition and lakshana of ayu, composition of ayu; definition and lakshana of

  Ayurveda; definition and types of siddhanta; introduction of basic principles of

  Ayurveda and their significance.1.2   Ayurveda darshana nirupanaPhilosophical background of fundamentals of ayurveda, meaning of the word “ darsan” and its omnipresence;
evolution of darsana, their Numbers and classification; general introductions of schools of Indian  Philosophy with  an emphasis on nyaya, vaisheshik and sankhya Darsana. Ayurveda as unique and independent school of thought (philosophical individuality of ayurveda), definition of padartha, lakshana of padartha. Division and number of padarthas; bhava and abhava padartha; charak’s opinion regarding these; introduction & description of   karana-padarthas mentioned by charak.

 2. Dravya VigyaniyamDefinition, lakshana and number of dravya, panchabhutas; origin of panchamahabhuta, parasparanupravesha (mutual conglomeration), types of panchikaran; lakshana and types of prithvi, lakshana and types of tejas; lakshan and types of jala ,lakshana and types of vayu, lakshan of akasha and its aupadhika types; kala nirupana, etymological derivation, definition and lakshana of the word ‘kala’; aupadhik types of kala, significance of kala in ayurveda; dig-nirupanam, significance of dig and aupadhik types, lakshana of atma, description of purusha mentioned in ayurveda-     Ativahika purusha/ sukshma sharir/ rashi purusha/ chikitsiya purusha/ karma purusha/ saddhatvatmak purusha, initiation of atma towards perception of  knowledge (atmanahjnana pravritti), mano nirupanam; lakshana,synonyms of manas, mana as substratam of diseases(manasah vyadhyashryatram); guna (qualities), Vishaya (subject), karma (functions), ubhayaindriyatva and seat of mana; contribution of panchamahabhuta and triguna in physical  constitution(dehaprakriti) and mental faculty;  disapproval of dravyatva of tamas, practical study/application of dravya in ayurveda.      

 3. Guna Vigyaniyam Etymological derivation, definition and number of gunas, vaisesika guna  

 (sartha)- shabda,  sparsha, rupa,  rasa,  gandha;   adhyatma  gunah- budhi,

 Sukha,   dukha, ichha, dwesa, prayatna; paradi guna, gurvadi guna- their    

 introduction and clinical application.

4. Karma Vigyaniyam  Definition, lakshana and types of karma, types of karma mentioned in nyaya,

  Description of karma in ayurveda, practical study/ application of karma in

  Ayurveda.

  5. Samanya Vigyaniyam  Definition, lakshan, types of samanya, practical study/ application of samanya

  in reference to dravya, guna and karma.  6. Vishesha Vigyaniyam  Definition, lakshna and types of   vishesa, detailed    description   of the verse

  “pravrittirubhayasyata”, practical study of  vishesa for clinical   application   in

  Ayurveda.  7. Samavaya Viyaniyam  Definition  and lakshana of samavaya, practical study of samavaya for clinical

  application in ayurveda.  8. Abhava Vigyaniyam  Definition and lakshana of abhav padartha, classification of abhav- description

  of pragbhava, pradhwansabhava, atyantabhava, anyuanyabhav; clinical

  significance of abhava in ayurveda.

Paper II                                                                                        100 MarksPraman/ Pariksha Vigyaniyam (Epistemology)

1.           Pariksha nirupana (means of getting  knowledge)Definition , significance and necessity of pariksha. Two types of anubhav-prama and aprama. Lakshan and types of prama and prameya. Lakshna, causes and types of smriti(memory). Significance and importance of praman. Enumeration of pramana according to different school of philosophy. Four types of methods of examination according to ayurveda (chaturvidha pariksha vidhi). Pramana in ayurveda. Incorporation of different pramans into three pramans. Use of word pariksha in reference to pramana in classics of ayurveda. Practical  application of methods of examination ( pariksha vidhi) in treatment (chikitsa).2.   Aptopdesha pariksha/ pramana nirupana (Authoritative instruction/ spiritual testimony)Definition of aptopdesha, lakshana of apta, lakshana of sabda, and its types, sabdavritti - abhidha, lakshana, vyanjana, tatparyakhya; shaktigraha hetu, vyakya Characteristic ; vakyartha jnanahetu- akanksha, yogyata, sannidhi.3.   Pratyaksha pariksha/ pramana nirupana (direct observation or perception)

    

definition and lakshana of pratyaksha. Types of origin of pratyaksha jnana. Types of pratyaksha- nirvikalpak- savikalpaka with description; description of  laukika and alaukika types and their further classification. Sannikarsa  Characteristic, six types of sannikarsa, characteristics of sense organs(indriyanam Characteristic  lakshanam). Classification of Indriya and enumeration. Description of panchapanchaka, establishment of origin of Indriya by panchamahabhuta (bhautikatwa of Indriya) and similarity in sources (tulyayonitva) of Indriya. Dominance of antahkaran. Hindrances indirect perception (pratyaksha anuplabdhikaran), detailed description of direct perception (pratyaksha) by various instruments/ equipments; necessity of other pramans in addition to pratyaksha. Practical study/ application of pratyaksha in physiological, diagnostic, therapeutics and research grounds.4.   Anumana pariksha/pramana nirupanam (inference)Definition and lakshan of anuman. Introduction of anumiti, paramarsha, vyapti, hetu, sadhya, paksha, dristanta etc.    Types of anuman mentioned by Charak Samhita & nyaya darsana. Characteristic and types of vyapti, Characteristic and types of hetu, description of ahetu and hetwabhasa. Characteristic  and significance of tarka. Practical study/ application of anumana pramana in physiological, diagnostic, therapeutics and research grounds.5.   Yukti pariksha/ pramana (epistemology of reasoning)Definition and lakshana of yukti pariksha, discussion on yukti pramana. Importance & characteristic  of yukti pariksha in ayurveda. Practical study and utility of yukti pariksha in therapeutics and research.6.   Upamana pramana nirupanam(analogy)Definition and lakshana of upamana. Application of upamana in therapeutics and research7.   Karya- Karan siddhanta nirupanam (cause and effect theory)Definition and lakshana of karya and karana. Types of karan. Significance of karya and karan in ayurveda. Different opinions regarding manifestation of karya from karan- satkaryavada, asatkaryavada, parinam vada, arambhavad, paramanuvada, vivartavada, kshanabhangurvada, pilupaka, pitharpaka, anekantavada, swabhavoparamvada.8. Srishti-nirupanamSrishti-laya nirupanam (evolution and devastation of universe), Description of tatvotpatti, Tatva-nirupanam, classification of tatva. Evolution of universe (life) according to charak, sushruta (srishti-vikaskrama); Ashtaprakriti, Shodashvikara and their description. Similarity and dissimilarity between kshetra-kshetragya, vyakta-avyakta, prakriti-purush. Triguna nirupanam, Description of theories of rebirth and salvation (punarjanma & moksha)9.Shastrartha BodhakaShastra Lakshana, tantra guna, tantra dosha, detailed description of tantrayukti, Brief description of tachhilya and arthashrya.

Practical                                                                                         50 MarksAllotted Assignment Marks – 10

Spotting   – 10  

Viva voice – 30                                                                        1.           Panchabhautika nirupanam of karya dravya and their introduction.

2.           Examination of bhautika / samanya guna and introduction.

3.           Examination of physical constitution composed by panchamahabhuta              

(panchbhautika deha prakriti) and mental temperament composed by triguna (Trigunatmka manas prakriti).

4.           Exposition or display of process of indriyarth sannikarsha in establishment

of dravya and roga (dravya and rogavinishchaya).

5.           Importance / significance of pariksha / pramana in examination of dravya,

rog and rogi. (disease and patient).

6.           Allotment of practical work according to syllabus.Reference Books1.  

Padharth Vigyan

Acharya Ramraksha Pathak

2.  

Ayurvediya Padarth Vigyan

Vaidya Ranjit Rai

3.  

Ayurved Darshan

Acharya Rajkumar Jain

4.  

Padarth Vigyan

Kashikar

5.  

Padarth Vigyan

Balwant Shastri

6.  

Sankhya Tantra Kaumadi

Gajanan Shastri

7.  

Psycho Pathology in Indian Medicine

Dr. S.P. Gupt

8.  

Charak Evum Sushrut ke Darshnik Vishay ka Adhyayan

Prof. Jyotirmitra Acharya

9.  

Ayurvediya Padarth Vigyan

Dr. Ayodhya Prasad Achal

10.    

Padarth Vigyan

Dr. Vidyadhar Shukla

11.    

Padarth Vigyan

Dr. Ravidutta Tripathi

12.    

0A         Ayurvediya Padarth Vigyan

Vaidya Ramkrishna Sharma Dhandha

13.    

Ayurvediya Padarth Vigyan Parichaya

Vaidya Banwari lal Gaur

14.    

Ayurvediya Padarth Darshan

Pandit Shivhare

15.    

Useful Parts of Charak , Sushrut and Vagbhata1.3       AYURVED KA ITIHAS (History of Ayurveda)

Theory- One Paper - 100 Marks

                  Lectures                       - 60                                                                                                                

      

1.   Etymological derivation (vyutpatti), syntactical derivation (niruktti) and definition of the word itihas, necessity of knowledge of history, its significance and utility.  means and method of gaining knowledge viz. historical person (vyakti), subject (vishaya), time period, (kala), happening (ghatna) and their impact on ayurveda.2.   Decent of Ayurveda, chronology of ayurveda according to different schools, introduction of eight branches of ayurveda and concerned renowned texts. Introduction of the authors of  these texts.3.   Eternity of ayurveda (shashvatvam and anaditavam).4.   Status of ayurveda in Vedic period, progression of ayurveda upto tantra kala. Knowledge about available topics of ayurveda in puranas and tantras etc.5.   Introduction of authors of classical texts during Samhita kala and their contribution especially Atreya, Dhanwantri, Kashyapa, Agnivesha, Sushruta, Bhela, Harita, Charaka, Dridhbala, Vagbhatta, Nagarjuna, Jivaka – introduction and contribution.6.   Chronological development of charaka samhita, sushruta samhita and kashyapa samhita.7.   Introduction and establishment of time period of commentators of classical samhitas – bhattar harishchandra, Jejjata, Chakrapani, Dalhana, Nishchalakara, vijayarakshita, Gayadas, Arundatta, Hemadri, Gangadhara, Yonginderanath sen, Haranchandra Chakravorty.8.   Introduction and time period of authors of compendium (granthasamgraha kala) – Acharya Bhavmishra, Sharangdhara, Vrinda, madhavkara, Shodhala, Govind Das (Author of bhaisjya ratnawali), Vasavraja etc.9.   Origin of ras shastra and its development, introduction and time period of promoters of ras shastra.10.        Vrikshayurveda vijnana (Ayurveda for plant kingdom), pashu chikitsa vijnana (ayurveda for animal kingdom), promoters of ashva, gaja chikitsa Vijnana; shalihotra, palkapya, varahmir, nakula, ashvaghosh.11.        Introduction of authors of modern era –Gan Nath sen, Yamimi bhushan, Yadavji tikramji acharya, Ghanekar, Damodar Sharma Gaur, Priyavrat Sharma, Swami Laksmiram, Dr. P. M. Mehta, Daji Shastri Pade etc.

12.        Globlaisation of ayurveda – Sumera, Babilonia, Asiria, Misra (Egypt), China, Persia, Arabia, Kamobja, Sri Lanka, Nepal, Thailand, Mauritius, Myanmar (Burma) etc. – expansion of ayurveda in above mentioned civilisations.13.        Impact of ayurveda on Hippocratus (Father of Allopathy), Invitation to Indian physicians by yavans and translation of ayurvedic text into Arabian language, visit to Greece by Indian scholars, relation between Greece and india in ancient period (made by Alexandar), expansion of ashvavaidyaka in Greece.14.        Developmental actions for ayurveda in post-independence period, development in educational trends, establishment of different committee,  their recommendations, central council of Indian medicine, central council for research and ayurveda and siddha, foundation of department of AYUSH, its introduction and activities, drug and cosmetic act, Ayurvedic pharmacopoeia Committee  formation and activities of organisations and institutions like Rashtriya Ayurveda Vidyapeeta etc. Activities in field of research in ayurveda according to different subjects. Initiation for writing down a text, different councils of vaidya and their activities.Publications of Ayurveda journals and magazines, WHO, status of Ayurveda on international grounds in present era.Reference Books

1.    
Upodaghata of Kashyapa Samhita Paragraph of acceptance of Indian medicine

-

Rajguru Hem Raj Sharma

2.    
Upodaghata of Rasa Yogasagar

-

Vaidya Hariprapanna Sharma

3.    
Ayurveda Ka Itihas

-

Kaviraj Suram Chand

4.    
Ayurveda Sutra

-

Rajvaidya Ram Prasad Sharma

5.    
History of Indian Medicine (1-3 part)

-

Dr. Girindra Nath Mukhopadhyaya

6.    
A Short history of Aryan Medical Science

-

Bhagwat Singh

7.    
History of Indian Medicine

-

J. Jolly

8.    
Hindu Medicine

-

Zimer

9.    
Classical Doctrine of Indian Medicine

-

Filiyosa

10.
Indian Medicine in the classical age

-

Acharya Priya Vrita Sharma

11.
Indian Medicine (Osteology)

-

Dr. Harnley

12.
Ancient Indian Medicine

-

Dr. P. Kutumbia

13.
Madhav Nidan and its Chief Commentaries (Chapters highlighting  history)

-

Dr. G.J. Mulenbelt

14.
Ayurveda Ka Brihata Itihasa

-

Vaidya Atridev Vidyalankara

15.
Ayurveda Ka Vaigyanika Itihasa

-

Acharya Priyavrata Sharma

16.
Ayurveda Ka Pramanika Itihasa

-

Prof. Bhagwat Ram Gupt

17.
History of Medicine in India

-

Acharya Priyavrata Sharma

18.
Vedo Mein Ayurveda

-

Vaidya Ram Gopal Shastri

19.
Vedo Mein Ayurveda

-

Dr. Kapil Dev Dwivedi

20.
Science and Philosphy of Indian Medicine

-

Dr. K.N. Udupa

21.
History of Indian Medicine form Premoryana to Kushana Period

-

Dr. Jyotiramitra

22.
An Appraisal of Ayurvedic Material in Budhist literature

-

Dr. Jyotiramitra

23.
Mahayana Granthon Main Nihita Ayurvediya Samagri

-

Dr. Ravindra Nath Tripathi

24.
Jain Ayurveda Sahitya Ka Itihasa

-

Dr. Rajendra Prakash Bhatnagar

25.
Ayurveda- Prabhashaka Jainacharya

-

Acharya Raj Kumar Jain

26.
Charaka Chintana

-

Acharya Priyavrata Sharma

27.
Vagbhatta Vivechana

-

Acharya Priyavrata Sharma

28.
Atharvaveda and Ayurveda

-

Dr. Karambelkara

29.
Ayurvedic Medicine Past and Present

-

Pt. Shiv Sharma

30.
Ancient Scientist

-

Dr. O.P. Jaggi

31.
Lumanaries of Indian Medicine

-

Dr. Shrikanthamurti

32.
Ayurveda Ke Itihasa Ka Parichaya

-

Dr. Ravidutta Tripathi

33.
Ayurveda Ke Pranacharya

-

Ratnakara Shastri

34.
Ayurveda Itihasa Parichaya

-

Prof. Banwari Lal Gaur1.4. ASHTANGA HRIDAYAM (SUTRASTHAN)                   Theory- One Paper – 100 Marks

                                                                  Practical/ Viva voice – 50 Marks

                                                                                  Lectures               - 60

                                                        

For the convenience of learning allotted marks for Sutrasthan of Ashtanga Hridaya has been divided into following two groups:

Thorough Study      
75 Marks
Introductory Study            
25 Marks
        

·                     Chapters specified for thorough study

First chapter to Fourteenth chapter (1-14)                                
45 Marks
Sixteenth chapter to twenty-fourth chapter (16-24)                  
20 Marks
Twenty-seventh (27) and Thirtieth (30) chapters                      
10 Marks
                

·                     Chapters specified for Introductory study

Fifteenth, Twenty-fifth, Twenty-sixth, Twenty-eighth and Twenty-ninth chapters.  
05 Marks
Ashtanga Samgraha Chap. No 12, 13, 22, 23.                                          
20 Marks


·                     Fifty marks assigned for practical exam are distributed as follows

1) For chart framing / Compilation

10 marks
2) Recitation & writing   of minimum ten shlokas among memorized shlokas   (The shlokas should be memorized alongwith Padavibhaga, Anvaya, Bhavartha and practical applicability.)


10 marks
3) Viva-voce

15 marks
4) Internal assessment
15 marks    


Topics for chart

Ayurvedavatarana according to Ashtanga Hridaya, Ashtanga of Ayurveda, agni, prakriti, koshtha,  tridosh,
rasa-guna-virya-vipaka and  prabhava of dravyas, ritucharya,  dinacharya, vega-udirana and vidharana,
chatuspada of chikitsa, sadhyasadhyata, different classification of dravyas- toya, kshira, ikshu,etc.shooka, shimbi,
mamsa, shaka, phala etc. Dosha samshodhana kala, vriddhi- kshaya lakshanas of dosha, dhatu and malas, dosha
prakopa according to ritu, viruddhahara, traya upastambha.  

Parameters for internal Assessment (15 Marks)

·                     Memorizing and describing two shlokas weekly, discipline, oral and written presentation and other activities.

Other activities include following instructions


1.                           Memorizing two shlokas weekly                                       5 Marks

(The shlokas should be memorized as discussed above in a span of one year and six months)

2.                           Passage writing                                                             5 Marks

3.                           Speech on any one topic related to Ashtanga hridaya                         5 marksReference Books

Ashtanga Hridayam :       Hindi Commentary by Lalchanda Vaidya

                                :      English Commentary by K.R. Srikantamurty1.5 RACHANA  SHARIR

Theory- Two Papers– 100 Marks Each

                                                            Practical/ Viva voice – 200 Marks

                                                              Lectures (1 hour)               - 210

      Practicals /Demonstration (1 ½ hour)    - 210

Paper I        100 Marks

Part A                                                                                         50 Marks

1.   Detailed description of principles of 'Sharir' and their co-relation with modern medical science.

2.   Shariropkrama

Description of Sharir and Sharir, knowledge and importance of Sharir and Sharir, 'Shadangatva' of sharir, Anga pratyanga vibhaga, Preservation and Dissection Method of dead body, Divisions of Sharir.

3.   Knowledge of terminologies used in Sharir

Detail knowledge of terms, position, and Planes e.g. Urdhava (Superior), Adhah (Inferior), Nikatastha (Proximal) and Doorastha (Distal), Agrima (Anterior or Ventral), Abhi pristha or Paschima (Posterior), Madhyanuga (Median), Parshava (Lateral). Abhimadhyana (Medial) and Uttana (Superficial) and Gambhira (Deep) section, Anuprastha (Vertical) and Agra paschedasa (Horizontal), Tiryaka (Oblique) sections, Mamsa peshi (Muscles), Sira, Dhamani, Tantrika, Snayu(Ligaments), Kurcha, Kandra (Tendon), Jala(Plexuses), Asthi Sanghat (Complex Joints), Seemanta (Sutures off  Skull), Rajju(Cords) and Sevani.

4.   Abhinivriti Sharir

Vyakta and Avyakta, kshetra and kshetraja
Constitution of 'Purusha' according to dhatu bheda, Panchabhoutikatva and sukshamatva of body, karma purusha, Trigunatamakatvama, Tridoshmayatvama, Doshadhatumalamulakatva of Sharir.

5.   Garbha Sharir (Embryology)

Definition of 'garbha' (embryo), 'Garbhottpadakbhava', Sukshma garbha sharir, micro anatomical describption of 'dhatu and avayavas' 'Shukra' Artava, Antahpushpa, Garbhadhana (fertilization) and Kosha vibhajana (Cell division),along with role of Tridosh and Panch mahabhut in fetal development, 'Bija'-(sperm and ovum), Bijabhaga, Bijabhagavayava and Genetics in Ayurveda.  Anuvamshika Siddhanta (principles of Hereditary), Linga bheda (Sex Determination), Masanumasika Garbha Virdhi Krama (month wise development of Fetus), Garbhavridhikara bhava, (factors effecting development and growth of embryo), Deha prakriti, Satwa prakriti' etc., Garbha poshana, Apra nirmana (formation of placenta), Nabhinadi nirmana (formation of umbilical cord), Ulva, Jarayu, Akritikara bhava, Matrapartantrata of garbha, Bhuta vyapara, formation of Stanya, Angapratyanga nirmana, Development of various systems. Developmental Anomalies and their causes (Ayurveda and Modern Views).

6.   Pramana Sharir:

Anthropometric -Values of body parts-
Anguli, anjali, pramana and Sankhya Sharir.

Part  B                                                                                              50 Marks
7.   Asthi Sharir (Osteology)

Number of bones (Charaka, Sushruta and Modern Concept), Asthi swaroopa and Asthi rachana (Structure and texture of bone), Detailed description of each bone - Ossification of bones, applied anatomy of each bone.

8.   Sandhi Sharir (Arthrology)

(a) Definition of Sandhi (joints), Types, structure of each Asthi sandhi (joint), various, Specific description of 'Hanu' (temporomandibular) and Shakha sandhis (joints of extremities) vertebral joints, Definition of Asthi Sanghat, number and their applied value.  Sevani (Sutural Joints) Snayu (Ligaments), movements of Joints and Clinical importance of the Sandhis (joints).

9.   Sira, Dhamini, Srotas Sharir (Angiology)
(a) Sira-Dhamini
Importance of Raktavaha Sansthan (cardiovascular system),  Hridaya (Heart), Sira, Dhamani, Srotasa.  Definition of Sira, Dhamini, their course, branches Description of Arteries and capillary, Accessory veins and Principal veins.
(b) Srotas Sharir: 1. Definition, types, their mool and Srotodusti.

10.   Lasika Samsthan (Lymphatic system)
Introduction and study of Lasika pranali (Lymphatic channels), Lasika granthi (Lymphatic glands), Rasa kulya (thoracic duct), Payasvini (lacteals) and Courses of lasika vahinis (Lymphatic Ducts).

11. Peshi Sharir (Myology)
Introduction and detail Structure, shape, size and types and their Importance of Peshi (muscles) - their attachments and origin, insertion, actions nerve supply and its clinical application.

Paper         II                                                                              Total Marks: 100
Part A                                                                                               50 Marks

1.   Koshtha
Defining the terms like – Koshtha, Ashaya and Koshthanga, their names and location, koshthanga of Uraha Pradesh (thoracic cavity organs), Udara Pradesh Koshthanga (organs of abdominal cavity), Description of digestive organs and accessory digestive organs. Organs of Shwasa Prashwasa (Respiratory system), Organs of Mutravaha Sansthan (Urinary system), Description of male and female prajananang (reproductive organs) and their details.

2.   Granthi Sharir

Description of the structure of Bahya Srotas (Exocrine), and Nisrotasa granthi, details study of granthi Sharir.3.   Kala Sharir

Definition of Kala, structural pattern and details study of each Kalas,  study of Vishista Kalas like, Hridyavaran (Pericardurm), Puppusavarana Kala (Plura), Mastiskavarana  kala (Maninges), Udaravarana Kala (Peritoneuam).

4.   Twak Sharir (Dermatology)

Definition of Twak (Skin), its swaroop (structure), types and prayojana.


Part B                                                                                     50 Marks

5.   Uttamangiya Tantrika Sansthan Sharir (Nervous System)

Introduction, Definition, classification and importance of Mastishka (Brain)- 1. Brihatamastishka (Cerebrum), 2. Laghumastishka (Cerebellum), 3. Madhyamastishka (Mid brain), 4. Usnishaka (Pons), 5. Sushumna Shirsha (medulla oblongata), Sushumana Khanda (Spinal cord) Sheershanya tantrika (Cranial Nerves) and Sushmaniya Tantrika (spinal Nerves), Parisarniya Tantrika (Peripheral nervous system). Description of Swatantra Nadi Samsthan (Autonomic nervous system), Anukampiya and Paranukampiya (Sympathetic and parasympathetic nervous system and nerve plexuses).

6.   Tantra Sharir (Neuro Anatomy)

Satchakra Ida, Pingala, Saraswati etc.


7.   Marma Sharir

Description of the term Marma, their numbers, locations, different types and their terminological values.  Importance of trimarmas Charaks & sushruta concept.

8.   Anga Rekhankana Sharir - (Surface, Radiological and Imaging Anatomy)

Anga Rekhankana (Surface marking), Vikirana Rachana Sharir (Radiological Anatomy).

9.   Indriya  Sharir: (Sensory organs)

Derivation of the word Indriya, its number, Description of Panch Gyanendriya, Panch Karmendriya and Ubhayendriya (Mana). Description of the Eye, Ear, Nose, tongue, Skin and Indriya Adhisthan.


Practical

     Pratyakshika Vishaya (Practical topics)

1.   Shava Samskarana and Mruta Shodhana (Dead Body Preservation and Dissection).
2.   Shavachchedana - Dissection of whole body.
3.   Sampurna Asthi Pradarshana - Demonstration of all bones, Practical demonstration of Komala Avayava (Macro and Microscopic structures of organs) and Koshtanga (Abdominal organs).
4.   Practical knowledge of Anga Rekhankana, surface anatomy, Sharir Vikirana Radiographic.

  Distribution of Practical Marks                                  200 Marks
1.   Knowledge of the dissected organs.                                           25 marks
2.    Knowledge of the delicate organs.                                   25 marks
3.   Knowledge of bones.                                                        25 marks
4.   Knowledge of Marmas.                                                      25 marks
5.   Surface Anatomy, Diagrams and Practical records.                     25 marks
6.   Daily dissection of Log Book                                             25 marks
7.   Spotting                                                                           25 marks
8.   Oral (Viva-voce)                                                               25 marks
Reference Books

1.   Brihat Sharirma  

:

Vaidyaratna P.S. Variyar

2.   Abhinava Sharirma

:
Acharya Damodar Sharma Gaur

3.   Manava Sharir (Revised Edition)

:
Prof. Dinkar Govind Thatte

4.   Manava Bhruna Vigyana

:
Prof. Dinkar Govind Thatte

5.   Manava Anga Rekhankan Vikrian Evam Chayankan Sharir Vikiran

:
Prof. Dinkar Govind Thatte

6.   Sharir Rachana Vigyanana  (English)

:
Vaidya P.G. Athwale

7.   Mannual of Practical Anatomy

:
Cunnighum Practical Mannual Vol-1, Vol-2, Vol-3

8.   Chapters of Charaka, Sushruta and Vagbhatta Sharir Sthan

:


9.   Clinical  Anatomy in  Ayurveda

:
Prof. D.G. Thatte and Prof Suresh Chandra

10.                Sharir Rachna Vigyan (English)

:
Prof. D.G. Thatte

11.                Ayurvedic Human Anatomy

:
Prof.-Dr. Giridhar M. Kanthi

12.                by Regional Anatomy

:
B. D. Chaurasia1.6. KRIYA SHARIR

                        Theory- Two Papers– 100 Marks Each

                                                            Practical/ Viva voice – 100 Marks

                                                              Lectures (1 hour)               - 210

      Practicals and Demonstration (1 ½ hour)    - 90Paper I                                                                                           100 MarksPart A                                                                                               50 MarksConceptual study of fundamental principles of Ayurvediya Kriya Sharir e.g. Panchamahabhuta, Tridosha, Triguna, Loka-Purusha Samya, Samanya Vishesha, Rasa-Virya-Vipaka etc. Description of Basics of Srotasas.
Definitions and Synonyms of term ‘Sharir’, Definitions and Synonyms of term ‘Kriya’, Srishti Utpatti and its adaptation in generation of Shareera, Factors responsible for Srishti Utpatti, Difference and similarities between Prakriti and Purusha, Study of components of Purusha and in context to numerical variations (Purushabheda), Role of Shatdhatupurusha in Kriya Sharir and Chikitsa
Dosha – General introduction of dosha, Classification of Doshas into ‘Sharir dosha and Manasa dosha’, ‘Prakrit dosha and Vaikrit dosha, Criteria for ‘dosha’, Doshagati, Criteria for differentiation of types of dosha (doshabheda).
a.    Vata dosha – Vyutpatti (derivation), Utpatti, Nirukti (etymology) of term ‘Vata’, General locations, general properties and general functions of Vata, Five types of Vata with their specific locations, specific properties, and specific functions (Prana, Udana, Samana, Vyana, Apana)

b.    Pitta dosha – Vyutpatti, Utpatti, Nirukti of term ‘Pitta’, General locations, general properties and general functions of Pitta, Five types of Pitta with their specific locations, specific properties, and specific functions (Pachaka, Ranjaka, Alochaka, Bhrajaka, Sadhaka); Similarities and differences between Agni and Pitta

c.    Kapha dosha- Vyutpatti, Utpatti, Nirukti of term ‘kapha’, General locations, general properties and general functions of kapha, Five types of kapha with their specific locations, specific properties, and specific functions (Bodhaka, Avalambaka, Kledaka, Tarpaka, Shleshaka)

d.   Etiological factors responsible for Vriddhi-Kshaya of each dosha and manifestations of Vriddhi-Kshaya of each dosha

e.    Kriyakala of dosha in view point of Charaka, Sushruta and Vagbhata and its clinical importance.

4.     a. Deha-Prakriti – Vyutpatti, Utpatti, Nirukti, various definitions and synonyms for term ‘Prakriti’, intra-uterine factors responsible for genesis of Prakriti, extra-uterine factors influencing Deha-Prakriti, classification of Deha-Prakriti, characteristics of each kind of Deha-Prakriti, clinical significance of Deha-Prakriti, Anukatva

      b. Manasa-Prakriti – classification, characteristics clinical significance.

    5.   Modern Physiology

Basic principles of biochemistry. Study of basic componants of food. Biochemical structure, properties, classification of proteins, fats and carbohydrates. Metabolism of proteins, fats and carbohydrates. Vitamins – sources, daily requirement, functions, manifestations of hypo and hyper-vitaminosis. Biochemical study of enzymes.
Definition and mechanisms of maintenance of Homeostasis. Cell Physiology. Membrane Physiology. Resting membrane potential and action potential.
Physiology of Respiratory system: Functional anatomy of respiratorysystem. Definition of ventilation. Mechanism of respiration. Exchangeand transportation of gases. Neural and chemical control of respiration.Spirometry and lung function tests. Artificial respiration.
Physiology of Cardio-Vascular system: Functional anatomy of cardiovascular system. Properties of cardiac muscles. Cardiac cycle. Heart sounds. Regulation of cardiac output and venous return. Physiological basis of ECG. Heart-rate and its regulation. Arterial pulse. Systemic arterial blood pressure and its control. Regional circulations. Physiology of lymphatic circulation.
Modern view of somato-types, biological personality and psychological
          traits of an individual.Part B                                                                                               50 Marks                    

Shareera-Poshana
1. Ahara – definition and significance of ahara, classification of ahara-dravya, ahara-vidhi-vidhana, Ashta-ahara-vidhi-visheshayatana, ahara-parinamakara bhava
Agni – Conceptual study of Agni, Vyutpatti, Nirukti, Synonyms of term ‘Agni’, classification of Agni, Location-properties and functions of Jatharagni, Bhutagni, and Dhatwagni role of Agni in Kriya Sharira and Chikitsa
Ahara-paka-prakriya – physiology of related organs (Maha-srotas), avasthapaka, nishthapaka, Maha-srotas-pachana kriya,  sara-kitta vibhajana, saranushoshana and genesis of Vatadi dosha during ahara-pachana
Definition of term ‘Koshtha’, criteria of classification of Koshtha and characteristics of each kind of Koshtha
2.   Modern physiology

a.    Functional anatomy of gastro-intestinal tract. Descriptive physiology of digestion and absorption in gastro-intestinal tract. Mechanism of secretion and composition of different digestive juices.

Paper II                                                                                         100 Marks

Part A                                                                                              50 Marks

1.  Dhatu

 General introduction, definition and criteria of dhatu, Utpatti (during garbhavastha and janmottara kala), Vyutpatti, Nirukti of term ‘dhatu’; different theories related to dhatuposhana, (dhatuposhana nyaya)

i) Rasa Dhatu

Vyutpatti, Nirukti, sthan,  guna, karma, pramana of Rasa Dhatu. Physiology of Rasavaha Srotasa, Formation of Rasa Dhatu from Ahara Rasa. Circulation of Rasa (Rasa-Samvahana), Description of Ashtavidha Sara (8 types of Sara). Characteristics of Twakasara Purusha. Conceptualstudy of Mutual interdependence (ashraya-ashrayi bhava) between Rasa and Kapha. Manifestations of Kshaya and Vriddhi of Rasa.

ii) Raktadhatu

Vyutpatti, Nirukti, synonyms, sthan,  guna, karma and pramana of Rakta dhatu; panchabhautikatva of Rakta Dhatu,  physiology of Raktavaha Srotas, Formation of Raktadhatu, Ranjana of Rasa by Ranjaka Pitta, Features of Shuddha Rakta, Specific functions of Rakta, characteristics of Raktasara Purusha; manifestations  of Kshaya and Vriddhi of Raktadhatu, Mutual interdependence between Rakta and Pitta.


iii) Mamsadhatu      
Vyutpatti, Nirukti, synonyms, sthan, guna, karma and pramana of mamsa dhatu, Physiology of Mamsavaha Srotasa,  Formation of Mamsadhatu, characteristics of Mamsasara Purusha, manifestations of Kshaya and Vriddhi of Mamsadhatu.

iv) Medo Dhatu
Vyutpatti, Nirukti, sthan, guna, karma and pramana of medodhatu, physiology of Medovaha Srotas, formation of Medo dhatu, characteristics of  Medosara Purusha and manifestations of Kshaya and Vriddhi of Meda.

v) Asthi Dhatu
Vyutpatti, Nirukti, synonyms, sthan, guna, karma of Asthi dhatu; Physiology of Asthivaha Srotas and formation of Asthi dhatu, characteristics of Asthisara Purusha, Mutual interdependence of Vata and Asthi dhatu, manifestations  of Kshaya and Vriddhi of Asthi dhatu.

vi) Majja Dhatu

Vyutpatti, Nirukti, types, sthan, guna, karma and pramana of Majja Dhatu, physiology of Majjavaha Srotas, formation of Majja dhatu, characteristics of Majja Sara Purusha, Rakta-Pitta-Majja relation, manifestations of Kshaya and Vriddhi of Majja dhatu.

vii) Shukra Dhatu

Vyutpatti, Nirukti, sthan, guna, karma and pramana of Shukra dhatu, physiology of Shukravaha srotas and formation of Shukra dhatu; features of Shuddha and Dushita Shukra, characteristics of Shukrasara Purusha, manifestations  of Kshaya and Vriddhi of Shukra dhatu.

2. Ojas
Vyutpatti, Nirukti, synonyms, definition, utpatti sthan, guna, karma and pramana of Ojas,  classification of Oja (Ojobheda), conceptual study of Vyadhikshamatva; Bala vrudhikara bhava, Balabheda, Relation between shleshma, bala and ojas; Etiological factors and manifestatioins of   Oja kshaya, Visramsa and Vyapat; physiological and clinical significance of Oja Vayasthapana

3. Upadhatu
General introduction, Vyutpatti and Nirukti of the term ‘Upadhatu’. Utpatti, Poshan, Samkha, Praman, Guna, Sthan and Karma of Upadhatu.
Stanya –Nirukti, definition, utpatti guna karma, praman of Stanya; characteristics and assessment of shuddh and dushita Stanya, manifestations of Vriddhi and kshaya of Stanya
Artava –Nirukti, definition, Utpatti, guna karma of Artava, characteristics of shuddha and dushita Artava, difference between Raja and Artava, physiology of Artavavaha srotas and Artavachakra
Tvak – Utpatti, Nirukti, guna, Praman, karma and bheda.  Layer wise diseases of Tvak.


4.  Modern physiology

Haemopoetic system – composition, functions of blood and blood cells, Haemopoiesis- (stages and development of RBCs, WBCs and platelets); Introduction to bone marrow: composition and functions of bone marrow. Structure and functions of haemoglobin, mechanism of blood clotting, anticoagulants, study of platelets, physiological basis of blood groups, principles of blood transfusion, plasma proteins- synthesis and functions. Applied physiology: anaemia, jaundice. Basics of Immunity – Classification and Mechanisms. Hypersensitivity. Physiological basis of immunization.
Muscle physiology – comparative study of physiology of skeletal muscles, cardiac muscles and smooth muscles. Physiology of muscle contraction.
Physiology of adipose tissue, lipo proteins like VLDL, LDL and HDL.
Calcium metabolism: hormonal control of calcium metabolism. Functions of vitamin D, parathormone and calcitonin. Bone and teeth.
Structure and functions of skin, sweat glands and sebaceous glands.
Physiological study of male and female reproductive systems. Spermatogenesis and oogenesis. Hormonal regulation of menstrual cycle.
      Physiology of pregnancy and lactation.


Part B                                                                                               50 Marks

1. Mala - Vyutpatti, Nirukti of term ‘mala’; General introduction of Mala, Utpatti    (during garbhavastha and janmottara kala),

2. Aharamala – Enumeration and formation of Aharamala

a.    Mutra –Vyutpatti, Nirukti, praman, sthan, guna, karma, and physiology of Mutravaha srotas; formation of Mutra, manifestations of Vriddhi and Kshaya of Mutra

b.    Purisha –Vyutpatti, Nirukti, praman, sthan, guna, karma, and physiology of Purishavaha srotas; formation of Purisha, manifestations of Vriddhi and Kshaya of Purisha

3. Sweda –Vyutpatti, Nirukti, praman, sthan, guna, karma, and physiology of Swedavaha srotas; formation of Sweda, manifestations of Vriddhi and Kshaya of Sweda

4. Dhatu mala – Utpatti, Nirukti, sthan, guna karma, samkhya, praman of each dhatu mala; etiological  factors and clinical manifestations of each dhatu mala

5. Panchajnyanendriya – Physiological study of Panchajnyanendriya, and physiology of Shabda, Sparsha, Roopa, Rasa, Gandha. Process of Dnyana-grahana; Indriya-pancha-panchaka; Physiological study of Karmendriya.

6. Manas – Utpatti, Vyutpatti, Nirukti, synonyms, swaroopa, sthan, guna, vishaya, karma of Manas, and physiology of Manovaha srotas; physiological and clinical significance of Manas

7. Atma –Nirukti, definition, sthan, guna, karma, and difference between Paramatma and Jeevatma; characteristics of existence of Atma

8. Buddhi – Sthan, prakara, karma of Buddhi; Physiology of dhee, dhriti and smriti

7. Nidra – Nidrotpatti, Nidrabheda, physiological and clinical significance of Nidra; Swapnotpatti and Swapnabheda

8.  Modern physiology

a.    General introduction to nervous system – neurons, mechanism of propagation of nerve impulse, physiological study of CNS, PNS, ANS; physiological study of sensory and motor functions of nervous system. Functions of different parts of brain - Cerebral cortex, Hypothalamus, Limbic system, Midbrain, Pons, Medulla and Cerebellum. Physiology of special senses. Intelligence, Memory, Learning and Motivation. Physiology of sleep and dreams. Physiology of speech and articulation; EEG. Physiology of temperature regulation.

b.    Endocrine glands – General introduction to endocrine system,classification and characteristics of hormones, physiological study of all endocrine glands and their hormones.

c.     Urinary tract physiology – Functional anatomy of urinary tract. Functions of kidneys. Mechanism of formation of urine. Control of micturition.Renal function tests.

PRACTICAL

A) Ayurvedic practical

1.       Assessment of Dosha (Vriddhi kshaya lakshana)
2.       Assessment of Dhatu – a. Sharirbala
                                b. Manasabala

3.       Assessment of Mala –
a.    Examination of Mala by Shabda, Sparsha, Roopa Rasa and Gandha
b.    Mutra (taila bindu pareeksha)
c.    Purisha  (jale nimajjati pareeksha)
4.       Assessment of Vaya
5.       Anguli pariksha
6.       Assessment of Ayu in Charaka-Samhita
7.       Assessment of Agni
8.       Assessment of Koshtha
9.       Assessment of Prakriti
10.    Assessment of Sara
11.    Satmya Pariksha
12.    Nadi pariksha
13.    Stanya pariksha

B) Modern practical

1.   Use and care of compound microscope
2.   Types, uses and care of balances
3.   Collection of blood sample – prick, venepuncture method and bulbs, apparatus for collection
4.   Preparation of blood film and staining
5.   Hemoglobinometry
6.   Microscopic  examination of blood
a.    RBC count
b.    WBC count
c.    Differential leucocyte count
7.   Packed cell volume(PCV) demonstration
8.   ESR demonstration
9.   Bleeding time
10.                Clotting time
11.                Blood grouping and Rh typing
12.                Examination of Cardio-Vascular system
a.    Pulse examination
b.    Arterial blood pressure measurement
c.    Examination of heart sounds by stethoscope
d.   ECG demonstration
13.                Examination of Respiratory system
a.    Respiratory rate
b.    Air entry with the stethoscope
c.    Spirometry
14.                Examination of CNS – Reflexes
15.                Urine examination – Collection of urine, physical examination, chemical examination and microscopic examination.
Test for normal constituents of urine

Following chemical examinations for abnormal constituents are expected

a.    albumin test
b.    sugar test
c.    acetone bodies
d.   bile salts and pigment
e.    occult blood
16.                 Stool examination – Collection of stool, physical examination, chemical examination and microscopic examination
17.                Examination of semen
18.                 Measurement of body temperature
19.                 Study of instruments related to physiology practicals.


Reference  Books

1.
Ayurvedya Kriya Sharira

-

Vd. Ranjeet Roy

2.
Abhinava Sharira Kriya Vigyana

-

Acharya Priyavrata Sharma

3.
Dosha Dhatu Mala Vigyana

-

Shankar Gangadhar Vaidya

4.
Prakrita Dosha Vigyana

-

Acharya Niranjana Dev

5.
Tridosha Vigyana

-

Shri Upendranath Das

6.
Sharira Tatva darshana

-

Hirlekar Shastri

7.
Prakrita Agni Vigyana

-

Niranjana Dev

8.
Deha Dhatvagni Vigyana

-

Vd. Pt. Haridutt Shastri

9.
Sharira Kriya Vigyana (Pt. 1-2)

-

Acharya Purnchandra Jain

10.      
Sharira Kriya Vigyana

-

Shri Moreshwar Dutt. Vd.

11.      
Dosha Dhatu Mala Vigyana

-

Basant Kumar Shrimal

12.      
Abhinava Sharira Kriya Vigyana

-

Dr. Shiv Kumar Gaur

13.      
Pragyogik Kriya Sharira

-

Acharya P.C. Jain

14.      
Physiology

-

Gyton

15.      
Kaya Chikitsa Parichaya

-

Dr. C. Dwarkanath

16.      
Concept of Agni

-

Vd. Bhagwan Das

17.      
Physiology

-

Chatterjee

18.      
Purush Vichaya

-

Acharya V.J. Thakar

19.      
Useful parts of Charaka, Sushurut, Vagbhata.


2.1. CHARAK SAMHITA

(Purvardha: Sutra - Nidana - Vimana - Sharir - Indriya Stana)

Theory- One Paper– 100 Marks

                                                             Practical/ Viva voice – 50 Marks

                                                              Lectures              - 100

(Charaka Purvardha)Distribution of theory marks according to Sthan

Sl.No

Name of the Sthan

Marks to be allotted

1.

Sutra Sthan

       40

2.

Nidana Sthan

       15

3.

Vimana Sthan

       20

4.

Sharir Sthan

       15

5.

Indriya Sthan

       10Distribution of marks for Practical Examination is as follows  

1.

Table (Chart) preparation / Compilation


2.

Presentation of any 10 Shlokas out of total memorized Shlokas(Written & Oral)


3.

Analysis of Srotasas, Discussions about Dhatus and their vriddhi and kshaya (Phenomenon of their increase and decrease). Ten proforma/ case sheets should be filled from the IPD/OPD.

40 Marks
4.

Assessment of Arishtas. (Five proforma/case sheets should be filled from the IPD/OPD.)


5.

Viva Voice


6.

Internal Assessment

  10 Marks
Parameters for internal Assessment

Memorizing and describing two shlokas weekly, discipline, oral and written presentation and other activities.

Other activities include following instructions

1.   Memorizing two shlokas weekly, (Monthly Ten shlokas in professional year of 1 year and 6 month. A log book of memorized shlokas, corrected and signed by the class teacher is to be submitted at time of examination.                            

(The shlokas should be memorized as discussed above in a span of one year and six months)

2.   Passage writing                                                                  

3.   Speech related to Charaka                                                  

                

TEXT BOOKS

1.       Charaka Samhita -Chakrapani Teeka (Sanskrit Commentary)

2.      Charaka Samhita (Hindi Commentary):

§     Vaidya Jayadev Vidyalankar or Vd. Atridev Vidyalankar or
§     Prof. Gorakha nath Chaturvedi & Kashinath Shastri         or
§     Dr. Brahmanand Tripathy or
§     Dr. Ravidutta Tripathy
3.      Charaka Samhita (English Commentary):

§     Dr. Ram Karan Sharma & Vd. Bhagwan Dash or Acharya Priyavrata Sharma.

2.2 SWASTHAVRITTA

Theory- Two Papers– 100 Marks Each

                                                            Practical/ Viva voice – 100 Marks

                                                              Lectures               - 180

      Practicals and Demonstration – 50 hrs

Paper I                                                                                           100 Marks

Part A                                                                                               50 Marks

Vaiyaktika Swasthavrittam              

I.            Vyaktigata Swasthyam (Personal Hygiene)

i) Introduction

1.   Definition of Swastha & Swasthya
2.   Arogyalingani (Signs of Health)  
3.   Definition of Swasthavritta
4.   Swasthavritta prayojanamavum Mahatvam (Objectives&Importance of Swasthavritta)
5.   WHO Definition of Health  
6.   Dimensions of health
a) Physical        b) Mental  
c)Social
7.  Concept of well being          
a) Objective                 b) Subjective
c) Standard of living     d) Quality of life                            
  ii) Dinacharya

1. Definition of Dinacharya    
2.           Aims and importance of dinacharya.
3. Brahma Muhurta avum Utthishta
4.  Usha Jalapana
5. Sarirachinta
6. Malatyaga      
7. Mukha prakshalana
8. Dantadhavana
9. Preparation of Ayurvedic dental powder and paste      
10.       Jihvanirlekhana vidhi (Tongue cleaning)
11.  Anjana
12.       Pratimarsa Nasya
13.  Gandusha
14.       Kabaladharana
15.  Dhoomapana
16.       Abhyangam
17.  Udvartanam
18.       Utsadana
19.  Vyayama
20.       Chankramana - Benefits of Walking, Jogging, Swimming, Gymnastics, Sports and games and its application in health and disease
21.  Snanam      
22.       Anulepanam
23.  Vastradharanam    
24.       Tambulasevanam

 iii) Ratricharya

1.Sandhyacharya 2.Ratribhojana vidhi 3.Sayanavidhi  

                                                                      

iv)  Ritucharya
1.   Importance of Ritucharya  
2.   Ritus as per different acharyas  
3.   Adana kala & Visargakala
4.   Sanchaya, Prakopa-Prashama of Doshas and their Uttpatti in Ritus
5.   Doshashodhana in samanya ritu
6.   Relation of Agni bala and ritu
7.   Ahara-Vihara, Pathya- Apathya in different ritus
8.   a) Ritusandhi  b) Yamadamshtra c) Rituharitaki d) Rituviparyaya

                                                                                                                      
v) Sadvritta
1.   Description of Sadvritta and Achara Rasayana - their role in Prevention of psycho-somatic disorders

2.   Social aspect of Psychology  according to Ayurveda

3.   Concept of Mental Health according to Ayurveda and Modern medicinevi) Trayopastambhas (Three pillars of health)

1.    Ahara

1.Nirukti, Swarupa, Pramukhatvam 2. Ahara dravya Vargeekaranam 3.Aharavidhi Vidhana 4. Dwadasha Ashanapravicharana 5. Ashtaharvidhi viseshayatanani 6. Aharaparinamakara bhava 7. Pathyahara 8. Apathyahara     9. Samasana 10. Adhyasana      11. Vishamasana 12. Bhojanapachana avadhi 13. Aharadushparinama, tajjanya vyadhaya 14. Santarpanajanya vyadhi        15. Apatarpanjanya vyadhi 16. Viruddhahara  and its effects 17.Proximate principles of Food 18. Nutritional requirements 19. Balance diet for          (a) Workers –Sedentary /Moderate / Hard  (b)Pregnant and lactating women    (c) Children (d) Infants 20. Sources and deficiency diseases of Protein, Carbohy-drate, Fat , Minerals and Vitamins 21. Shadrasabhojanasya mahatwam            22. Dietetic standards 23. National Nutritional programmes  24. Social aspects of nutrition 25. Food groups -Dhanya varga(Cereals and millets), Saka and Harita varga (Leafy and Non leafy vegetables),Kanda varga (roots and tubers), Phala varga(Fruits), Taila varga(Fats &Oils), Ikshu varga (Jaggery, sugar,honey ), Jala varga & Madya varga (Beverages), Dugdha varga (Milk and Milk products), Masala and vyanjana dravyas (Spices & Condiments), Kritanna varga(Prepared Food), Mamsa varga (Meat types) 26. Food hygiene 27. Milk hygiene 28. Milk composition 29. Source of infection (for Milk)30. Milk borne diseases 31. Clean and safe milk 32. Pasteurization of milk 33. Meat hygiene 34. Meat inspection 35. Slaughter house 36. Freshness of fish and egg 37. Fruits and Vegetable hygiene 38. Sanitation of eating places 39. Preservation of food      40. Food handlers 41. Food borne diseases 42. Balanced diet for  43. Food fortification 44. Food toxicants 45. Properties of Vegetarian and Non-vegetarian diet          46. Effects of Spices and condiments 47. Consumption of Alcohol and its effects.
                                                                
A.   II. Ayurvedic Diet in Life Style Disorders  
a.    Diabetes

b.    Hypertension

c.    Obesity

d.   Coronary heart Disease.2.   Nidra

1.   Nirukti and Utpatti
2.   Types of Nidra (sleep)
3.   Yogya nidra vidhi
4.   Nidra – Swasthya sambandha
5.   Duration of sleep according to age
6.   Sleep in healthy and diseased persons
7.   Properties of Yukta Nidra
8.   Effects of Ratri Jagrana
9.   Diwaswapna                        
10.               Anidra                        
11.               Atinidra                      
12.               Ahara and Vihara causing disturbed sleep
13.               Ahara and Vihara causing sound sleep    

3.   Brahmacharya

1.   Brahmacharya vyakhya  and Abrahmacharya vyakhya
2.   Importance of Brahmacharya and Abrahmacharya
3.   Vyavaya sambandhi niyamas
4.   Effects of Ativyavaya
5.   Veeryotpatti          
6.   Methods of Virya Raksha, Surataspraha (Libido) through Vajeekarana
7.   Viryanasa phala
8.   Menstrual Hygiene

vii) Roganutpadaneeya:-

1.   Concept of vega- Adharaneeya Vega and Dharaneeya Vega                  
2.   Diseases due to vegadharana and their chikitsa                  
3.   Upavasa                                                
4.   Rasayana for Swastha
5.   Prajnaparadham
6.   Sarira rakshanatmaka karyani
7.   Sarira ahithakara karyani
8.   Sareerasodhanam

Part B                                                                                        50 Marks

Sarvajanika- Samajika Swasthavrittam (Public Health)

I. Janapadodhwamsa

1.   Causes
2.   Manifestations and control measures

3.   Importance of Panchakarma and Rasayana

4.   Vyadhikshamatva and the role of Rasayana
II. Vayu (Air)

1.   Vayu guna, Vayu swasthya sambandha   6. Air pollution – health and social aspects
2.   Composition                                            7. Prevention and control of air pollution
3.   Air of occupied room                                8. Ventilation and its types
4.   Discomfort and comfortable zone            9.Vayu shuddhi prakara (Disinfection of air)
5.   Air movement                                          10. Mountain air & High altitude –
     Health problems.

III.       Jala (Water)

1.   Jala mahatva – biological            8.Water related diseases
importance of water    
2.   Safe and wholesome water                  9.Purification of Water (Jalasuddhi upayas)
3.   Requirement and uses               10.Hardness of Water
4.   Properties of water                     11.Water examination.
5.   Types of water                           12.Shad jala dosha
6.   Water sources                            13.Water problems of India
7.   Water pollution                           14.Rain Water Harvesting and water recycling

IV.Bhumi (Land & Housing)1.     Types of soil                               6. Housing standards
2.     Soil & Health                               7. Rural housing
3.     Bhumi shodhana                        8. Housing and health
4.     Nivasayogya bhumi                    9. Over crowding
5.     Social goals of housing               10. Pasu sala (Cattle shed)

V.  Prakasa (Lighting)  

1.   Requirements of good lighting                  3. Artificial Lighting
2.   Natural Lighting                                        4. Biological effects lighting

VI. Dhwani pradushana (Noise) – Sources, Effects & control

VII. Vikirana (radiation)       - Sources, Effects & control

VIII. Apadravya nirmulana (Disposal of solid waste)

1.    Different types of solid waste
2.    Storage and collection of refuse
3.    Methods of disposal of solid waste (Rural & Urban)
4.    Bio- Medical waste management


IX. Malanishkasana vyavastha (Excreta disposal)

1.   Unsewered area
2.   Sewered area          
3.    Latrines for camps, fairs and festivals.

X. Disaster Management

XI. Occupational Health

1.   Occupational Hazards                    2. Occupational Diseases
3.Prevention of Occupational Diseases         4. ESI Act and factories Act.
5.   Offensive trades – Effects on health and precaution measures

XII. School Health Services

1.   Health Problems of School Children
2.   Aspects of School Health services
3.   Duties of  School Medical Officer
4.   Maintenance of healthful environment.

XIII. Epidemiology

1.    Concept of  Epidemiology          11.Dynamics of Disease transmission
2.    Concept of disease                    12.Modes of transmission
3.    Concept of causation                  13.Susceptible host
4.    Epidemiological triad                  14.Host defenses
5.    Natural history of disease          15.Immunizing Agents
6.    Risk factors                               16.Disease prevention and control
7.    Concept of control                     17.Disinfection
8.    Concept of prevention                      
9.    Modes of intervention                      
10.   Incidence and prevalence
              
18. Epidemiology of Communicable Diseases

a)   Measles
b)   Diphtheria    
c)   Pertussis
d)   Mumps
e)   Tuberculosis
f)    SARS
g)   Influenza
h)   Pneumonia
i)     Cholera
j)    Polio    
k)   Viral Hepatitis
l)     Typhoid
m) Leptospirosis
n)   Dengue fever
o)   Chikungunya
p)   Malaria
q)   Filariasis
r)    Leprosy
s)   Rabies
t)    Tetanus
u)   Emerging and re- emerging diseases

19. Kuprasangaja vyadhis (STD s)

          a) AIDS       b) Syphilis     c) Gonorrhoea       d) Chanchroid

20.  Ayurvedic paribhasha of sankramika rogas

21. Non - Communicable disease epidemiology  

a) Diabetes  b) Obesity    c) Hypertension     d) Coronary heart Disease    

e) Rheumatic Heart disease      f) Cancer

XIV. Disposal of Dead body

a)     Burning          b) Burial      c) Electric cremation

XV. Chikitsalaya Bhavana (Hospital Building)

XVI. Meteorology (Ritu evam vatavarana jnana)Paper II                                                                                 100 Marks

Yoga & Nisargopachara

Part  A                                                                                    50 marks

Yoga

I.    Etymology
II. Definitions                                    
III. Development of Yoga (From ancient time to present time)

IV.  Different Streams of Yoga

a)   Jnana Yoga b) Bhakti Yoga  c) Raja Yoga d) Hathayoga – features & objectives.

V.  Eight Branches of Yoga                                  

     1. Yama

2. Niyama                            

     3 Asana and its importance                                              

a) Suryanamaskara

b) Standing postures-

1.  Ardhakatichakrasana     2. Padahasthasana

3. Ardhachakrasana            4. Trikonasana  

c) Sitting Postures-

1. Padmasana           2. Vajrasana          3. Bhadrasana                              

4. Sasankasana         5. Ushtrasana        6. Paschimottanasana

7. Suptavajrasana      8. Gomukhasana     9. Ardhamatsyendrasana              

10. Sidhasana

d) Supine postures-    

1 . Pavanamuktasana    2. Sarvangasana 3. Matsyasana    

 4. Halasana                     5. Chakrasana     6. Savasana

e) Prone postures-

1. Bhujangasana   2. Salabhasana               3. Dhanurasana

4. Makarasana    

f)   concept of Mitahara & Pathyahara

          4. Pranayama            

a) Benefits of Pranayama          b) Nadi sudhi pranayama      

c) Time of practice -Avara-Pravara-Madhyama lakshanam      

d) Pathyapathyahara during pranayama      e) Yuktayukta lakshana

f)  Nadi suddhi lakshanam                                                              

         g) Kumbhakabheda                                  

            i) Suryabhedana    ii) Ujjayi             iii) Shitali      iv) Sitkati          

           v) Bhasthrika       vi) Bhramari         vii) Murcha  viii) Plavani

h)   Shad chakras, ida, pingala and sushumna
i)     Shadkarmani
j)    Bandhas and Mudras

5.           Pratyahara                                                                
6.           Dharana                                                                    
7.           Dhyana
8.           Samadhi                                                                                                
VI.        Description of Yoga in Ayurveda          
                          
1.     Manodosha chikitsa                                     4. Mokshasyalakshana
2.     Sukha dukha nivrutti                                   5. Ashta Aiswarya
3.     Yoga and moksha                                        6. Satyabudhhi
7.    Muktatma lakshana                        

VII.      Panchakosha theory

a) Annamayakosha                                          c). Manomayakosha
b) Pranamayakosha                                         d). Vijnanamayakosha
e).Anandamayakosha


VIII.   Integrated Approach of Yoga therapy

IX.        Yoga package for LBA, Obesity, Asthma, Diabetes.

X.           Effect of Yoga practice on physical and mental doshas.
Nisargopachara

I.   Prakritika Chikitsa (Natural Treatment)

1.   Definition & History
2.   Aims and  objectives
3.   Relation of Ayurveda and naturopathy
4.   Schools of Naturopathy – Western School
5.   Schools of Naturopathy – Indian School (Pancha bhutopasana)
6.   Importance in present era

II.        Jala Chikitsa

1.   Hot water treatment                      6.Hip bath
2.   Cold water treatment                     7.Abdomen wet pack
3.   Foot bath                                                8.Steam bath
4.   Hand bath                                     9.Enema
5.   Spinal bath                                    10.Whirlpool bath

 III. Mrittika Chikitsa (Mud Therapy)

1. Types of soil or mud                        
2. Doctrine of mud selection
3. Mud bath

IV.     Surya Kirana sevana (Sun bath-Haelio therapy & Chromotherapy)

V.     Mardana  (Massage)  - Different methods of Mardana

VI.      Diet -   Types                      

1)    Soothing      2) Eliminative          3) Constructive diets.

    a) Positive         b) Negative

VII.   Upvasa Chikitsa(Fasting)

1.   Importance  2. Types     3. Therapeutic effect

Part B                                                                                               50 Marks

Community Health Care

I.    Prathamika Swasthya Samrakshana ( Primary Health Care)
1.   Definition
2.   Principles
3.   Elements
4.   Structure – at Village level, Sub centre level, PHC level, CHC level, Hospitals, Health Insurance, Private agencies, AYUSH, Voluntary health agencies in India and N.G.Os.
5.   Role of Ayurveda in Primary Health Care in India


II. Parivara Kalyana Karyakrama (Family Welfare Programmes)

1.   Demography
2.   Demographic Cycle
3.   Life Expectancy
4.   Family Planning
5.   Methods of Family Planning.

III.       Rasthriya Karyakrama (National Programmes)

1.   Tuberculosis(RNTCP)
2.   Leprosy(NLEP)
3.   AIDS(NACP)
4.   Blindness(NPCB)
5.   Polio(PPI)
6.   Diabetes(NDCP)
7.   Cancer(NCCP)
8.   National Rural Health Mission(NRHM)
9.   National Anti  Malaria Programme
10.                National Filaria Control Programme
11.                UIP(Universal Immunisation Programme)
12.                RCH(Reproductive and Child Health programme)
13.                National water supply and sanitation programme
14.                Minimum needs programme
15.                All emerging National health programmes.

IV.        Matru- Shishu Kalyana Karyakrama (Mother and Child Welfare Programme)

1.   Ante natal care
2.   Post natal care
3.   Neo natal care
4.   Child health problems
5.   Indicators of MCH care

V.   Preventive Geriatrics.
VI.        International Health

1.   Vishwa Swasthya Sangathana (World Health Organization)
2.   Objectives, Structure and function of WHO
3.   Alma- Ata declaration
4.   National Health Policy and Importance of Ayurveda in it.
5.   United Nations agencies.
6.   Health work of bilateral agencies


VII.      Swasthya Prashasana (Health Systems in India)
1.   Central level

2.   State level

3.   District level

4.   AYUSH

     VIII. Health statistics

1. Definition of statistics/health statistics/vital statistics
2. Sources and uses of health statistics.
3. Data Collection, classification and Presentation
4. Mean
5. Median
6. Mode
7. Health survey
8. Mortality rates, Morbidity rates and Fertility rates


PRACTICAL

Vyktigata swasthya-    
a) Pratimarsa Nasya b) Anjana  c) Dhumapana d) Kavala e) Gandusha
f) Udvartanam       g) Abhyangam
Aharadravya parichaya
Immunizing agents
 Disinfectants                        
Family Planning appliances
Yogic kriyas
         a) Vamana Dhauthi    b) Jala Neti      c) Sutraneti     d) Kapalabhati

Yogasanas- Demonstration of 24 Asanas explained in syllabus.
Pranayama  &  Meditation                                            
a) Nadisudhi   b) Ujjayi   c) Suryabhedana     d) Sitali

e) Sitkari        f) Bhastrika        g) Bhramari

 Naturopathy Practical                              
          a) Baths        b) Mud therapy   c) Sunbath             d)Fasting

 Observe the functioning of                      
a) Water purification plant        b) Sewage treatment plant              

c) Pasteurization unit                d) Leprosy sanatorium                        

e) Industrial unit          

     Lecture – Cum – Demonstration at

       a) Rural Ayurvedic Dispensary     b) Primary Health Centre                

       c) Maternity and Child Hospital                    

 Health survey    
                
 There should be 5 case sheets of Pathyapathya, Yoga  and  Naturopathy  
together for Swastha persons and 5 cases sheets of Communicable      diseases.

Practical & Viva voice examination –

    Mark distribution                                                                     100 Marks

1. Personal Hygiene                                                                       20 Marks

2. Public and social health                                                             20 Marks

3. Demonstration of Yoga                                                              10 Marks

4. Naturopathy                                                                             10 Marks

5. Daily works                                                                               10 Marks

6. Viva – Voce                                                                               30 MarksREFERENCE BOOKS

Relevant portions of Charaka, Sushruta, Vagbhata, Sharangadhara, Bhavaprakasha, Madhavanidana, Yogaratnakara & Bhela Samhita.

Swasthvritta Samucchya

-

Pt. Rajeshwardutt Shastri

Swasthya Vigyan

-

Dr. Bhaskar Govind Ghanekar

Swasthya Vigyan

-

Dr. Mukund Swaroop Verma

Ayurvediya Hitopdesa

-

Vd. Ranjeet Rai Desai

Yoga and Ayurveda

-

Dr. Ramkumar Jain

Swasthvirtta Vigyan

-

Dr. Ram Harsh Singh

Swasthvrittama

-

Dr. Brahmanand Tripathi

Ayurvediya Swasthvritta

-

Jahulkar

Hathayoga Pradeepika )

-

Swatmaram Yogendra

Yogic Yoga Paddhati

-

Bhartiya Prakratika Chikitsa Parishada

Yogic Chikitsa

-

Shri Kedar Nath Gupta

Prakratik Chikitsa Vidhi

-

Sharda Prasad

Prakritik Chikitsa Vigyan

-

Verma

Jansanakhya Shiksha Siddhant Evam Updeysa

-

Dr. Nirmal Sahani

Health Administration in India

-

S.C. Seel

Swasthavrittama

-

Dr. Shiv Kumar Gaur

Health and Family Welfare

-

T.L. Devraj

Sachitra Yogasan Darshika

-

Dr- Indra Mohan Jha

Preventive & Social Medicine

-

J.K. Park

Yogadeepika

-

Shri Ayyangar

Swasthavritta

-

Vaidya Sakad

Positive Health

-

Dr. L.P. Gupta

Biogenic Secrets of Food in Ayurveda

-

Dr. L.P. Gupa

Yoga & Yogic Chikitsa

-

Ram Harsh Singh

Smritigranthon mein nihita Swasthaparaka Samagri

-

Dr. Smt. Nigam Sharma

The Foundations of Contemporary Yoga

-

R.H. Singh

Yoga Siddhant Evam Sadhana

Dr. Reddy’s Comprehensive guide to Swathavritha

-

Harikrishna Shastri Datar

Dr. P.Sudhakar Reddy
2.3 DRAVYAGUN VIGYAN     Theory Two Papers– 100 Marks Each

                                                             Practical/Viva voice – 200 Marks

                                                              Lectures               - 180

      Practicals and Demonstration – 90

Paper I                                                                                         100 Marks

Part A                                                                                              50 Marks1.   DravyagunaShastra Lakshana and fundamental principles of Dravyaguna Shastra, General Introduction of Sapta padartha – (Dravya, Rasa, Guna, Virya, Vipaka,- Prabhava and Karma.) Pancha padartha (Rasa, Guna, Virya, Vipaka,- Prabhava),


2.    Dravya Lakshana of Dravya, Panchabhautikatwa, Aushadhatva, Dravya Pradhanye yuktyah (arguments for importance of dravya).  Classification of Dravya ,according to Chetan-achetan (living – Non Living), karya-karan, Utpatti (Origin), Yoni (Mode of Origin), Rasa, Virya, Vipaka, Prayoga (Use), Dosha karma (Action on Dosha), method of Dravya classification according to Brhattrayi and according to Taxonomy.


3.   Guna Etymological derivation, definition and Classification of Guna. Detailed knowledge of Gurvadi and Paradi Gunas.


4.   Rasa Etymological Derivation, definition,  Meaning  of “Rasa” in various contexts, 6 Rasas( Madhura, Amla, Lavana, Katu, Tikta, and Kashaya), Panchabhautik origin of Rasa, Nirvrittiviseshakramh (manifestation in general and particular), Ritu prabhava(effect of season ),Rasanurasayo bheda(Difference between rasa and anurasa) Lakshana (characteristics),Guna and Karma of 6 Rasa., Kopana and shamana of Dosha and dushya by  6 rasa, Rasaskandha, Effects of excess usage of Rasa. Perception of Rasa.(Rasopalabdhi), Presentational use of Rasa in diet and medicine (Rasa seven Kramah).


5.   Vipaka Etymological derivation and definition, difference between Avasthapaka and Vipaka, Types of Vipaka, (Dvividha-Trividha,Panchavidha) Guna and karma of Vipaka, Grades of Vipaka( taratamya), Vipakopalabdhi hetu (Knowledge/Understanding  of Vipaka). Differences between Rasa and Vipaka.


6.   Virya Etymological derivation, definition and Nature of Virya, Numbers of Virya. (Dwividha &Ashtavidha), Panchabhauthikatva, Virya karmani, (Effects of Virya) General principles in determination of virya along with exceptions. Arguments for importance of virya along with exceptions


7.   Prabhava Etymology and definition, Effects of Prabhava, Samanyapratyarabdha, Vichitrapratyarabdha, Arguments for Predominance of prabhava.


8.   Interrelation of Rasa-Guna-Vipaka-Virya-prabhava with respect to their strength (balabal nirupana).


9.   Karma Nirukti lakshana swaroopa and bheda of karma (Etymological derivation, definition, nature and types of action). Karma according to ancient and modern views. Define with mode of action of the following karmas with examples –

1.   Deepana
2.   Pachana
3.   Sanshodhana
4.   Sanshamana
5.   Anulomana
6.   Sransana
7.   Bhedana
8.   Rechana
9.   Chhedana
10.        Lekhana
11.        Grahi
12.        Sthambhana
13.        Madakari
14.        Pramathi
15.        Abhishyandhi
16.        Vyavayi
17.        Vikashi
18.        Rasayana
19.        Vajeekarana
20.        Jeevaneeya
21.        Balya
22.        Brimhana
23.        Langhana
24.        Medhya
25.        Kesya
26.        Chakshushya
27.        Varnya
28.        Dantya
29.        Hridya
30.        Sanjnasthapana
31.        Vedanasthapana
32.        Prajasthapana
33.        Sonithasthapana
34.        Raktaprasadana
35.        Shukrala
36.        Sukrajanana
37.        Sukrarechaka
38.        Sukrasthambhaka
39.        Sukrasodhana
40.        Stanyajanana
41.        Stanyashodhana
42.        Mutravirechaniya
43.        Mutravirajaniya
44.        Pureeshavirajaneeya
45.        Pureeshasangrahaneeya
46.        Swedasangrahaka
47.        swedana
48.        Swedopaga
49.        snehana
50.        Snehopaga
51.        vamana
52.        Vamanopaga
53.        Virechana
54.        Virechanopaga
55.        Sirovirechanopaga
56.        Asthapanopaga
57.        Anuvasanopaga
58.        Hikkanigrhana
59.        Trishnanigrahana
60.        Chhardinigrahana
61.        Dahaprashamana
62.        Shitaprashamana
63.        Angamardaprashamana
64.        Jvarahara
65.        Shramahara
66.        Shothahara
67.        Swashara
68.        Kasahara
69.        Shoolaprashamana
70.        Truptighna
71.        Kandugna
72.        Kushtagna
73.        Krumighna
74.        Arshoghna
75.        Vishaghna
76.        Sandhaniya
77.        Vranaropana
78.        Ashmaribhedhana


 Part B                                                                                              50 Marks

10. Description of the following classes(Ganas) of Dravyas depending upon                     their similarity, morphology, properties, action, class, and effects: -

a)   Audbhida Ganas(Vegetable origin)

Brihatpanchamoola, Laghupanchamoola, Vallipanchamoola, Kantakapanchamoola, Triahpanchamoola, Madhyamapanchamoola, Jeevaneeya panchamoola, Panchapallava, Panchavalakala, Triphala, Trikatu, Trimada, Chaturusana, Panchakola, Shadoosana, Chaturbeeja, Jeevaniya gana. Ashtavarga, Trijataka, Chaturajataka, Katuchaturjataka Panchatikta, Amlapanchaka, Chaturbhadra,Trikarshika, Swalpatriphala, Madhuratriphala, Mahavisha, Upavisha, Knowledge of Agryoushadha Varga with example.

b)   Jangama Ganas  (Animal origin)- Ksheerashtaka, Mutrashtaka, Pitta   panchaka.

c)   Parthiva Ganas (Mineral origin) - Lavana Panchaka, Kshara dvaya, Kshara Ashtaka.

11. Basis of nomenclature of dravya, Basis and Derivation of synonyms.     Ecology- Classification of geographical area (desha) and soil (bhumi), collection of dravya, Nature and quality of drug to be collected (swarupa of sangrahya dravya), Method of collection (Sangrahana vidhi), -Vegetable and Animal drugs according to part used. Period of collection according to virya, preservation of collected dravyas, Storehouse (bheshajagara).

12. Various impurities of dravya, their purification, Brief knowledge of,    

      adulterants, Artificial/synthetic drugs, concept of Substitution

     (abhavapratinidhi dravya).

   13. Brief knowledge of plant extracts, additives, excipients, preservative, food

        Colours.                            

14. Ideal drug (Prashasta bheshaja), Use of different part of medicinal plants          (bheshaja prayoga, prayojyanga), Incompatibility (knowledge of viruddhatwa), principles of preparation of  Aushadha yoga,

Consideration of vaya, bala, linga, agni, dosa, dushya, vyadhi, koshta, deha prakriti, Abhyasa, satwa, desha kala and kalpana for deciding dosage of drugs (Matranishchiti).

Anupana vyavastha, time of administration (bhaisajya sevana kala), routes of drug administration (bhaishajya prayoga marga) Prescription writing.

   15. Brief information about 6 Nighantus (Dhanwantari Nighantu, Shodala
          Nighantu, Kaiyyadeva Nighantu, Madanapala Nighantu, Bhavaprakasha
          Nighantu, Raja Nighantu,)


Paper II                                                                                         100 Marks

Part A                                                                                               50 Marks

1.  Detailed knowledge of following drugs with respect to

Basonym of drug, Main Synonyms, Regional Name, Botanical Name, Family, classification of Dravya (Gana) as described in Charaka, Sushruta and Bhavaprakasha.

Habit and habitat/verities

External morphology

Useful parts

Important phytoconstituents

Rasa panchaka

Action on Dosha, Dhatu, Mala

Therapeutic indications-

Amaikaprayoga and Matra (Therapeutic administration and Dose)

Name of important formulations

Adverse effects and remedial measures

Shodhana (as required)1.   Ahiphena
2.   Agnimantha
3.   Agaru
4.   Amalaki
5.   Apamarga
6.   Aragvadha
7.   Ardraka-sunti
8.   Arjuna
9.   Arka
10.  Ashvagandha
11.  Ashvagola
12.                Asoka
13.  Ativisha
14.  Bakuchi
15.                Baladvayam.
16.  Bharangi
17.  Bhallataka
18.                Bibhitaka
19.  Bijaka/Vijayasara
20.  Bilva
21.                Brahmi
22.  Briungaraj
23.  Bruhati
24.                Chandanadvaya,
25.  Citraka
26.  Dadima
27.                Danti,
28.  Daruharidra
29.  Dhanyaka
30.                Dhataki
31.  Draksha
32.  Durva
33.                Ela
34.  Eranda
35.  Gambhari
36.                Gokshura
37.  Guduchi
38.  Guggulu
39.                Haridra
40.  Haritaki
41.  Hingu
42.                Jambu,
43.  Jatamamsi
44.  Jatiphal
45.                Jeerakdvaya
46.  Jyotishmati
47.  Kalamegha
48.                Kampilla
49.  Kanchanara
50.  Kantakari
51.                Kapikacchu
52.  Karkataksringi
53.  Karpura
54.                Katuki
55.  Khadira
56.  Kiratatikta
57.                Kumari
58.  Kupilu
59.  Kumkum kesara
60.                Kushmanda
61.   Lavang
62.  Kutaja
63.                Lodhra
64.  Madanaphala
65.  Manjishtha
66.                Maricha
67.  Markandika
68.  Musali
69.                Musta
70.  Nagakeshara
71.  Nimba
72.                Nirgundi
73.  Palasha
74.  Palandu
75.                Pashanabheda
76.  Patala
77.  Patola
78.                Pippali-pippalimula
79.  Purnarnava
80.  Rasna
81.                Rasona
82.  Saireyaka
83.  Sallaki
84.                Saptaparna
85.  Sarpagandha
86.  Sariva
87.                Shalparni
88.  Shalmali
89.  Shankhapushpi
90.                Shatavari
91.  Shathapushpa
92.  Shigru
93.                Shirish
94.  Shyonaka
95.  Thalisa patra
96.                Tila
97.  Tivrut
98.  Tulasi
99.                Tvak
100. Ushira
101.  Vacha
102. Varuna
103. Vasa
104.  Vata
105. Vatsanabha
106. Vidari
107.  Vidanga
108. Yastimadhu
109.   Yavani
110.     Deodaru
2. Brief  knowledge of following drugs with respect to

Sanskrit Name

Botanical Name

Family

Habit (Samanya swaroopa)

Part used

Rasapanchaka

IndicationsAgastya
2. Akarakarabha
Ajamoda
Amra
5.mragandhiharidra
Ankola
Aparajita
7. Ashvattha
Asthishrunkhala
Avartaki
Babbula
Badara
Bakula
Bhumyamalki
Bimbi
Bijapoora
Bola,
Chandrashura
Changeri,
Chavya
Chakramarda
Champaka
Chirbilva
Chopachini
Dattura
Darbha
Dhanvayasa,
Dronapushpi
Gandhaprasarini
Garjara
Gojihva,
Gorakshamajja
Gunja
Hismra
Hrutpatri
Indravaruni
Ingudi
Irimeda
Isvari
Japa
Jati
Jayapala
Jeevanti
Kadali,
Kadamba
Kaidarya
Kamala
Kankola
Kakamachi
Karanja
Karira
Karpasa
Karvira
Karavella
Kasha
Kasni
Kataka
Kataphala
Kharjura
Kitmari
Koshataki
Kokilaksha
Kumuda
Kusha
Lajjalu
Langali
Latakaranja
Latakasthurii
Madayantika
Mahanimba
Mandukaparni
Mashaparni
Mayaphala
Methika
Meshashrungi
Mudgaparni
Mulaka
Nagabala
Nala,
Narikala
Nili
Padmaka
Parushaka
Parasika yavani,
Parijata
Parisha
Parnabija
Parnayavani
Parpataka
Patalagarudi
Patha
Patranga
Pilu
Plaksha,
Priyala
Prishniparni
Priyangu,
Puga,
Putiha,
99.    Putranjivaka,
100.                                              Pushkarmoola
101.  Rajika/ Sarshapa
102. Rohitaka,
103.    Sala
104.  Saptachakra
105. Sarala,
106.    Sarja
107.  Satapa
108. Shaliparni
109.    Shati
110.  Sharapunkha
111. Shinsapa
112.    Snuhi
113.  Sringataka
114. Surana,
115.    Svarnakshiri
116.  Tagara
117. Tailaparni
118.   Talmuli
119.  Taruni
120. Tavakshira
121.   Tuvaraka
122.  Upakunchika
123. Udumbara,
124.   Vamsha,
Vata
126. Varahikanda
127.  Vruddadaru
128. Vrukshamla


Part B                                                                                               50 Marks

3. Introduction, Guna, Karma and uses of following jantava dravya (drugs of animal origin).

1.

Kasturi

2.

Gorochana

3.

Gandhamarjaravirya

4.

Mrigasringa

5.

Bhunaga

6.

Mukta

7.

Pravala

8.

Shankha

9.

Shukti

10.

Shambūka

11.

Varatika

12.

Indragopa4. Introduction, knowledge of guna-karma of following groups of Annapana varga:-1.

Jala Varga

2.

Dugdha Varga

3.

Madhu Varga

4.

Ikshu Varga

5.

Taila Varga

6.

Madya Varga

7.

Mutra Varga

8.

Sūkadhanya Varga

9.

Simbidhanya Varga

10.

Phala Varga

11.

Shaka Varga

12.

Mansa Varga

13.

Lavana Varga

14.

Kritannavarga(Processed food)5.  Introduction, Definition & scope of Pharmacology.

Principles of general Pharmacology.Brief Knowledge of following

Anaesthetics, CNS depressants, Sedatives, Hypnotics, Tranquilisers, Antipyretics, Analgesics, Antiepileptics, Antihypertensive, Antianginal, Antiplatelet, Hypolipidaemic, Haemopoetic, Coagulants, Bronchodialators, Aerosols/Inhalants, Expectorants, Digestants, Carminatives, Antacids, Antiulcer, Laxatives, Antidiarrhoeals, Antiemetic, Hepatoprotective, Diuretic, Antidiuretic, Lithotriptic, Antiinflammatory, Hormonal therapy, Antiobesity, Antidiabetic, Antithyroids, Oxytocic. Galactagogues, Contraceptives, Styptics, Antihistamins, Antimicrobial, Antibiotics, Antimalarial, Amoebicidal, Antifilarial,Anthelmentic,Antifungal,Vitamins,Minerals,Water imbalance and IV fluids, Vaccines, antivenom, antirabbies serum, Local anti septics, drugs in ophthalmic practice, Anti cancer drugs and immunomodulators etc.6. Brief knowledge about WHOs “Essential Drug List”

7. Brief knowledge of Cultivation, Conservation of Medicinal plants and information about endangered species.

PRACTICAL

1.       Detailed knowledge of identification of following drugs: -

(i)          Kanda (stem) - Guduchi
(ii)         Patra (leaves) - Swarnapatri, Vasa ,Kumari
(iii)        Pushpa (flower and Parts of flower)- Lavanga, Nagapuspa,Japa
(iv)       Phala (fruit) - Pippali, Madanaphala,Vidanga
(v)         Beeja (seeds) – Eranda,Kapikacchu, Vidanga
(vi)       Twaka (bark) –Kutaja,Arjuna,
(vii)      Moola(Root)-  Punarnava,Aswagandha
(viii)     Niryasa (exudate) - Hingu, Guggulu,Mocharasa
(ix)       Jangama dravya (animal origin) - Madhu.Ghrita
1.   Collection of minimum 50 herbarium specimen from field visit.
2.   Compilation of a drug not less than 25 pages
3.   Concept based clinical study on single drugs (Minimum 5 from detailed and non-detailed list of drugs) in patients.

                    PRACTICAL MARKS DIVISION

                                        

1.

Compilation/Essay

10 Marks

2.

Herbarium

10 Marks

3.

Single drug therapy

10 Marks

4

Pharmacognocy record in Laboratory

10 Marks

5.

Drug identification

80 Marks

6.

Oral/(Viva-Voce)

80 Marks

Reference Books

1.  

Abhinav Buti Darpan (Vol.1-2)

-

Vd. Roop Lal Vaishya

2.  

Aushadna Vigyna Shastra

-

Acharya Pt. Vishvanatha Dwidevi

3.  

Ayurvediya Aushadnkarma vigyana

-

Acharya V.J. Thakur

4.  

Bedi Vanaspati Kosha

-

Prof. Ramesh Bedi

5.  

Bhaishajyaguna Vigyana

-

Dr. Alakhnarayan Singh

6.  

Bhav Prakash Nigantu (English)

-

Shreekanthamurti

7.  

Bhav Prakash Nighantu

-

With Vd. Krishna Chandra Chunekar commentary

8.  

Bhrinad dravyagunadarsha

-

Mahendra Kumar Shastri

9.  

Classical Uses of Medicinal Plants

-

Acharya Priyavrata Sharma

10.

Controversial Medicinal Plants

-

Vd. G. Bapa Lal

11.

Dalhana Ka Dravyaguna Shastra Ke Kshetra Me Yogadana

-

Vd. Shiv Kumar Vyas

12.

Dravyaguna Kosha

-

Acharya Priyavrata Sharma

13.

Dravyaguna Sutram

-

Acharya Priyavrata Sharma

14.

Dravyaguna Vigyana

-

Dr. Gyanendra Pandey

15.

Dravyaguna Vigyana(Vol. 1-2)

-

Acharya Yadavji Tikram Ji

16.

Dravyaguna Vijyana

-

Dr. V.M. Gogate

17.

Dravyaguna Vigyana (Vol. 1-5)

-

Acharya Priyavrata Sharma

18.

Dravyaguna Shastrum

-

Vaidya G.A. Phadake

19.

Dravyaguna Vijyana

-

Dr. A.P. Deshpande

20.

Dravyagunavijnana basic Principles

-

Prof.D.S.Lucas

21.

Forgotten Healers (Indian Medicinal Plants)

-

Dr. Prakash Pranjape

22.

Glossry of Vegetable Drugs in Bhrittrayis

-

Thakur Balwant Singh & Vd. Krishna Chandra Chunekar

23.

Introduction to Dravyaguna

-

Acharya Priyavrata Sharma

24.

Kriyatamka Aushadi Parichaya

-

Acharya Pt. Vishvanath Dwidevi

25.

Materia Medica

-

Acharya Ghosh

26.

Nighantu Adarsh (Vol. 1-2)

-

Vd. Bapa Lal

27.

Pharmacological basis of Medical Practice

-

Goodman & Gillman

28.

Pharmacology and Pharmacotherapeutics

-

Satoskar Bhandarkar & Ainapure

29.

Prayogatamaka Dravyaguna Vigyana

-

Dr. Maya Ram Uniyal

30.

Priya nighantu

-

Acharya Priyavrata Sharma

31.

Raspanchaka/Dravyaguna Siddhanta

-

Prof. Shivcharan Dhyani

32.

System of Plant Nomenclature in Ayurveda

-

Dr. Gyanendra Panday

33.

Text Book of Pharmaconogy

-

Trees & Valis

34.

Textbook of Dravyaguna

-

Dr.K.Nishteswar

35.

Unani Dravyaguna Vigyana

-

Hakim Daljeet Singh

36.

Useful parts of Charaka, Sushurut, and Vagbhata.

-37.

Uttarakand Ki Vanaspatiya

-

Dr. Gyanendra Pandey

38.

Vanoaushadi Darshika

-

Thakur Balwant Singh

39.

Vanoaushadi Nidarshika

-

Dr. Ram Sushil Singh

40.

Vedic Vanaspatiyan

-

Dr. Dinesh Chandra Sharma


  


2.4 RASASHASTRA AND BHAISHAJYAKALPANA

Theory Two Papers– 100 Marks Each

                                                             Practical/Viva voice – 200 Marks

                                                              Lectures               - 180

           Practicals and Demonstration – 90Paper 1                                                                                      100 Marks

Rasa-Shastra

   Part A                                                                                           50 Marks            

1.   Definition and etymology of Rasa, History of Rasashastra,  Rasa shala, concept of Rasa Mandap, Importance of Rasaushadhi , Concept of Rasa-Rasayana, Concept of Rasa  darshan.2.   Brief Description and Application of Technical terminologies (Paribhasha prakarana) Avapa, Nirvapa, Dhalana, Bhavana, Jarana, Murchana, Shodhana, Marana, Amrutikaran,Lohitikarana,Mruta Loha, Satwa Patana, Shuddhavarta, Beejavarta, Druti, Rudra bhaga and Dhanvantari bhaga, Apunarbhava, Niruttha, Rekhapurna, Varitara.3.   Dravya varga Amlavarga, Kshiratraya, Madhuratraya, Panchamrittika, Panchagavya, Panchamrita, Ksharashtaka, Dravakagana, Mitra panchaka, Rakta varga, Shweta varga, Lavanapanchaka.4.   Brief description of  Yantras and their application Ulūkhala Yantra, Khalwa Yantra, Kachchhapa Yantra, Urdhwa Patan,  Addha Patan, Jaranarth Tula Yantra, Dola Yantra, Patana Yantra- Damaru yantra, Vidhyadhara yantra & Tiryak patana yantra,  Patala Yantra, Palika Yantra, Puta Yantra, Valuka Yantra, Bhudhara Yantra, Sthali Yantra, Swedana Yantra, Electronic & Scientific weighing  balance.5.   Brief description & application of Musha (Crucible) Samanya Musha,, Gostanimusha, Vajramusha, Mahamusha, Yoga musha, Vrintak Musha, Malla/ pakwa musha. Different types of crucibles.6.   Brief description & applications of Koshti Satwapatan Koshthi, Chullika, Patala Kosthi, Gara Koshthi, Angarakoshthi and knowledge of various heating appliances viz. Gas stove, Hot plate and Heating mantle.

7.   Definition and Types of Puta Surya puta, Chandra puta, , Govara puta, Lawakaputa, Kukkutaputa, kapota puta, Varahaputa, Gajaputa, Mahaputa,   Kumbhaputa, Balukaputa, Bhudharaputa, Laghu Puta, Baluka Puta.8.    Applications of Electric muffle furnace and fuel (diesel) dependant furnace.9.   Knowledge of Parada Synonyms, Occurrence, natural and artificial sources of Parada, Hingulottha parada, Types of Rasa, Naisargika, Yougika, Aupadhika (Kanchuka) etc. Parad Dosha and characteristics of Grahya-Agrahya Parada. Samanya and Vishesha Shodhana of Parad.  Parada astasamskara, Paradagati and Rasabandha.10.Murchhana and Jarana of Parada,  Preparation of   Kajjali,     Types of

    Rasaushadhi, Khalvi rasa e.g. Tribhuvana keerthi  rasa, Sootshekhar rasa,

    Parpati kalpa, Rasa parpati, Tamra Parpati, Gagan    Parpati,   Kupipakva

    Rasa-   Rasa    karpura, Rasa sindhura,   Sameerapannaga    Rasa, Pottali

    kalpa - Hemagarbha pottali.     Part B                                                                                          50 MarksOccurrence, Synonyms, Minerological identification, Natural and artificial sources, Types-Grahya and Agrahyata, shodhana, marana and other processing techniques.  Properties, dose, therapeutic uses of commonly used single and compound formulations of dravyas classified as under1.   Maharasa - Abhraka, Vaikrantha, Makshika, Vimala, Shilajatu, Sasyaka, Chapala and Rasaka.

    Uparasa - Gandhaka, Gairika, Kasisa, Kankshi, Haratala, Manahshila,

    Anjana and Kankustha

    Sadharana Rasa - Kampillaka, Gauri pashana,Navasadara, Mriddara

    shringa, Kaparda, Giri Sindura, Agnijara & Hingula.2.   Dhatu

     Shuddha lauha- Swarna(Gold), Rajata (Silver) Tamra (Copper), Loha    

     (Iron) and Mandura

         Putilauha - Vanga (Tin), Naga (Lead), Yashada (Zinc).

    Mishra lauha- Kamsya (Bronze), Pittala (Brass) and Vartha Loha (Bell

    Metal).3.   Ratna - Manikya (Ruby), Mukta (Pearl), Pravala (Coral),      Tarkshya

   (Emerald), Pushaparaga (Topaz), Vajra (Diamond), Nilam (Sapphire),

   Gomeda (Zircon or Cinnamone stone), Vaidurya (Cats eye)

        Uparatna- Vaikranta (Tourmaline),      Suryakanta       (Sun stone),

        Chandrakanta (Moon stone), Rajavarta    (Lapis Lazuli) Lal,    Parojaka

        (Turquaise), Sphatikamani, Trinakanta (Amber),  and Palanka, Putika,

        Rudhir, Kamch (Glass).4.   Sudha varga – Sudha (Lime), Kaparda (Cowries), Sukti (Oyster Shell) , Shankh (Conch Shell), Badarashma (Silicate of Lime), Mriga shringa (Stag horn), Khatika, Godanti (Gypsum) and Samudraphena (Cattle Fish bone), Kukkutand twaka (Hen’s Egg Shell).5.   Siktha varga-  Siktha (Silika), Dugdhapashana (Talc), Nagapashana/ Jaharmohara (Serpentine), Vyomashma, Sange Yeshab (Jade), Kousheyashm (Asbestos) and Akika (Agate).6.   Kshara varga - Sarja kshara (Sodium bicarbonate),  Yava kshara, Tankana kshara (Borax), Surya Kshar (Potassium Nitrate).7.   Miscellinous -   Bola, Krishna Bola, Beeja Bola, Damool Akhawan (Khoon Kharabha Rakta Bandhini), Abresheem, Gandhamarja Virya, Kasturi, Bhoonag, Mayurpiccha, Gandhabiroja, Shila rasa, Sarjarasa, Maducchishta.8.    Visha  and Upavisha- Introduction, collection and storage, classification,  synonyms, shodhana, antidote, uses, therapeutic and toxic doses and  formulations of following Visha  and Upavisha- Vatsanabha, Kuchala, Jayapala,  Dhattura Beej, Bhang, Bhallataka, Gunja, Arka, Snuhi.  Langali, Karaveera and Ahiphena, Chitrakmool.9.   Aushadhi Yoga Gyanam-  Arogya vardhini gutika, Karpura rasa, Kasturi bhirava rasa, Kumara kalyana rasa, Garbhapala Rasa, Chandraprabha Gutika, Chandramrita Rasa, Pratapalankeshwara Rasa, Pravala Panchamrita Rasa, Anandbhairava Rasa, Yogendra Rasa, Rajmriganka, Ramabana Rasa, Laxmivilasa Rasa, Vasanta Kusumakara,  Vatakulantaka rasa,Vasantamalati Ras, Brihat Vata Chintamani Rasa,  Shankha vati, Shwaskuthara Rasa, Hinguleswara Rasa, Hemagarbhapottali, Hridyarnava Rasa , Swarnavanga, Makaradhwaja, Ayaskriti evam Loha Rasayana, Putapakwavishamjvrantaka Loha, Vatvidhvamsan Rasa, kamadugha Rasa, Laghusootshekhsar Rasa, Navayasa loha, Saptamrita loha.10. Brief knowledge of Standardization of Rasaushadhi.11. Concept of pharamcovigilance and its status in India, knowledge about

          Pharamcovigilance of Ayurvedic drugs.Practical Rasashatra                                                          100 Marks

 Minimum Fifty practicals to be performed out of below mentioned Practicals

No

Topic

Practical

1.

Rasa[ Parada]

Hingulotta Parada (Nishkasan)

Shodhana of Parada

Kajjali preparation

Mugdha rasa

2.

Maharasa varga

Shodhana of Abhraka

Dhanyabhraka nirmana

Shodhana of Makshika

Shodhana of Vimala

Shodhana of Shilajatu

Shodhana of Sasyaka./ Tuttha

3.

Uparasa varga

Shodhana of Gandhaka

Shodhana of Gairika

Shodhana of Kasisa

Shodhana of Kankshi

Shodhana of  Haratala

 Rasa manikya nirman

Shodana of Manashila

4.

Sadharana rasa varga

Shodhana of Hingula

Sodhana of Navasadar

Shodhana of Kapardika

5.

Sudha Varga

Shodhana of Shankha

Shodhana of Shukti

Shodhana of Pravala mula

Shodhana of Godanti

6.

Dhatu varga

Shodhana of  lauha

Shodhana of  Mandura

Shodhana of  Tamra

Shodhana of Naga

Shodhana of Vanga

Shodhana of Yashada

7.

Kshara Varga

Shodhana of Tankana

8.

Parpati

Preparation of Rasaparpati, Bola Parpati, Preparation of Swetaparpati

9.

Visha varga

Shodhana of Vatsanabha, Bhallataka, Kupilu, Dhattura beeja, Jayapala, Gunja, Chitrakamoola.

PRACTICAL FOR DEMONSTRATION

No.

Topic

Practical

1.

Bhasma

Abhraka bhasma

Swarna makshika bhasma

Tamra bhasma

Vanga bhasma,

Mandoora bhasma

Kasisa bhasma

Shankha bhasma

Kapardika bhasma, Godanti Bhasma

Kukkutanda Twak Bhasma

2

Pishti

Pravala pishti

Jaharmohara / Akika  pishti

Trina kantha mani  pishti

Mukta pishti

3.

Druti

Gandhaka druti

4.

Formulations

Rasasindoora, Swarna Vanga.

Saptamrutha lauha

Navayas lauha

Chandanadi Louha

Sarvajwarhara Louha

Agnitundi vati

Tribhuvana kirti rasa

Punarnava Mandoora

Sootshekhara rasa

Arogyavardhini vati

Laghusutashekhara rasa

Laghumalini Vasanta rasa

Sameer pannaga rasa

Bhaishajya Kalpana

Paper II                                                                                         100 Marks              

Part A                                                                                              50 Marks

1.   Derivation, history and chronological (kramika vikasa) development of Bhaishjyakalpana. Concept of Aushadha and Bheshaja.2.   Fundamental principles of Bhaishjyakalpana.3.   Aushada nirmana shala according to directions mentioned in Aushadha evam Prasadhana Adhiniyama (Drug and Cosmetic act 1940 and Rules 1945).4.   Introduction and general knowledge of useful instruments- Disintegrator, Pulveriser, Micropulveriser, Ball mill, End Runner, Edge Runner, Sieve-Shaker, Polishing pan, Granulator, Mixer, Grinder, Tablet making machine, Strip packing machine, Pouch packing machine, Pill making machine, Pill cutter.5.   Comparative study of "Mana" (measurements) as per Ancient and metric system of measurements. Rules of taking fresh and dry drugs, Grahyatva and Agrahyatwa of plant material. Collection, storage and preservation methods of different Aushadhi dravyas. Examination methods, Preservation and Saviryata avadhi (potency period) of different Aushadhi kalpanas. Concept of stability and shelf life in contemporary science.6.   Aushadha Matra, Anupana and Aushadh sevan kala.7.   Kashaya yoni- Pancha vidha kashaya kalpana Swarasa, Kalka, Kwatha, Hima, Phanta. Panch kashaya Yonayah, Churna, Ushnodaka, Tandulodaka, Laksha rasa kalpana, Mantha, Aushadha siddha paniya, Arka, panaka, pramathya, rasakriya, phanita, avaleha , prasha, Ghana, satva, gudapaka,  sarkara, ksheerapaka, Syrups. Vatika, gutika, Chandrika, vataka, pinda, modaka, varti, Guggulu kalpana,Method of preparation of Tablets and Capsule.Masi kalpana, lavana kalpa,  kshara kalpana and Kshara sutra.8.   Introduction, definition, preparation methods, doses and detailed description of uses and Anupana  of following Yogas

 Ardraka swarasa, Tulasi swarasa, Vasa putapaka swarasa, Nimba kalka, Rasona kalka, Punarnavasthaka kwatha, Rasna sapthaka kwatha, Dhanyaka hima, Sarivadi hima, Panchakola phanta, Mustadi Pramathya, Kharjuradi mantha, Shadanga paniya, Ajamoda arka, Yavanyarka, Chincha panaka, Candana panaka, Banapsha sharkara, Nimbu sarkara, Bhaskaralavan churna, Simhanad Guggulu, Yogaraj Guggulu, Lavangadivati, Lasunadi vati, Eladi vati, Sitopaladi Churna, Hingwashtaka  Churna , Chitrakadi Gutika,, Sanjivani Vati, Triphala Guggulu, Kaishora Guggulu, Chyavanaprashavaleha, Vasavaleha, Vyaghri-Haritaki  avaleha, Manibadra avalehya, Darvi rasakriya, Guduchi Ghana, Kutaja Ghana vati, Haridra khanda, Narikela khanda, Soubhagya shunthi paka , Amruta satva, Ardraka satva , Phala varti, Chandrodaya varthi, Arka lavana, Narikela lavana, Triphala masi, Arjuna ksheerapaka, Rasona ksheerapaka.

PART B

1. Sneha kalpana Sneha yoni, Types of sneha, sneha murchana vidhi, sneha paka vidhi,  snehapaka prakara and their use. Snehapaka  kala, sneha siddhi lakshanas, dose ,use of ghrita and taila, Preparation and uses of Jatyadi Ghrita- Bramhighrita-Narayana taila - Panchaguna taila.2. Sandhana Kalpana and its types Madya, Sukta - Asava - Arishta - Varuni - Sura (Prasanna - Kadambari - Medaka - Jagala _ Bukkasa) Maireya - Surasava - Shukta – Kanjika, Tushodaka, Shidhu - Souvira kalpana their methods of preparation, properties, doses, uses and mode of administration, Siddha Sandhana Lakshana.Preparation, doses  and mode of administration of Arjunarishta - Ashokarishta- Takrarishta - Dashamūlarishta, Draksharishta, Kutajarishta Arvindasava - Kumaryasava- Chandanasava.3. Pathya Kalpana  Concept of   Pathya   Apathya. Manda, Peya,    Vilepi,

     Yavagu, Anna, Bhakta, Odan, Yush, Kulattha Yusha, Krishara, Mansa rasa,

     Vesavar, Khad Yusha Kamblika, Raga, Shadav, Dadhi and Takra Varga –

     Takra, Udasvita, Katvar, Mathita, Chhachika.4.   Bahya kalpana (Formulations used for External Applications)-

Lepa -Types of Lepas, its methods of preparation and mode of application.

Udvartan and Avachurnan

Method of preparation of Siktha Taila, Malahara – sarjaras Malahar, Gandhak Malahar, Upanaha,Atasi upanah, Shatadhouta and Sahastradhouta Ghrita.5.Netrakalpa (Opthalmic preparations) – Seka, Drava, Anjana –Pindi,

   Ashchyoutana - Vidalaka - Tarpana - Putapaka etc.6.Nasya kalpana - Classification of Nasya,Method of preparation, properties

   and    therapeutic      uses of  Navana, Avapidana, Dhmapana, Dhuma and

   Pratimarsha nasya.7.Mukha kalpana - Method of preparation, properties and therapeutic uses

   of Gandoosha - Kavala - Manjana (tooth powder), Pratisaran, Tooth paste.8.Dhumapana kalpana-Classification, Method of preparation, properties

   and therapeutic uses of Dhumapana. Dhoopan- Vrina, Yoni, Arsha and

   Karna dhoopan.9.   Vasti kalpana- Classification, Method of preparation of vasti yantra and vasti dravaya. Types of Vasti. Therapeutic properties and uses of Vasti kalpana.10. Brief introduction of Ointments, Creams, Gels, Lotions, shampoos, soaps, Liniments.11. Brief knowledge of Standardization of Ayurvedic formulations.12. Brief introduction of Drugs and Cosmetics Act 1940 and Rules 1945.Practical-             Bhaisajya kalpana                                            100 Marks

 Following practicals to be performed-

I. Formulations- Method of preparation, therapeutic uses, dose and anupana of the following

1.   Swarasa- Ardraka swarasa, Tulasi swarasa, Kumari Swarasa, Vasa putapaka swarasa

2.   Kalka- Nimba kalka, Rasona kalka.

3.   Kwatha- Punarnavasthaka kwatha, Rasna sapthaka kwatha, Kulittha kwath.

4.   Hima- Dhanyaka hima, Sarivadi hima

5.   Phanta- Panchakola phanta,Yastimadhu Phanta.

6.   Pramathya- Mustadi pramathya

7.   Mantha- Kharjuradi mantha

8.   Aushadh siddha paniya- Shadanga paniya

9.    Laksha rasa

10.                                                                                 Arka- Yavani arka, Gulab arka, Misreya arka

11.                                                                                 Panaka- Chincha panaka, Candana panaka,

12.                                                                                 Sharkara- Banapsha sharkara, Nimbu sarkara.

13.                                                                                 Churna- Sitopaladi Churna, Hinguwashtaka  Churna

14.                                                                                 Gutika- Chitrakadi Gutika,, Sanjivani Vati

15.                                                                                 Guggulu-Triphala Guggulu, Kaishora Guggulu.

16.                                                                                 Avaleha- Chyavanaprashavaleha, Vasavaleha, Vyaghri Haritaki avaleha, Manibadra avalehya.

17.                                                                                 Rasa kriya-Darvi rasakriya., Guduchi Ghana, Kutaja Ghana .

18.                                                                                 Khanda- Haridra khanda, Narikela khanda, Sowbhagya sunti paka

19.                                                                                 Satva- Amruta satva, Ardraka satva

20.                                                                                 Varti- Phala varti, Chandrodaya varthi

21.                                                                                 Lavana- Arka lavana, Narikela lavana

22.                                                                                 Masi- Triphala masi

23.                                                                                 Ksheerapaka- Arjuna ksheerapaka, Rasona ksheerapaka

24.                                                                                 Kshara- Apamarga kshara, Snuhi kshara, Ksharasutra.

25.                                                                                 Manda – Ashtaguna manda, Laja manda

26.                                                                                 Peya, Vilepi, yavagu, Krishra, Vesavara

27.                                                                                 Yusha - Mudga yusha, Saptamushtika yusa, Kulittha yusha

28.                                                                                 Takra varga – Takra, Udasvita, katvar, Mathita, Chhaccchika, Dadhi

29.                                                                                 Aristha- kutajarishta, takrarishta

30.                                                                                 Asava - Kumaryasava, kanakasava

31.                                                                                 Sukta kalpana- Kanji

32.                                                                                 Udaka- Tandulodaka

33.                                                                                 Upanaha- atasi upanaha

34.                                                                                 Bahya kalpana- Sarjarasa malahara, Gandaka malahara, Sikta taila nirmana, Dashanga lepa, Doshagna lepa.

35.                                                                                 Mamsarasa, Laksharasa

36.                                                                                 Sneha Kalpana Sneha Moorchhana-  Ghrita Murchana, Taila Moorchhana

     Ghrita kalpana- Jatyadi, Triphala, ksheerashatphala ghrita-

         Taila kalpana-Panchaguna taila, Arka taila, Ksheerabala taila, Anu taila

37.                                                                                 Taila patana- Bhallataka taila patana, Jayapala taila patana

38.                                                                                 Dhoopa- Dashanga dhoopa, Arshogna dhoopa

39.                                                                                 Modaka- Talisadi modaka,Abhayadi

40.                                                                                 Shodana- Guggulu, Hingu, Chitrak mool, Vriddha daru beeja

41.                                                                                 Kritrima Lavan nirman – Vida Lavan, Souvarchala lavanII.Visit of minimum three GMP approved Ayurvedic manufacturing units.

Reference Books

1.  
Adyatan Rasa Shastra
-
R.K. Goyal
2.  
Abhinav Rasa Shastra
-
Vaidya Somadev Sharma
3.  
Asava Arishta Vigyanam
-
Dr. Pakshdhar Jha
4.  
Ayurvediya Rasa Shastra (Sachitra)
-
Chandrabhusan Jha
5.  
Ayurvediya Rasa Shastra
-
Badrinarayan Pandey
6.  
Rasa Bhaishajya Paribhasa
-
Sureshananda Thapaliyal
7.  
Ayurvediya Rasa Shastra
-
Prof. Siddhi Nandan Mishra
8.  
Ayurved Prakash
-
Vaidya Gujrat Mishra
9.  
Drugs and Cosmetic Act
-

10.      
Paka Darpana
-
Dr. Indradev Tripathi
11.      
The Paka-darpana of king null - A critical study
-
Dr. Madhulika
12.      
Parada Vigyaniyam
-
Vasudev M. Dwivedi
13.      
Pratyaksha Aushadh Nirmanam
-
Acharya Vishwanath Dwivdei
14.      
Bhaishjyakalpana Vigyanam
-
Dr. Ambikadatta Shastri
15.      
Rasa Tarangini
-
Sadanand Sharma
16.      
Rasa Darpan
-
Prof. Bhajan Das Swami
17.      
Rasa Bindu
-
Dr. Sanjay Sharma
18.      
Rasa Hridaya Tantra (Hindi)
-
Rameshwar Dayal Bajpai
19.      
Rasa Hridaya Tantra (English)
-
Prof. Harishankar Sharma
20.      
Rasa Bhaishajya Kalpana Vigyan
-
Vaidya Santosh Kumar Khandal
21.      
Rasa Mitra
-
Dr. Tryambak Nath Sharma
22.      
Rasa Ratna Samuchchaya
-
Dattattreya Ananta Kulkarni Krit Hindi Vyakhya.
23.      
Rasa Shastra Prayogiki
-
Srivastava, Yadav and Prof. Ramesh Saxena
24.      
Rasamritam
-
Vaidya Yadavji Tirkramji Acharya
25.      
Rasayan Sara
-
Vaidya Shyam Sunderacharya Vaishya
26.      
Rasendra Sampradaya
-
Vaidya Hajari Lal Sukul
27.      
Rasendra Sara Sangraha
-
Vaidya Gopal Krishna
28.      
Rasendra Sara Sangraha
-
Vaidya Satyarth Prakash
29.      
Vaidyak Paribhasha Pradeep
-
Dr. Indradev Tripathi
30.      
Sharangdhar Samhita
-
Dr. Avadh Bihari Agnihotri
31.      
Bharatiya Bhaishajya Kalpana Vigyana
-
Vishwanath, Gananath Dwivedi
32.      
Bhaishjya Kalpana Vigyan
-
Siddhi Nandan Mishra
33.      
Rasa Shastra (English)
-
Prof. Damodar Joshi
34.      
Rasa Ratna Samuchchaya (English)
-
Prof. Damodar Joshi
35.      
Rasendra Chintamani
-

36.      
Useful parts of Charaka, Sushruta and Vagbhata
Ayurvedic formulary of India-Part I and II
Pharmacopic standards for Ayurvedic formulation published by CCRAS, Publication of Govt. of India.
-2.5 ROGA VIGYAN EVUM VIKRITI VIGYAN                                            Theory Two Papers– 100 Marks Each

     Practical/Viva voice           – 100 Marks

                        Lectures                        - 180

                                                                      Practicals                        – 90Paper I                                                                                        100 Marks

Part A                                                                                              50 Marks

1.  Dosha Dooshyadi Vigyanam                                    

1.   Definition and importance of Roganidana
2.   Samanya nidana and samanya lakshana of dosha prakopa and dosha
     kshaya.
3.   Vikriti vijnana of pancha vidha dosha bheda.
4.   Dosha dhatu ashraya ashrayee bhava.
5.   Dhatu Kshaya Vriddhi Lakshana and Pradoshaja Vikara
6.   Upadhatu pradoshaja vikara.
7.   Mala kshaya vriddhi lakshana  and pradoshaja vikara.
8.   Indriya pradoshaja vikara.
9.   Hetu , bheda and lakshana of agni dushti.
10.         Definitions and samanya lakshana of Ama
11.         Sama and nirama dosha, dushya lakshanas.
12.         Dosha paka and dhatu paka lakshana.
13.         Concept, classification, diagnosis and   general complications  of Avarana
14.         Dosha gati.
15.         Detailed study of srotomoola and     srotodushti    samanya and vishishta
  hetu and    lakshana    and viddha lakshana of all Srotas.  Differences
  between sroto dushti and kha vaigunya.


2.  Vyadhi Vigyanam                                                              

1.   Definition, synonyms  and classification of Vyadhi
2.   Criteria for nomenclature of Diseases in Ayurveda (Vyadhinamakarana).
3.   Bija, Bija bhaga and bija bhaga avayava dushti.
4.   Basic     knowledge of Hereditary, Congenital, Acquired,    Multifactorial,  
    Traumatic and Environmental disorders.
5.   Introduction to ICD   Classification   of     Diseases of  WHO  and   DSM
    classification.
6.   Samanyaja and Nanatmaja vikara. Nidanarthakara vyadhi ,Hetu sankara,    
     lingasankara, Vyadhisankara ,Sharirika, Manasika and Agantuja vyadhi
7.   Concept of Ashta mahagada and introduction to Ashta Nindita.
8.   Importance and knowledge of Rogamarga.
9.   Definition and classification of Vyadhikshamatva.
10.         Concept of Satmya , Asatmya and  Viruddha ahara.
11.         Ojas – types of Ojo Dosa / vikriti-   Ojas and Vyadhi kshamatva.

3. Basic Pathology                                                        

1.   Introduction to pathology and its sub-divisions. Introduction to Cell Injury  and Cellular adaptations
2.   Definition and brief description of inflammation – Healing/repair.
3.   Definition and brief description of oedema – shock – haemorrhage.
   Thrombosis and embolism. Ischemia and Infarction
4.   Immunity – types – different types of immune responses in the body –  Basic knowledge of auto immune diseases, Acquired  immune deficiency disease and hypersensitivity
5.   Nomenclature and classification of tumors - difference between benign
  and malignant tumors.
6.   Introduction to Nutritional disorders – disorders of macro and micro  nutrients.
7.   Introduction to infectious diseases
8.    Introduction and classification of microorganisms such as virus-bacteria-
   fungus.
      

Part B                                                                                               50 Marks                                                                      

4.   Nidana Panchaka Vigyanam                                    

1.   Difference between roga and rogi pareeksha.

2.   Importance of Nidana panchaka.

3.   Hetu - definition, synonyms and classification.

4.   Purva rupa – definition, synonyms, Samanya and Vishistha Purva rupa.

5.   Rupa - definition, synonyms, Samanya and Pratyatma lakshana.           Difference between vyadhi and lakshana.

6.   Samprapti – definition, synonyms and types

7.   Samprapti ghataka.

8.   Shat kriyakala.

9.   Relationship between nidana panchaka and shat kriyakala.

10.         Upashaya – definition, types and its importance in diagnosis.

11.         Upadrava

12.         Arishta vijnana – definition, types and its importance.

13.         Sadhyasadhyatwa – types, their parameters and importance.

14.         General diagnostic principles of Anukta vyadhi  (Cha Viman IV)

5.  Pareeksha Vigyanam                                                    

1.   Importance and knowledge of Aptopadeshadi, dharshanadi Trividha,          Chaturvidha, and Shadvidha Pariksha.

2.   Importance and Knowledge of Ashtasthan Pariksha.

3.   Importance and Knowledge of Karanadi Dashavidha Parikshya Bhava.

4.   Importance and Knowledge of Dashavidha pariksha.

5.   Importance and methods of history taking, clinical examination and             knowledge of Ancillary investigations.

6.   Basic Knowledge of tools for avayavika pariksha -  ECG, USG, and Radio imaging.

7.   Basic Knowledge of Laboratory investigations pertaining to Metabolic and Endocrine disorders.Paper II                                                                                         100 Marks

Part A                                                                                              50 Marks

          Systematic study of Nidana Panchaka of following diseases (Including upadrava, arishta and sadhyasadhyata)

1. Diseases of Rasavaha Srotas

Jwara (Jwarabheda- Ama, Pachyamana and Nirama jwara, Agantuka jwara, Punaravartaka jwara, Vishama jwara, Dhatugata jwara, Charakokta Sannipata jwara.
General mechanism of Fever. Introduction to the Aetiopathogenesis of Malaria, Typhoid, Dengue fever, influenza and Chikungunya.
Pandu, Amavata, Hridroga, Shotha
Introduction to Anaemia & its Classification, Rheumatic fever, Rheumatoid Arthritis, Angina, Ischaemic Heart Disease, Hypertension, Myocardial Infarction

2. Diseases of Raktavaha Srotas

Kamala -  Raktapitta - Vatarakta - Shitapitta  – Maha kushta – Visarpa – Shwitra  and Introduction to Kshudra kushta
Introduction to Hepatomegaly, Spleenomegaly, Leukaemia, Thalessemia, Sickle cell anaemia.
Introduction to Urticaria,Psoriasis, Eczema, Pemphigus

3. Diseases of Mamsavaha srotas

      Introduction to granthi, arbudha and arshas.

4. Diseases of Medovaha srotas

          Sthoulya - Karshya – Prameha

·         Introduction to Obesity and Diabetes Mellitus.
5. Diseases of Asthi - Majjavaha srotas

Sandhigatavata, Introduction to Asthi-majjaparipaka, Asthigata vidradhi
Introduction to Osteo- Arthritis, Osteomyelitis, Osteoporosis.
Vatavyadhi
Akshepaka - Apatanaka - Ardita - Pakshaghata – Gridhrasi – Viswachi, Apabahuka, - Manyasthambha – Katigraha.
Introduction to Parkinson’s disease , Stroke, lumbago- sciatica syndrome, Bell’s palsy, Ankylosing  Spondylitis
6. Diseases of Sukravaha srotas

Introduction to Klaibya and Vandhyatva.
Introduction to male and female infertility.


Part B                                                                                             50 Marks

7.  Diseases of Pranavaha srotas

Kasa - Shwasa - Hikka – Urahkshata – Shosha – Rajayakshma.
Introduction to the aetiopathogenesis of Pneumonia, Pleural effusion, Bronchitis, Bronchiectasis, Bronchial Asthma.

8. Diseases of Annavaha- Pureeshavaha Srotas

·       Agnimandya - Ajirna - Aruchi- Chhardi - Visuchika , Amlapitta- Shoola - Parinama shoola – Annadrava shoola- Grahani –Gulma- Udara roga – Atisara - Pravahika
·       Introduction to Anaha, Adhmana, Atopa, Alasaka, Vilambika
·       Introduction to Peptic ulcer, Irritable Bowel Syndrome, Diarrhea, Dysentry, Constipation, Inflammatory Bowel Syndrome.

9. Diseases of Udakavaha Srotas

Introduction to Trishna, Daha.
Introduction to water and electrolyte imbalance disorders

10. Diseases of Mutravaha srotas

Mutrakrichhra – Mutraghata.
Introduction to Urinary Tract Infection, Urolithiasis, Nephropathies and Renal failure.

11. Diseases of Swedavaha srotas

Introduction to Khalitya, Palitya and Cosmetology.

12. Diseases of Manovaha Srotas/ Sanjnavaha Srotas

Introduction to Vishada, Udvega, Bhaya, Bhrama, Anidra, Mada, Murchha, Sanyasa, Apasmara, Unmada, Atatwabhinivesha
Introduction to Depression, Anxiety neurosis, Phobia, Personality disorders.
13. Upasargajanya Vyadhis (Communicable diseases)

Romantika – Masurika – Upadamsha – Phiranga.
Introduction to Leprosy , Tuberculosis and AIDS.
14.       Krimi Vigyanam
Definition, classification of Krimi and features of Krimiroga.
Snayuka, Shleepada.
Introduction of Filariasis and classification of common parasites.


PRACTICAL                                                                                    100 Marks

LABORATORY PRACTICALS1. Fundamental Principles of Laboratory Tests

Introduction to laboratory, Sterilization, glass wares, solutions reagents and safety procedures.
2. Hematology

Hb% estimation.
Blood cells counting - WBC, RBC, platelets
Hematocrit /Packed cell volume (PCV)
Erythrocyte indices - MCV, MCH, MCHC
Peripheral blood smear, staining technique and differential leucocyte count.
Peripheral blood film examination in Anemia, Leukemia, Malaria, Filaria  (Demonstration)
ESR.
Introduction to rapid diagnostics of hematology
Screening test for bleeding disorders - bleeding time (BT), Clotting time (CT), Prothrombin time (PT)
Blood grouping - ABO system,  Rh typing  (Rhesus system)

3. Urine Examination

Ayurveda anusara mutra pareeksha.
Physical Examination -  Volume, Reaction (PH) & Specific Gravity
Chemical Examination for
     - Proteins, Glucose, Phosphate, Ketone, Bile salts, Bile pigment

Microscopic Examination

4.    Stool Examination

Ayurveda anusara pureesha pareeksha
Physical examination - Sama-Nirama Pareeksha
Microscopic examination of ova & cyst etc.
Occult Blood Test
5.  Sputum Examination

·         Ayurveda anusara sthivana pareeksha.
·         Physical, Chemical and Microscopic Examination of the sputum.
·         Sample collection and Demonstration of AFB.
6.   Semen examination
Ayurvediya anusara Retas pareeksha.
Semen examination & Demonstration of semen, sperms.
7.   Biochemical Examination –  (Demonstration)
·        Serum Glucose, Serum Bilirubin, Serum urea, Lipid  profile, Serum Creatinine.
8.  Demonstration of different staining techniques in microbiology.

9. Demonstration of Sero-immunological Investigations: Ra and Widal.

10.   Demonstration of Aspiration techniques.

11. Laboratory record – maintenance of observation Diary and laboratory record book.

BEDSIDE PRACTICALS (CLINICAL METHODS)

1.   Introduction and demonstration of clinical methods (General and Systemic Examinations).
2.   Practical demonstration of examination of Roga based on Pancha nidan
3.   Demonstration of instruments used for clinical examination
4.   Practical records of clinical examination of at least 20 long cases in I.P.D.
5.   Practical records of clinical examination of at least 20 short cases based on Ashta vidha pareeksha.
6.   Demonstration of ECG, USG and Radio imaging techniques.

DISTRIBUTION OF MARKS FOR PRACTICAL EXAMINATION    

                

Total Marks                                                                100 Marks

·        Internal Assessment  –                                            10 marks
·        Viva voice –                                                            20 marks
·        Record –                                                                          10 marks.
·        Long case –                                                            20 marks.
·        Short case-                                                             10 marks.
·        Instruments –                                                         10 marks.
·        Laboratory experiments –                                        20 marks.
                                                        


Reference Books

Sl.No
Name of the Book
Name of the Author

1

Madhav Nidan (Madhukosha commentary) Part 1 – 2
Pt. Yadunandan Upadhyay
2

Pt. Yadunandan Upadhyay
Kaviraj Gananath Sen
3

Kaviraj Gananath Sen
Yadav Ji Trikram Ji Acharya
4

Doshakaranatwa Mimamsa
Acharya P.V. Sharma
5

Nadi Darshan
Vd. Tara Shankar Mishra
6

Nadi Vigyanam
Vidyotini Hindi Tika
7

Nadi Vigyan
Shri Satya Dev Vashisht
8

Nadi Vigyan
Gangadhar Tika

9

Rogi Pariksha vidhi
Acharya Priyavrata Sharma

10

Ayurvediya Rog Vargikaran
Vd. Ramanath Dwivedi &

Vd. Gurdip Singh

11

Ayurvediya Nidan Evam Chikitsa Ke Siddhanta
Prof. Ram Harsh Singh

12

Relevant portions of Charaka Samhita, Sushruta Samhita and Vagbhat

13

Text Book of Pathology
William Boyds.

14

Text Book of Pathology
Harsh Mohan

15

Text Book of Pathology
Dey and Dey

16

Text Book of Parasitology
Ramnik Sood

17

Clinical Pathology and Bacteriology
S.P. Gupta

18

Clinical methods in Ayurveda
K. R . S. Murthy

19

Parameswarappa's Ayurvediya Vikriti Vigyan and Roga Vikriti Vigyan

 Dr. P.S. Byadgi.

20

Oxford Handbook of Clinical Examination and Practical Skills

Oxford Handbooks

21

Advanced Clinical Evaluation System For Practical Assessment of Clinical Examination Skills


22

Symptoms & Signs In Clinical Medicine
Chamberlains

23

Clinical Methods
Hutchison's

24

Bedside Clinics in Medicine Part- I & II
Kundu

25

Common Medical Symptoms
Mehta

26

Advances in Pathology & Lab Med-
Weimstean, Gralem, Anderson, Cortan, Wick, Zumwelt

27

Clinical laboratory medicine
Edited by Kenneth D Mc. Chately

28

General Pathology
Walter & Israel Churchill Living stone

29

A Comprehensive Dictionary of Pathology
Chris Newann

30

Practical Pathology
Dr. K. Uma Chaturvedi

31

Clinical examination
Douglas/Macleod's

32

Pathology Practical book for undergraduates
Harsh Mohan

33

Medical laboratory technology
R. Sood

34

Clinical Diagnosis and Management by Laboratory methods
Todd, Sanford and Davidson

35

Clinical Hematology In Medical Practice
Degruchy's

36

Robbins Basic Pathology
Kumar, Abbas, Fausto at al
2.6 AGADATANTRA, VYAVAHARAYURVED  EVUM VIDHIVAIDYAKTheory One Paper – 100 Marks

     Practical/Viva voice       -100 Marks

                    Lectures                  - 100

     Practicals / Demonstrations                    – 50

Paper I                                                                                          100 Marks

Part A                                                                                              50 Marks

AGADATANTRA– VISHA CHIKITSA      

(AYURVEDIC &CONTEMPORARY TOXICOLOGY)01.        Derivation and definition of Agadatantra and Visha, Visha Utpatti, Visha Prabhava, Visha pranaharana Kriya, Visha Guna, Visha gati.02.        Origin and Classification of Visha:-  Its sources, Differences between Visha, Madya and Oja guna, Visha Upadrava and Visha Mukta Lakshana.

03.         Tests for detection of Visha, Visha Data lakshana, Visha peeta lakshana, Signs and symptoms of Visha afflicted organs and personal effects. (Poisoning with anjana, lepa paduka, abharana etc. - contact poisons).

04.        Contamination of air, water, soil etc. (Visha mishrita – Vayu, Jala, Desha, Kala and their management), their contemporary significance. Samuhika vishaprayoga-Effects of chemical and Nuclear warfare

05.        Signs and symptoms of poisons of plant kingdom and their management. Visha and Upavisha. Arka, Snuhi, Langali, Karaveera, Gunja, Ahiphena, Dhattura, Bhallataka, Vatsanabha, Kupeelu, Jayapala, Bhang, Tobacco, Parthenium historiferous, Chitraka  Eranda, digitalis and  cerebra odollum. (Signs and symptoms, Fatal Dose, Fatal period, Treatment,post mortem appearences and Medico legal importance).

06.           Gara visha, Dooshi visha and, Viruddhahara– their concepts, classification,

management and contemporary significance. Essentials of Food poisoning.

07.           Study of chaturvimshatyupakrama of Caraka.

08.     Jangama Visha (Animal poisoning and zoonotic diseases) – Detailed           study of sarpa, keeta, lootha, vrischika, Mooshika, Alarka – Visha; Lakshana, Bheda, Chikitsa and their Sadhyasadhyata.  (contemparary and classical views),(Signs and symptoms, classification, management, prognosis and  medico legal importance) Visha Sankata, Shanka Visha
09 Acids and Alkalis – Fatal Dose, Fatal period, signs and  symptoms, cause of death, treatment, medico legal  importance and postmortem appearance of – Sulphuric acid, Hydrochloric acid, Nitric acid, Hydrocyanic acid, Oxalic acid, Carbolic acid, Formic acid and alkalis in general, treatment and safety measures.

10 Asphyxiants – Carbon monoxide, Carbon dioxide, Hydrogen sulphide;

Stimulants – Antihistamines, Cocaine

Hallucinogens – LSD

Sedatives and Hypnotics – Barbiturates

Petroleum – Kerosene Poisoning

Organo phosphorus compounds

 Aluminum phosphate, Zinc phosphide

11 Definition of Toxicology, classification of poisons, their actions and routes of

    administration, absorption, excretion, metabolism, diagnosis and general

    principles of treatment, duties of a medical practitioner in case of suspected

    poisoning.12 Metallic and Nonmetallic poisoning

    General characters, Signs and symptoms, Fatal dose, fatal period, Treatment,  

    Medico Legal Importance and Postmortem Appearance of1.     Nonmetallic poisons – Phosphorous, iodine

2.      Metallic poisoning – Arsenic, Mercury, Lead, Copper, Zinc, Tin and Radiation metals.

13   Madya Visha and Madatyaya; Alcohol poisoning (Ethanol and Methanol)

14  Laws related to poisons - Poisons act 1919, Dangerous  Drug act 1930,
Drugs and cosmetic act 1940, Narcotic drugs and Psychotropic substances Act 1985, Pharmacy Act 1948, Criminal poisoning.

Part B                                                                                            50 Marks

VYAVAHARAYURVED  EVUM VIDHIVAIDYAK

(FORENSIC MEDICINE AND MEDICAL JURISPRUDENCE) 01   Introduction, Definition and concise history of Forensic medicine    (Vyavahara Ayurveda) and Medical jurisprudence (vidhivaidyaka). Introduction to Indian Penal Code, Indian Evidence Act and Criminal Procedure Code.

 02   Personal identity and its medico legal aspects, forensic odontology, forensic serology and DNA profiling.

 03   Death and its Medico Legal Aspects.

 04   Medico legal autopsy and exhumation.

 05   Injuries and   wounds and its medico legal aspects.

 06   Dowry deaths, their medico legal importance and  laws in relation to it.

 07   Asphyxial deaths and its Medico Legal importance.

 08   Death due to heat, cold and starvation.

 09   Virginity, Pregnancy, Delivery; Impotence & sterility, Artificial Insemination, Legitimacy, Abortion, Infanticide battered baby and their Medico Legal importance. Medical Termination of Pregnancy Act.

 10   Sexual offences, Sexual perversions and their medico legal aspects.

 11   Forensic psychiatry.

 12  Ethics as in classics. Types of physicians and methods of identification , Pranabhisara and   Rogabhisara Physicians, Qualities of physician, Responsibilities of Physicians, Chaturvidha Vaidyavrutti, Duties of physician to his patient, Vaidya sadvrittam,Apoojya Vaidya, Accepting fees, Relationship with females.

 13   Laws in relation to medical practitioners: Indian Medicine Central Council Act, Code of Medical Ethics, General Principles, duties of a physician towards his patient, towards the profession at large, professional services of physicians to each other, duties of a physician in consultation, duties of a physician in cases of interference, duties of a physician to the public, Physician’s responsibility in criminal matters, duties of a patient, professional negligence, civil negligence, criminal negligence, medico legal aspects of Acquired Immune Deficiency Syndrome, rights of an unborn child, transplantation of human organs Bill 1994, Pre Natal Diagnostic Testing Act, donation of cornea, malingering of feigned diseases, international code of medical ethics for doctors.

  PRACTICAL                                                                            50 Hours

1.   Post Mortem examination                                                                    10

2.   Evidence in the court                                                                10

3.   Demonstrations in the Toxicology museum                               10

4.   Clinical postings                                                                       20  PRACTICAL                                                                                100 Marks1.   Daily activities (Presented as Clinical Record/ Herbarium)                 10

2.   Post Mortem examination - Record                                                   10

3.   Compilation Work                                                                             10

4.   Identification (spotting) and clinical case presentation                     40

5.   Viva – voce                                                                                 30

Reference Books

 1 Topics related to Agada Tantra from Caraka Samhita, Sushrutha Samhitha, Ashtanga Hridaya, Ashtanga Samgraha, kasyapasamhitha, yogarethnakara, Bhavaprakasha and Madhavanidana.

 2 Vidhivaidyaka (Vyavaharayurveda Vijnan) -    Dr. Charuchandra Pathak

     3 Medical Jurisprudence and toxicology        -    Modi

     4 Basavarajeeyam                                      -    Edited by Vd.Govardhan    

     5 Agada Tantra                                          -    Sh. Ramanath Dwivedi

     6 Text book of Agadatantra                        -    Edited by Dr Huparikar

     7 Agad tantra                                           –    Dr Shekher Namboodri

    8 Agadatantra ki patyakram                        -     Edited By Dr Huparikar

9        Vishachikitsa                                         -   Vaidy Balakrishnan Nair, Kerala
(Ayurveda Toxicology English Translation)

   10   Medical ethics and Medical Laws in India -      Dr. H.S. Mehta

   11 Toxicology Ayurvedic Perspective             -     VPSV Ayurveda college         Kottakkal

   12 Kautilya arthashastra (English)                 -     Prof. Kangle

   13   Kautilya arthashastra (Hindi)                    -     Dr. Raghunath Singh

14   Vyavaharayurveda                                   -   Dr.Ayodhya Prasad Achal

   15 Relevant topics from Manu Smriti

                                                

                                  


3.1. CHARAK SAMHITA

(Uttarardha: Chikitsa – Kalpa - Siddhi Sthan)

                                                      Theory One Paper           – 100 Marks

     Practical/Viva voice       – 50 Marks

                    Lectures                  - 100

The marks of theory examination are distributed as follows            

Sl.No

Name of the Sthan

Marks alloted

1.

Chikitsa sthan

60

2.

Kalpa sthan

15

3.

Siddhi sthan

25

      

The marks of practical examination are distributed as follows

1.       Chart preparation / Compilation                                            

2.       Case sheet writing regarding treatment                                

3.       Prescription writing by examining the patients in          

          OPD & IPD in hospital.                                                              40 Marks

4.       Oral presentation (Presentation of 10 Shlokas, orally    

          and in writing related with samprapti and chikitsa sutra)

5.       Viva - Voice

6.       Internal Assessment                                                            10 Marks

          Parameters for internal Assessment

          Memorizing and describing two shlokas weekly, discipline, oral and
          written presentation and other activities.

          Other activities include following instructions:

         (1)  Memorizing two shlokas weekly                            

(The shlokas should be memorized along with Padvibhaga, Anvaya, Bhavartha and practical applicability. log book of memorized shlokas, corrected and signed by the class teacher is to be submitted at time of examination.)

         (2)   Passage writing                                                    

         (3)   Speech related to Charaka                                    

Mandatory Recommendations for implementation

1.   A separate daily OPD for Samhita department (Basic principle) in the hospital should be established for the application of specific principles of treatments mentioned in Charaka Samhita.

2.   At least 100 patients should be examined and treated for various diseases according to principles of treatment of Acharya Charaka for that specific disease.    

3.   Minimum ten beds for patients should be arranged in the IPD of the hospital.Text Books Recommended              

1.  Charaka Samhita -Chakrapani Teeka (Sanskrit Commentary)

2. Charaka Samhita (Hindi Commentary)

Vd. Jayadev Vidyalankar or Vd. Atridev Vidyalankar or

Prof. Gorakh nath Chaturvedi & Kashinath Shastri  or

Dr. Brahmanand Tripathy or

 Dr. Ravidutta Tripathy

3. Charaka Samhita (English Commentary):

Dr. Ram Karan Sharma & Vd. Bhagwan Dash or Acharya Priyavrata Sharma.
3.2. KAYACHICHIKITSA

Theory Three Papers – 100 Marks Each

     Practical/Viva voice      – 150 Marks

                    Lectures                  - 300

             Hospital Training            - 9 MonthsNote: Common to all papers of Kayachikitsa – Wherever the phrase “Management of diseases” occurs in the syllabus, it invariably  should include different classical preparations which should include relevant Vati, Gutika, Bhasmas/Pishti, Kuti Pakwa Rasayana, Ghrita, Taila, Avaleh ,Churnas, Kashayas and Lepas along with appropriate dose, time of administration, duration of treatment required, and relevant Pathyapathya and post thrarapeutic advices.

Paper I                                                                                          100 Marks

Part A                                                                                              50 Marks

1.       Derivation of the terms 'Kaya', 'Chikitsa', and their definitions and synonyms. Definition of 'Kayachikitsa'. Definition of ‘Bheshaja’. Types and detailed description of Bhesaja and Chikitsa.Knowledge about Chikitsa Chatushpada.

2.       Importance of Kriyakala according to stages of Dosha and their management.

3.       Chikitsa sutra and Management of vriddhi (increased) and kshaya (decreased) of Dosha, Dhatu, and Mala. Ojo Vyapat (kshaya, visramsa and vyapat) and its management. Chikitsasutra and Management of Sama-Nirama states. Chikitsasutra and Management of 'Samanyaja and Nanatmaja' diseases. Roga-anutpattikara chikitsa, Roga Prashamana Chikitsa (doshapratyanika, vyadhipratyanika, ubhayapratynika). Doshopakrama, Chikitsa sutra and Management of Sthanntara doshas (Ashayapakarsha,Anuloma/Pratiloma gati of doshas, Vimarga gamana of Doshas). Knowledge of Lina dosha & its management. Diagnosis, Chikitsa sutra and Management of Avarana and of dhatu pradoshaja diseases.  Importance of Dosha, Dushya , Bala, Kala, Agni, Prakriti, Vaya, Sattva Satmya, Desha, Ahara and stage of diseases in treating  diseases.

4.       Detailed description of Dvividhopakrama (Santarpana and Apatarpana) and Shadavidhopakrama (Rookshna, Snehana, Swedana, Sthambhana, Langhana, and Brihmana). Detailed description of Shodhana, Shamana and Nidana Parivarjana. Knowledge of Oushadha matra, sevna kala  and Anupana. Definition and Knowledge of Pathya-Apathya with examples of diseases of various systems.

                        

Part B                                                                                             50 Marks

5.       Detailed description of Chikitsa Sutra and Management of Jwara and its types.

6.       Relevant Ayurvedic management according to  Samprapti ghataka of following  types of Fevers-Typhoid, Pneumonia, Pleurisy, Influenza, Mumps, Meningitis, Encephalitis, Tetanus, Yellow fever, Plague ,Dengue Fever, Chikun Guniya, Leptospirosis,Viral Fever,Anthrax, Masurika (Small pox), Laghu Masurika (Chicken pox),  and Romantika (Measles).

7.       Knowledge of National Health programmes, and the relevant Ayurvedic management of the following diseases enlisted by World Health Organisation- Malaria, Filaria, Kala Azar, Leprosy, Tuberculosis, AIDS.

8.       Introduction of general principles of maintenance of health and management of  diseases of following systems of Medicine- Yoga, Naturopathy,  Unani , Siddha  Homeopathy , Acupuncture, Acupressure , Modern medicine, ,Physiotherapy and Rehabilitation.

                                                    

PAPER II                                                                                       100 Marks

Part A                                                                                              50 Marks

1.   Chikitsa sutra and Management of the diseases of Pranavaha Srotas such as - Kasa, Shwasa, Hikka, Rajayakshma, Urakshata, Parshwashoola, Bronchitis, Bronchiectasis, Emphysema and COPDs.

2.  Chikitsa sutra and Management of the diseases of Udaka vaha Srotas such                                                           as- Shotha, Jalodara, Trishna and Acid - Base & Electrolyte Imbalance.

3.   Chikitsa sutra and  Management of the diseases of Annavaha Srotas such as – Agnimandya, Aruchi, Ajirna, Anaha, Atopa, Adhmana, Alasaka, Vilambika, Visuchika, Chardi, Grahani,Amlapitta, Gulma, Shoola, Bhasmaka and  Acid  peptic  disorders .

4.   Chikitsa sutra and Management of the diseases of Rasavaha Srotas such as - Pandu, Amavata, Madatyaya, Hridroga, Hridashoola, Hypotension, Hypertension.

5.   Chikitsa sutra and  Management of the diseases of Raktavaha Srotas such  as - Raktapitta, Kamala, Kumbhakamala, Halimaka, Daha, Mada, Murcha, Sanyasa,  Vatarakta, Plihadosha, Yakriddosha,Hepatitis,Cirrhosis of Liver, Leukaemia,  Kushta kilasa, Visarpa,  Sheetapitta,Udarada,Kotha and  medically manageable Kshudra Rogas .
Part B                                                                                              50 Marks

6.       Chikitsa sutra and  Management of Mamsavaha Srotas and Medovaha Srotas such as-Gandamala , Mamsashosha, Arbuda, Apachi, Prameha, Sthuolya, karshya,  Diabetes Mellitus and Dyslipidaemias.

7.       Chikitsa sutra and Management of 'Asthi and Majjavaha Srotas such as Osteomyelitis (Asthimajja Vidradhi),) Osteoporosis, (Asthisoushirya), Sandhigata Vata (Osteo Arthritis).

8.     Chikitsa sutra and  Management of diseases of Mutravaha Srotas such as -Mutrakrichchra, Mutraghata, Ashmari , Cystitis,Nephritis,Nephrotic Syndrome,Renal Failure.

9.     Chikitsa sutra and Management of diseases of Purishavaha Srotas such as – Atisara, Pravahika, Arsha and Purishja Krimi.

10.     Chikitsa sutra and Management of sexually transmited diseases, such as - Phiranga (Syphilis), Puyameha (Gonorrhoea), Upadamsha (Chanchroid).PAPER III                                                                                     100 Marks

Part A                                                                                              50 Marks

1.       Principles of treatment and management of Vata Vyadhis such  as - Pakshavadha, Ekangavata, Sarvangavata, Ardita, Ababhuka, Kati Graha, Manyastambha Gridhrasi, Vishwachi, Khalli, Khanja, Pangu, Padaharsha, Padadaha Vatakantaka,Kroshtukashirsha  and Types of  Udavarta.  Parkinsonism (Kampavata), Gatavata (Dhatu gata and Ashayagata), Avarana vata.

 2   Nidana and Chiktsa of Urusthambha, Gullian Barrie syndrome, Muscular Dystrophy, Myasthenia Gravis, Motor Neuron Diseases and  Neuralgias.

3.       Diseases of different Endocrine Glands -such as Thyroid, Parathyroid, Pitutary and Adrenal Glands and their Ayurvedic management.

4.       General introduction and principles of Management of diseases produced by Genetic, Environmental and Iatrogenic factors. Disorders due to drug and Food allergy and their management.

5.      Treatment of Motion sickness. General introduction, types and    Management of diseases caused by Vyadhi Kshamatwa hinata (Immuno deficiency disorders and Auto Immune disorders).Part B                                                                                              50 Marks

6.       Derivation of the term 'Manas', it's sthan (place), Guna (qualities) and Karma (functions). Introduction and Definition of Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya, Shoka, Bhaya, Vishada, Dainya, Harsha and Prajnaparadha.

7   Nidana and Chiktsa of the folllowing disorders - Unmada-Apasmara-Atattvabhinivesha- Introduction and management of Anxiety disorders, Stress induced disorders, Depression, somatoform and Mood disorders, Psychosexual Disorders. Importance of Daivayapashraya, Sattwavajaya, Adravyabhuta Chikitsa. Medhya Rasayana in the management of Manasa Roga. Introduction to Bhuta Vidya with special reference to diagnosis and management of disorders in the field.8.   Management of Vardhakyajanita vikaras, Indriyapradoshoja vikaras, Vibhandha, Kandu, Alziemers Disease, Sleep disorders, General debility.

9.     Etiopathogenisis and modern management of following diseases – Anthrax, Chicken pox, Chikun Guniya,  Dengue Fever, Encephalitis, Influenza,   Leptospirosis, Measles, Meningitis, Mumps, Plague, Pleurisy, Pneumonia, Small pox, Swineflu, Tetanus, Typhoid, Viral Fever, Yellow fever.

10.  Nutritional deficiency disorders, Acid - Base & Electrolyte Imbalance and

       related clinical conditions.

11.   Description and management of following Emergency Conditions- Acute Haemorrhages , Hypertensive Emergencies,  Acute abdominal pain ( Renal colic, Biliary colic, Gastritis,Pancreatitis, Peritonitis and Appendicitis), Acute Abdomen, Anuria/ Oliguria, Congestive Heart Failure ,Myocardial Infarction/Angina, Shock, Syncope, Convulsions ,  Hyperpyrexia, Hyperglycaemia, Hypoglycaemia, Status Asthmaticus, Acute  Respiratory distress Syndrome , Drowning  and  Electric shock.

12.   Derivation, definition and synonyms of Rasayana, historical importance of Rasayana and it's benefits. Indications of Rasayana therapy. Classification of Rasayana. Kutipraveshika and Vatatapika Rasayana. Indications of Vatatapika Rasayana. Knowledge of Kayakalpa, Achara Rasayana. Procedures of Kutipraveshika kalpa, Poorvakarma and specific schedules to be followed after Kutipravesha, benefits of kutipraveshika Rasayana, duration of application, Rasayana yoga and directions for their use. Determination of dose of Rasayana according to age. Rules and regulation after Rasayana therapy. Indications of Rasayana therapy. Importance of Vitamins in Rasayana therapy. Vitamin deficiency diseases and their treatment.

13.   Vajikarana - Derivation, definition, synonyms, necessity, benifits, historical importance and indications of Vajikarana. Appreciation of females. Criticism of childless men. Symptoms of good Shūkra (Semen). Vajikarna Dravya and Aushadhi.

14.   Properties, doses, methods of administration, ingredients and methods of formation of Rasayana & Vajikarana formulation.

15.   Classification and importance of Vajikarana Dravyas.PRACTICALHospital Training

-

9 months

1.

General patient training

-

5 months

2.

Department of Manas roga

-

15 days

3.

Department of Communicable diseases

-

15 days

4.

Department of X-Ray and Laboratory

-

1 month

5.

Emergency Services in Kayachikitsa

-

2 months

Distribution of Practical Marks                                       150 Marks                                                    

1.

Daily routine work

-

15 marks

2.

Compilation/Project Report

-

20 marks

3.

Viva-voice

-

70 marks

4.

Patient examination

-

45 marksReference Books

1.

Bhaishajya Ratnawali

-

Kaviraj Ambikadutta Shastri

2.

Yogaratnakar

-

Pt. Brahma Shankar Mishra & Dr. Indradev Tripathi

3.

Yogratnakar (English)

-

Dr. Nirmal Saxsena

4.

Chakradutta

-

Dr. Jagdishwar Prasad Tripathi

5.

Chakradutta (English)

-

Acharya Priyavrat Sharma

6.

Chikitsadarsh

-

Vd. Rajeshwar Dutta Shastri

7.

Chikitsa Pradeep

-

Vd. Bhaskar Viswasnath Gokhle

8.

Chikitsa Kalika

-

By Tissatacharya, Hindi and English translation by Acharya Priyavrat Sharma

9.

Kayachikitsa

-

Dr. Ganga Sahay Pandey

10.

Kayachikitsa

-

Acharya Ramraksh Pathak

11.

Kayachikitsa

-

Prof. Banwari Lal Gaur

12.

Kayachikitsa

-

Prof. Shiv Charan Dhyani

13.

Kayachikitsa

-

Vd. Tara Shankar Mishra

14.

Rasayogasagar

-

Vd. Hariprapanna Sharma

15.

Sidha Bheshaj Manimala

-

Ram Krishna Bhatt

16.

Sidhyoga

-

Vrinda Madhav

17.

Madhavchikitsa

-

Madhavkar

18.

Siddha Prayoga Latika

-

Vd. Gulraj Sharma Mishra

19.

Vishikhanupravesh vijnana

-

Vd. Gulraj Sharma Mishra

20.

Kaya chikitsa samanvaya

-

Dr. Anant Ram Sharma

21.

Siddha Vaidyakam

-

V.V. Natraj Sharstri

22.

Tamilo ka Siddha Sampradaya

-

Prof. Ram Niwas Sharma

23.

Sahasrayogam

(Keraliya Ayurveda  Chikitsa)

-

Prof. Ram Niwas Sharma & Dr. Surendra Sharma

24.

Vaidya Chintamani

-

Ballabhacharya

25.

Vaidya Jeevan

-

Lolimbaraja

26.

Chamatkar Chintamani

-

Lolimbaraja

27.

Pathya-Apathya-Vinirnaya

-

Vishwanath Kaviraj

28.

Ayurvediya Pathyapathya Vijnana

-

Dr. Badri Prasad Shah

29.

Yog Chandrika

-

Laxman Pandit, Dr. Asha Kumari, Prof. Premvati Tiwari

30.

Atyayik Vyadhi Nidana Chikitsa

-

Dr. Bramhadutt Sharma

31.

Atyayik Vyadhi Nidana evam Pratikara

-

Dr. Anant Ram Sharma, Dr. Krishna Chandra Verma & Dr. Sanjay Sharma

32.

Ayurvediya Panchkarma Chikitsa

-

Acharya Mukandi Lal Drivedi

33.

Ayurvediya Panchkarma Vijana

-

Dr. Haridas Shridhar Kasture

34.

Keraliya Panchakarma

-

Dr. T.L. Devraj

35.

Ayurvedic Remedies for common disease

-

Dr. T.L. Devraj

36.

Panchakarma Chikitsa Vijnana

-

Dr. R.A. Prasad &

Dr. G.K. Gurjar

37.

Panchakarma Chikitsa

-

Prof. Divakar Ojha

38.

Holistic Principle of Ayurvedic Medicine

-

Prof. Ram Harsh Singh

39.

Kayachikitsa

-

Prof. Ram Harsh Singh

40.

Madak Dravyajanya roga evam unki chikitsa

-

Dr. Priya Kumar Chobe

41.

Vasava Rajiyam

-

Vd. Goverdhan Sharma Changani

42.

Manas Roga Vijnana

-

Dr. Balkrishna Amar Ji Pathak

43.

Ayurvediya Manas Vijnana

-

Prof. Ram Harsh Singh

44.

Adhunik Manas Rog Vijnana

-

Dr. Rajendra Prasad Bhatnagar

45.

Psychiatry in Brithatrayi

-

Dr. Kamta Prasad Shukla

46.

Psychopathology in Indian Medicine

-

Dr. Satyapal Gupt

47.

Yoga against Spinal pain

-

Pt. Shiv Sharma

48.

Hathayoga Pradeepika

-49.

Hikmat Prakash

-50.

Prakritika Chikitsa

-

Sh. Vithal Das Modi

51.

Rasayan and Vajikarana

-

Vd. Mohan Lal Pathak

52.

Rasayan and Vajikarana

-

Vd. Upadhyaya (Jaipur)

53.

Science of Longivity by Ayurveda

-

Prof. Subhash Ranade

54.

Adhunik Chikitsa Shastra

-

Dharmdatta Vaidya

55.

Chikitsa Tatva Deepika

-

Acharya Mahaveer Prasad Pandey

56.

Useful parts of Charaka, Sushrut and Vagbhatta


3.3 SHALAKYA TANTRA

Theory Two Papers – 100 Marks Each

     Practical/Viva voice         – 100 Marks

                                                   Lectures                     - 210

             Hospital Training           –4 MonthsPaper I                                                                                          100 Marks

                

I.  INTRODUCTION                                                            

·         Shalakyatantra nirukthi, Parichayam, Ithihasam
·         Netra rachana shareeram (Mandala, Patala, Sandhi, Drushti Vichara) and Netra & chakshu Kriya shareera ancient and modern view. Netrapareeksha, Netrapareekshanopayogi Yantra Shastradi jnanam
·         Netraroganam – Samanya Hethu (Nija and agantuja), Poorvaroopa, Samprapti, Roopa and chikitsa.
·         Classification of netraroga as per Ayurvedic and Modern view point and its importance.

II. NETRA SAMANYA AND VISHISHTA CHIKITSA - KRIYA KALPA

Seka, Aschyotana, Pindi, Vidalaka Tarpana, Putapaka, Anjana and importance of Panchkarma in shalakya chikitsa.
Basic fundamentals of shalakya shalya chikitsa e.g. poorva-pradhana- pachhchatat karma, Ama-pachyaman-pakva vrana shotha, Vranitopasana, Pranashtashlya, & Vranbhandhana.Methods and concepts of sterelization, asepsis and antisepsis as per ancient and modern view point.
Knowledge about the eight surgical  procedures  i.e.Lekhana, Chedana, Bhedana, Vyadhana  etc. shalya karma;
Parasurgical procedures - Agni, kshara and Raktamokshana with special reference to netra chikitsa.
Essential diagnostic and therapeutic modern pharmacological agents required in shalakya chikitsa


III. SANDHIGATA ROGAS                                                    

    Etiology, pathology, classification, clinical features and management of diseases of sandhigata rogas (junctional areas of the eye) as detailed in literature of Ayurveda.

    Acute and chronic Dacryocystitis, Epiphora, Blepharitis, Lacrimal cyst – aetiology, pathology, signs & symptoms and management. Knowledge about Dacryocystectomy and dacryocystorhinostomy

IV. VARTMAGATHA ROGAS                                                      

Etiology, pathology, classification, clinical features and management of diseases of Vartma (lids disorders) of the eye  as detailed in literature of Ayurveda.
     Hordeolum externum, Chalazion, Ptosis, Trachoma, Trichiasis, Entropion, Ectropion, Lagophthalmus, Blepharospasm and lid growths – Etiology, signs and symptoms and management.

V. SUKLAGATAROGAM                                                          

    Etiology, pathology, classification, clinical features and management of diseases of shuklagata mandala (Sclera and Conjunctiva) of the eye as detailed in literature of Ayurveda.

Conjunctival degenerative disorders like pterygium, Scleritis, Episcleritis Sub-conjunctival hemorrhage, Xerosis their etiology, signs & symptoms and management.

VI. KRISHNAGATA ROGAS                                                      

Etiology, pathology, classification, clinical features and management of diseases of krishnagata mandala (cornea and iris) as detailed in literature of Ayurveda.

Ulcerative and Non Ulcerative Keratitis, Corneal opacity, Staphyloma, Hypophyon Ulcer & Uveitis, their aetiology, pathology, symptoms and management.

VII. SARVAGATA ROGAS                                                                    

Etiology, pathology, classification, clinical features and management of sarvagata rogas (diseases affecting all parts of the eye) as detailed in literature of Ayurveda.
Abhishyanda as a cause of all eye diseases.      
Conjuctivitis, Glaucoma, Dry eye Syndrome, Panophthalmitis, etiology, pathology, sign & symptoms and management.

Aupasargika (contagious) Netra Roga:- Etiology, sign and symptoms, diagnosis and    treatment.
VII. DRISHTIGATA ROGA                                                                  

Etiology, pathology, classification, clinical features and
management of diseases of drishtigata rogas (vision / visual apparatus) as detailed in literature of Ayurveda along with exogenous diseases like sanimittaja and animittaja linga nasha.
Refractive errors, Strabismus, Cataract, Retinitis pigmentosa, Amblyopia, Central serous retinopathy,  Eale’s disease, Hypertensive & Diabetic Retinopathies, Age related Macular degeneration,  Optic Neuritis and  Optic atrophy,  – Etiology, pathology, signs and symptoms and management.

Nayanabhighata- ocular trauma as per ancient and modern view point.

VIII. Miscellaneous Diseases                                                  

·         Xerophthalmia and other malnutritional eye disorders.

·         Introduction to Eye bank, Eye donation, Corneal Transplantation.

·           Netraswasthyarakshanopaya- Preventive ophthalmology and community ophthalmology.PAPER II                                                                                       100 Marks

SAMANYA CHIKITSA

Instruments and technology used in the diagnosis and treatment of diseases of  Shira,  Ear, Nose & Oral cavity
Study of therapeutic procedures like sveda, kavala, gandusa, dhuma, rakta mokshana, murdhni taila, nasya, pratisarana, karna purana, mukha lepa used in the treatment of Shira, Ear, Nose, Dental, Periodontal, Oral cavity and Throat diseases.
SHIRO ROGA                                                

Importance and Superiority of Shira.
Generalised and Specific Etiology, pathology, classification, clinical features and management of diseases of shira and kapala ( intracranial and extracranial) as detailed in literature of Ayurveda.
Headache, its differential diagnosis and treatment along with diseases of Scalp.
KARNA ROGA                          

Anatomical and Physiological considerations of Karna (Ear) & Shravanendrya in Ancient and Modern Medical literature.Examination of Ear.
Generalised and Specific Etiology, pathology, classification, clinical features and management of diseases of Karna as detailed in literature of Ayurveda.
Karna sandhana(Auroplasty) fundamentals and method and Vaikritpaham.
Otalgia, ASOM, CSOM, Deafness, Otomycosis, Tinnitus, Meniere’s disease, Foreign body in ear and Sound pollusion, Etiology, pathology, clinical features and management. Tympanoplasty.
NASA ROGA

Anatomical and Physiological considerations of Nasa (Nose) & Ghranendriya in Ancient and Modern Medical literature.      Examination of  Nose.
Generalised and specific Etiology, pathology, classification, clinical features and management of diseases of Nasa (Nose)  as detailed in literature of Ayurveda.
Nasa sandhana (Fundamentals and methods of Rhinoplasty).
Rhinitis , Epistaxis, Nasal polyp, DNS, Nasal trauma, foreign body in the nose -
Etiology, pathology, clinical features and management  

MUKHA ROGA (DISEASES OF ORAL CAVITY)

Mukha roga- ayatana- Anatomical sites of diseases of Oral cavity
Anatomical and Physiological considerations of Mukh (Oral cavity) in Ancient and Modern Medical literature.Examination of  Oral cavity.
Mukh and Danta Swasthya ancient and modern concepts.
Generalised etiology Pathology Clinical picture and Treatment of Mukharoga ( Diseases of oral cavity)
OSHTHA ROGA (DISEASES OF LIPS)          

Anatomical and Physiological considerations of Oshtha (Lips) in Ancient and Modern Medical literature.Examination of Lips.
Etiology, pathology, classification, clinical features and management of diseases of Oshta (Lips)  as detailed in literature of Ayurveda.
Oshtha sandhana- Labioplasty, Hare lip, Retention cyst, Cracked lips.
DANTA ROGA (DENTAL DISEASES)                              

Anatomical and Physiological considerations of Danta (Tooth) in Ancient and Modern Medical literature. Examination of  Teeth.
Etiology, pathology, classification, clinical features and management of diseases of Danta (Teeth)  as detailed in literature of Ayurveda.
Danta utpatana- Tooth extraction using jalandhara bandha yoga as well as by usin instruments. Danta poorana ancient and modern methods. Danta rakshana.
Dental carries, dental tartar, causes and treatment.
DANTA MULA GATA ROGA (DISEASES OF PERIODONTIA)                          

Anatomical and Physiological considerations of Dantamula (Periodentia) in Ancient and Modern Medical literature.Examination of Dantamula- Perioduntum.
Etiology, pathology, classification, clinical features and management of diseases of Dantamula (Periodentia) as detailed in literature of Ayurveda.
Gingivitis, Apical abscess, Periodontitis (Pyorrhoea), Periodential abscess  and Mandibular sinus
JIHWA GATA ROGA (DISEASES OF TONGUE)                                                              

Anatomical and Physiological considerations of Jihva (Tongue) in Ancient and Modern Medical literature. Examination of Tongue.
Etiology, pathology, classification, clinical features and management of diseases of) Jihwa (Tongue)   as detailed in literature of Ayurveda.
Glossitis,Tongue tie, Ranula, Benign and malignanat tumors of tongue
TALU ROGA (DISEASES OF PALATE)                                                                  

Anatomical and Physiological considerations of Talu (Palate) in Ancient and Modern Medical literature.  Examination of Palate.
Etiology, pathology, classification, clinical features and management of diseases of Talu (Palate)   as detailed in literature of Ayurveda.
Palatitis, Cleft palate, Uvulitis and Tumors of the palate.
KANTHA AND GALA GATA ROGA (DISEASES OF PHARYNX & LARYNX)                                      
Anatomical and Physiological considerations of Kantha and Gala (Pharynx and Larynx) in Ancient and Modern Medical literature. Examination of   pharynx and Larynx.
Etiology, pathology, classification, clinical features and management of diseases of) of Kantha and Gala (Pharnyx and Larynx) along with swara bheda - (altered voice quality) as detailed in literature of Ayurveda.
Pharyngitis, Laryngitis, Tonsillitis, Carcinoma of larynx pharynx, Diphtheria, Adenoiditis, foreign body in the throat- etiology, pathology and treatment of these diseases.
SARVASARA MUKHA ROGA (generalised mucosal affections of the oral cavity)    

Etiology, pathology, classification, clinical features and management of diseases of Generalised mucosa of the oral cavity as detailed in literature of Ayurveda.

Stomatitis, HIV and Herpes infection of oral cavityMISCELLANEOUS DISEASES                                            Anatomy and physiology of salivary, thyroid and para thyroid glands , their diseases and treatment.

Dysphagia, Cervical lymphadenopathy, Manyastambha (Sternocleidomastoiditis).SHALAKYA PRACTICALSIdentification, uses, demonstration of surgical instruments and method of sterilization.

Training of case taking, bedside clinics and case presentation.

Training in para- surgical procedures-

Kshara karma                  Agnikarma             Raktamokshana

4) Training of ward procedures           Application of bandages, wound management,IV, Retrobulbar, Peribulbar, Facial, IM, Subcutaneous and Intradermal injections.5) Training of minor proceduresIncision and drainage      Excision                 Sutures

6) Observation of surgical procedures

 Pterygium                      Cataract                Cyst removalPRACTICAL TRAINING – 4 Months

OPD & IPD- 1½ Months

OPERATION THEATRE- 1½ Months

KRIYAKALPA- 1 Month

Reference Books

1.

Shalakya Tantra

-

Dr. Rama Nath Dwivedi

2.

Shalakya Vigyan

-

Dr. Ravindra Chandra Choudhary

3.

Abhinava Netra Chikitsa

-

Acharya Vishva Nath Dwivedi

4.

Netra Chikitsa Vigyan

-

Dr. Ravindra Chandra Choudhary

5.

Netra Roga Chikitsa

-

Dr. Munje

6.

Netra Roga Vigyan

-

Dr. Hans Raj

7.

Parson's Diseases of Eye

-8.

Diseases of ENT by Log and Turner

-9.

Shalakya Tantra

-

Shiv Nath Khanna

10.

Useful portions of Charak, Sushrut, Vagbhatta etc.

3.4 SHALYA

      Theory Two Papers – 100 Marks Each

                                                                     Practical- one – 100 Marks

                                                                  Theory Lectures - 210

                                                   Hospital Training     - 6 MonthsPaper I                                                                                          100 Marks

Part A                                                                                              50 Marks

Introduction to Shalya Tantra - Historical background and progress made.
Definition of Shalya, Shalya Tantra and its importance.
Description of Yantras, Shastras, Anushastras – Definition, number, types, uses, Doshas, Gunas, Karmas. Relevant modern instruments.
Nirjantukarana – Sterilization – Methods, Types and  O.T. fumigation
Sangyaharana– Anaesthesia - Definition, Types, anaesthetic agents, indications, contraindications, procedures, complications and management.
Trividha Karma – Poorva Karma, Pradhana Karma and Paschat Karma.
Ashtavidha Shastra Karma - Operative procedures
Yogya Vidhi - Experimental Surgery.
Marma – Nirukti, types, description and importance.
 Kshara and Kshara Karma – Nirukti, Pradhanyata, Guna, Dosha, Karma, Prakara, Nirmana Vidhi, Yogya, Ayogya, Vidhi and Upadrava Chikitsa. Knowledge of Kshara Varti, Taila and Pichu.
 Kshara Sutra – Preparation, indications, contraindications and method of application, complications and their management.
 Agnikarma - Mahatva, Upakrama, Vyadhis, Vidhi, Akruti bheda, Yogya,  Ayogya and Upadrava Chikitsa.      
 Raktamokshana – Mahatva, Prakara-Siravyadha, Pracchanna, Shringa, Alabu, Jaloukavacharana (Jalouka parichaya) – Yogya, Ayogya, Vidhi and Upadrava Chikitsa.
 Bandha Vidhi – Prayojana, Dravya, Yogya, Ayogya, Prakara, Abandya and    Upadrava. Pichu, Plota, Kavalika, Vikeshika.
 Sandhana Karma - Karna, Nasa, Oshtha Sandhana Vidhi. Principles and procedures of reconstructive and cosmetic surgery.
 Pranasta Shalya and Nirharana Upayas.
 Fluid, electrolyte and Acid Base Balance, Nutrition –
 Introduction to physiology of fluids and electrolytes
Dehydration and over hydration,
Specific electrolyte losses and symptomatology and management of Acidosis, Alkalosis and Acid balance.
Electrolyte changes in specific diseases like pyloric stenosis, intestinal obstruction and anuria.
Various replacement fluids in surgery, mode of administration and complications.
Nutrition – pre-operative, post-operative and intravenous alimentation.
 Rakata Mahatwa, Raktasrava- Prakara and laksahana. Raktastambhana - Haemostasis.
 Blood Transfusion –Blood groups, components, compatibility, indications, contraindications and complications with management.
 Knowledge about Vranitagara and Rakshakarma.
 Knowledge of antibiotics, analgesics, anti-inflammatory and emergency drugs in surgical practice.
 Knowledge of diagnostic techniques – X-ray, Imaging techniques, Ultra Sonography, CAT Scan, MRI, Biopasy/ cytological study.

Part B                                                                                              50 Marks

 Knowledge of Shat Kriya Kala in surgical practice.
 Nirukti, Nidana, Samprapti, Prakara, Lakshana, Sadhya-asadhyata, Upadrava and Chikitsa of the following disorders.
a.            Vranashotha - Inflammation
b.            Vidhradi – Abscess
c.            Pidika – Boils
d.           Nadi Vrana - Sinus
e.            Dagdha Vrana - Burns and scalds
f.             Marmagata - Shock
g.           Kotha – Gangrene
h.           Granthi- Cyst.
i.             Arbuda – Tumour.

     25. Vrana – Nirukti and Prakara

a.    Nija Vrana – Nidana, Samprapthi, Vrana Vasthu, Prakara, Lakshana, Vrana Pariksha – Sthan, Akruti, Srava, Gandha, Vedana. Vrana Avastha- Dustavrana, Shuddha Vrana, Ruhyamana Vrana, Samyak Roodha Vrana, Vyadhi Janya Vrana, Vrana Sadhya-asadhyatha and Vrana Upadrava.
b.    Vrana Chikitsa – Pathya-apathya and Shashti Upakramas.
c.    Ulcer types and their management
d.   Wound healing stages and management.
e.    Agantuja Vrana   i)  Sadhyo vrana - Traumatic wounds – Nidana,  
   Prakara,     Lakshana, Upadrava and  Chikitsa.
     ii)  Management of bites and strings
Twak Vikara  Nidina, Samprapti, Lakshana and Chikitsha of Pramehapidaka- Diabetic carbuncle, Chippa -Paronychia, Kadara – Corn, Vrana Granthi – Keloid .
 Manya Vikara – Nidina, Samprapti, Lakshana and Chikitsha of Galaganda - Goitre, Gandamala, Apachi –Lymphadenitis, Pashanagardhabha – Parotitis .
 Sira Vikara - Venous disorders – Superficial and Deep venous thrombosis, haemangioma, varicose veins, Venous Ulcers  and their management.
 Dhamani Vikara - Arterial disorders – Nidina, Samprapti, Lakshana and Chikitsha of Aneurysm, Burger’s disease, Raynaud’s disease.
 Snayu Vikara - Diseases of tendons and ligaments – Tendinitis,
  tenosynovitis, ganglion and their management.
Principles of Amputation.
Surgical practice in AIDS - HIV and hepatitis patients.

Paper II                                                                                         100 Marks

Part A                                                                                              50 Marks

Asthi Bhagna - Fracture: Prakara including pathological fracture, Samanya Lakshana, Upadrava and Chikitsa. Description of fracture of following bones with clinical features, diagnosis, complications and management – scapula, clavicle, humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals, phalanges, femur, patella, tibia, fibula, tarsals, metatarsals, vertebrae, ribs, mandible, pelvis and skull bones.
Sandimoksha - Dislocation: Prakara, Samanyalakshana, Upadrava and Chikitsa. Dislocation of following joints with clinical features, diagnosis, complications and management of shoulder, elbow, wrist, hip, knee, ankle, mandible, vertebrae and Phalanges.
Diseases of bone – Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management of - Congenital anamolies Osteomyelitis, cysts, tumours and tuberculosis.
Cranio-cerebral injuries – mechanism, pathology, investigations, complications and management. Cerebral concussion, contusion and laceration. Acute extradural haematoma, Acute intracerebral and chronic subdural haematoma.
Brain tumors and their management.
Diseases of breast – Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management of - Sthan Vidradhi- Breast Abscess, Sthan Arbuda-Breast tumors and their management.
Diseases of chest – Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management of - Pleural abscess, pleural effusion, tumors, pleurisy and their management.
Diseases of esophagus – Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management of - Congenital Anamolies, Oesophagitis, ulcer, varices, tumors and their management.
Gulma Roga – Nidana, Prakara, Lakshana, Upadrava and Chikitsa.

 Diseases of stomach and duodenum – Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management of - Congenital pyloric stenosis, peptic ulcer, tumors and their management.
 Diseases of small intestine Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management of - Mickel’s Diverticulitis, Tuberculosis, obstruction, perforation and their management.
 Diseases of large intestine Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management of – Tuberculosis, obstruction, perforation, tumor, appendicitis, crohn’s disease, ulcerative colitis and their management.
 Udara rogas – Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management of - Jalodara - Ascitis, Chidrodara – Perforation and Peritonitis,  Badhagudodara – Obstruction and their management.
 Diseases of rectum and anal canal – Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management of - Congentital disorders, Arshas -Haemorrhoids, Rectal polyp, Parikartika - Fissure in ano, Bhagandara – Fistula-in-ano, Guda Vidradi - Anorectal abscess, Gudabhramsa - Rectal prolapse, Sanniruddaguda - Anal stricture, Incontinance. Gudarbuda - tumor and their management.
 Abdominal Injuries and management


Part B                                                                                              50 Marks

 Diseases of liver – Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management of Abscess, cysts, tumors, obstructive jaundice and Yakritdalyodar –Hepatomegaly .
Diseases of gall bladder – Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management of Cholecystitis, cholelithiasis, tumors.
Diseases of pancreas – Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management of Pancreatitis, pseudo pancreatic cyst, tumors .
Diseases of Spleen – Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management of Pleehodara – Spleenomegaly, spleenic rupture.
Diseases of Kidney - Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management of Congenital anomalies, polycystic kidney, perinephric abscess, tumor, renal calculus, renal injury .
Diseases of Ureter – Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management of Calculus, obstruction.
Diseases of Urinary bladder – Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management of Congenital anomalies, Ashmari -Vesicle calculus, Cystitis, tumor and Injury.
Mutragata & Mutrakrichra- Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management. Retention of urine.
 Diseases of Prostate - Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management of Prostatitis, Prostatic abscess, Benign prostatic hypertrophy, carcinoma of prostate.
Diseases of Urethra – Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management of Urethritis, Stricture and rupture.
Diseases of Penis – Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management of Niruddhaprakasha -Phimosis, Parivartika -Paraphimosis, Avapatika - Prepuceal ulcer, Arbuda- tumor, Lingarsha -Venereal warts.
Diseases of Scrotum and Testis – Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management of Mutravriddhi - Hydrocele, Vrushana shotha-epididimo-orchits, Vrushana granthi- epididimal cyst, Scrotal filaria, Shukrashmari -Seminal calculus, torsion of testis, ectopic testis, undescended testis and tumors .
Vriddhi Roga – Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management.
AntraVriddhi – Aetiopathogenesis, classification, Clinical Features, Diagnosis, Complications and management of Hernia - Inguinal, femoral, epigastric, umbilical, incisional and rare forms of Hernias.


SHALYA – PRACTICALS (Clinical and Surgical training)

1.   Identification, uses, demonstration of surgical instruments and method of sterilization.
2.   Training of case taking, bed side clinics and case presentation.
3.   Demonstration and Practical training in Anesthesia.

4.   Training of following Parasurigcal procedures


a. Kshara Karma                                 b. Kshara Sutra

c. Agnikarma                                      d. Raktamokshana

5. Training of following ward procedures

a. Application of bandages and splints.                  b. Catheterization

c. Wound management                                d. Ryle’s tube aspiration

e. Injections -Intramuscular / intravenous / subcutaneous / intradermal            

6. Training / Practice of following procedures

a. Incision and drainage of abscess              b. Excision

c. Sutures                                          d. Circumcision                          

e. Hydrocele                                       f. Hernial repair                          

g. Haemmorrhoidectomy                    h. Fistulectomy                                        

i. Fissurectomy                                   j. Exploratory Laparotomy      

8. Training of surgical emergencies and management.

PRACTICAL TRAINING – 6 Months

OPD / IPD                        - 4 Months

Operation theatre            - 1 Month

Emergency casualty        - 1 Month

PRACTICAL MARKS DISTRIBUTION                                            100 Marks

     Daily records                     10 Marks

                          Instruments                    20 Marks

                   Short case                     10 Marks

                    Long case                    20 Marks

                                                        Oral / viva voice                     40 MarksReference Books

Sushruta Samhita
Ashtanga Sangraha
Ashtanga Hridaya.
Charaka Samhita
The Surgical instruments of the Hindus        -Girindranath Mukhopadhyaya
Shalya Tantra Samuchchaya                          – Pandit Ramadesh Sharma
Shalya Vijyan (Part 1-2)                            – Dr. Surendra Kumar Sharma
Shalya Samanvaya (Part 1-2)                            – Vd. Anantaram Sharma
Shalya Pradeepika                                     – Dr. Mukund Swaroop Verma
Soushruti                                                            -Dr. Ram Nath Dwivedi
Clinical Shalya Vigyan                                        - Dr. Akhilanand Sharma
Bhagna Chikitsa                            – Dr. Prabhakar Janardhan Deshpande
Kshara sutra management in anorectal ailments          – Dr. S.K. Sharma, Dr.K.R.Sharma and Dr. Kulwant singh.
Anorectal diseases in Ayurveda               – Dr.Sizoria & Dr.Praveen Kumar Chowdary.
Adhunika Shalya Chikitsa Siddanta            – Dr. Katil Narshingham Udupa
Agnikarma Technology Inovation                                    – Dr. P.D. Gupta
Shalya tantra Ke Sidhant                                                – Dr. K.K.Takral
Recent advances in the mangement of Arshas / Haemorrhoids
                                                                            -Dr. P. Hemantha Kumar

Arsha Evam Bhagander Men Sutravacharan         – Vd. Kanak Prasad Vyas
Kshara Sutra – Dr. S.N.Pathak.
Surgical ethics of Ayurveda                                          – Dr. S. Sankaran
Shalya Vigyan (Sachitra)                                           - Anantram Sharma
Anushastra Karma                                                        – Dr. D.N. Pande
Concept of Vrana is Ayurveda                                 – Dr. Lakshman Singh
Significance for Poorva Karma in Surgical Patient     – Dr. Lakshman Singh
Sangyaharan Prakash                                                   – Dr. D.N. Pande
Short practice of surgery                                             - Bailey and love’s
A concise text book of surgery                                                   – S. Das
A manual on clinical surgery                                                      – S. Das
A system of surgical diagnosis                          – Prof. Tribhuvan. N. Patel
A practical guide to operative surgery                                         - S. Das
Drugs and equipment for anesthesia                                         -Arun Pal
Manual of surgical instruments and procedures                    – M. M. Kapur
Ward procedures                   – Mansukh B. Patel and Yogesh P. Upadhyay
Primary Anesthesia                                                          – Maurice king
 Synopsis of Anesthesia                                                                 – Lee
Clinical Anatomy/ Surgical Anatomy                                              – Snell
Surgical Instruments                                                              – V.G.Kale
Outline of Orthopedics                                                         – J.C.Adams
Outline of Fracture                                                               – J.C. Adam
Undergraduates’ surgery                                                         – A.K.Nan
 Text book of Surgery                              – Surgeons Association of India3.5.PRASUTI TANTRA EVUM STRI ROGA


Theory Two Papers – 100 Marks Each

                                                                  Practical- one – 100 Marks

                                                               Theory Lectures - 150

                                                               Hospital Training – 3 Months

Paper I                                 Prasuti Tantra                                  100 Marks

Part A                                                                                              50 Marks

Introduction and scope of Prasutitantra (obstetrics).

Stri Sharir Vigyana

Etymological origin of the word Stree, Vayobhedena stree sangnya. (Nomenclature of Stree according to age).  Normal and abnormal conditions of Asthisandhi peshi Sahita stree shroni (Soft&Bony Pelvis) and its obstetrical importance, Shroni mapana (pelvic assesment) – Artavvaha and Stanyavaha strotamsi. Tryavarta yoni( Female internal and external genitalia).stree vishishta peshi marmani.

Rajo vigyana

Description of Raja, artava and concept of shukra in stree. Prathama Rajo darshana (Menarche), Rituchakra - Rajakala- Ritukala – Rituvyatitakala- Menstrual cycle and their regulation by endocrine glands – Rajasvala Charya.  Ritumati Lakshana, Ritumaticharya, Importance of Ritukala in Garbha dharana.

Garbha vignyana

A)       Garbhasya paribhasha, Garbhadhanavidhi, Garbhavakranti, Garbha sambhava samagri( factors essential for conception) ,Garbhakara bhava, , Panchabhautika composition of garbha, Garbhalingotpatti, Garbhasya avayavotpatti, Masanumasika Vridhi of Garbha (Monthwise  development of foetus),  Garbha Varnotpatti (origin of  complexion in foetus), Garbha poshana (Nutrition of garbha), garbhangasamstithi (attitude), garbhasthiti, asana, uday (lie, position, presentation),fetal skull, Garbha vikriti.

B)       Apara (Placenta) Garbha Nabhinadi(Umbilical cord), Garbhodaka (Amniotic fluid), Jarayu (Foetal membranes)- Formation, development, function, normalcies and their abnormalities.

      –Ulba (vernix caseosa).

Garbhinivigyan

a.    Lakshana of Sadhyograhita garbha, lakshanas of vyakta garbha, , Garbhini nidana ( diagnosis of pregnancy)  Pumsavana vidhi,

b.    Garbhini vyavastha: Garbhini Paricharya (Ante Natal care, examination investigation and management), Garbha upaghatakara bhava, Dauhrida.

c.    Garbha Vyapada:  Garbhasrava and Garbhapata (abortions), Upavishtaka, Nagodara / Upashushaka, Leena garbha, Antarmrita garbha (Intrauterine Foetal death), Garbha shosha, Mithyagarbha (pseudocyesis),. Raktagulma. Hydatidiform mole.  Ectopic pregnancy, I.U.G.R, Bahugarbhata, Rh-incompatibility – causes, clinical features, complications and treatment.

Garbhini Vyapad / Garbha Vyapad

A.     Garbhini - Alpabala vyadhaya (Minor ailments of pregnancy) – Hrillasa (Nausea), Chardi (emesis), Aruchi, Atisara (Diarrhoea), Vibandha (Constipation), arsha, Udavarta, Pada Sotha, Parikartika, Vaivarnya (Discoloration), Kikkisa etc.

B.      Garbhini - balavan vyadhaya (Major Diseases of Pregnancy)

Pandu (Anaemia),  Jwara, Shotha (oedema), pregnancy induced hypertension, toxemias of pregnancy, prasava poorva rakta srava (Antepartum haemorrhage) causes, clinical features, complications and treatment of all diseases, High risk pregnancies.Part B                                                                                          50 MarksPrasava Vigyana (Parturition)

Prakrit Prasava (Normal Labour):  Prasava Paribhasha, (definition of prasava) Prasavahetu, Prasavakal, Sutikagara;- nirmana, sangrahaniya dravyani, sutikagara, praveshavidhi, labour room, Garbhasan, Prasavavastha; prajayani/ upasthita prasava/ prajanishyamana/ asannaprasava avastha, Avi. Mechanism of labour, Prasavaparicharya - clinical features and management of normal labour, partogram, jatamatraparicharya,(care and resuscitation of newborn ).Prasava Vyapad (Disorders of Labour)

Akalaprasava      (Preterm labour), Kalatita    prasava     (post term labour), Vilambita prasava (prolonged labour)

Induction and augmentation of labour

Yoni samvarana, cervical dystocia, cephalo pelvic disproportion, fetal distress.

Mudagarbha; - definition, etiopathology, clinical features, types, prognosis (Sadhyasadhyta), treatment Aushadhi, Mantra, shastra, Yantrachikitsa

Garbha stithi parivartana (version), forceps delivery, Ventouse delivery. Muladharachhedan (Episiotomy) Udarapatanapurvaka garbha nirharana, ceasarean section.

Aparasanga (Retention of placenta), prasavottara raktasrava (PPH). its causes, clinical features and treatment,

Maternal distress, prasavajanya janananga abhighata, uterine inversion, amniotic fluid embolism etc.    Sutika Vigyana – Sutika Paribhasha, Sutika Kala, changes during Sutika  

    avastha (Sharirika and Manasika), Sutika paricharya.    Sutika Roga – Number of sutika rogas, Causes, Clinical features, prognosis

    and treatment of sutika jwara,  Sotha and Makkala and other complications.    Stanya Vigyana –stana stanya pareeksha, Stanya sampat. Stanya dusti,

    Stanyakshaya, Stanyavridhi – their causes, clinical features and treatment.

    Atyayika Chikitsa in prasuti (Emergency care in obstretics)          

  Pharmacotherapuetics of the drugs used in Obstretic emergencies, PNDT Act,    MTP Act.Paper II                                STRI ROGA                                   100 Marks

Part A                                                                                              50 Marks

Congenital malformations of female genital tract.

Artava vyapad
    Artava Vriddhi, Kshaya, ashta artava dushti, Asrigdara, abnormal uterine
   bleeding, Anartava ( Amenorrhoea), Alpartava ( hypo and oligomenorrhoea).

Yoni vyapadani –sankhya, nidana, lakshana, upadrava evam chikitsa with all possible modern correlations.

Shukra vigyana

Description of shukra, shukra vriddhi, kshaya, shukra dusti their hetu, laxana, and its chikitsa. Normal semenogram.Vandhyatva (Infertility – causes, types, investigations and management)  
Yoni Kanda, Yoni Arsha, Granthi and arbudas of yoni ( Benign and malignant tumours of genital tract).
Pelvic infections including sexually transmitted infections and their management.
RajonivruttiPart B                                                                                              50 Marks

Stanaroga

Stanagranthi, stanavidradhi (abscess), stanashopha (mastitis) their etiopathology, clinical features, diagnosis, prognosis, treatment and complications.

Sthanik chikitsa-

-          Snehana, svedana, uttarabasti,  pichu, varti, lepana, dhoopana, dhavana, dahana, ksharakarma etc. Practical knowledge of all these procedures       along with indications, complications and management.

-          Importance of panchakarma in Stree roga.

Shastra karma

Surgical procedures their indications, Contraindications,  purvakarma                (pre-operative ), Pradhanakarma( operative ), Paschatakarma ( post-operative), Complications and managements.-Garbhashayamukha vistrutikarana (Cervical dilatation) & Garbhashaya lekhana (curettage), Garbhashaya mukhadahana (cauterization of Cervix), Swasthane garbhashaya sthapana (repair of genital prolapse), Arshanirharana (excision of polyp), Granthi evam garbhashaya nirharanasya samanya gyana (Hysterectomy), Female surgical sterilization.

-Removal of different types of cysts, Marsupilisation, PAP smear,

 endometrial and cervical biopsy.

Stree roga sambandhita pramukha aushadhi .  Prasuti stree roga chikitsa upayogi yantra shastra parichaya and vyadhivinischaya upaya (investigative and diagnostic aids ).

Basic knowledge    of     laproscopy,     Hysteroscopy, Hysterosalpingography, USG, X-RAY, Colposcopy. Garbhanirodhaka upaya.

Parivar niyojana, reproductive and child health care. AIDS/HIV control programme and importance of current national programme.Clinical Training

             1. History taking and examination of antenatal and gynecological cases.

             2.  Observation of 10 labour cases.

             3. Practical knowledge of performing sthanika chikitsa

             4. Observation of surgical procedures mentioned above.

             5. Identification, uses, demonstration of surgical instruments and            method of sterilization.

Distribution of Marks – Practical Exam

1.      Case taking(2 Cases)                                               30 Marks
2.      Instruments Drugs and Models                                  20 Marks
3.      Viva- voice                                                               40 Marks
Journal                                                                    10 Marks
                                                                                 _______
TOTAL                                                                   100 Marks
Reference Books
1.    
Abhinava Prasuti Tantra

-
Vd. Damodar Sharma Gaur

2.    
Prasuti Vigyana

-
Acharya Ramanath Dwivedi

3.    
Prasuti Vigyana

-
Dr. Mrinmayi Mukharjee

4.    
Prasuti Vigyana

-
Dr. Alakh Narayan Singh

5.    
Prasuti Vigyana

-
Manjari Dwivedi

6.    
Prasuti Vigyana

-
Vaidya Nirmala Tai Rajwade

7.    
Prasuti tantra & Stri Roga

-
Dr. Premvati Tiwari

8.    
Abhinava Prasuti Vigyana

-
Ayodhya Prasad Achal

9.    
Striroga Vigyana

-
Vd. Ramanath Dwivedi

10.
Abhinava Striroga Vigyana

-
Dr. Rajendra Bhatnagar

11.
Abhinava Striroga Vigyana

-
Ayodhya Prasad Achal

12.
Stri Roga Chikitsa

-
J.S. Chauhan

13.
Janasankhya Siddhanta aur Upadeyata

-
Dr. Nirmal Sahani

14.
Theory of Population in Outline

-
D.I. Vallentev

15.
Text Book of Gynacology

-
C.S. Dawn

16.
Text Book of Obstetrics

-
C.S. Dawn

17.
Ayurvedic Concepts in Gynaecology

-
Vaidya Nirmala Joshi

18.
Useful parts of Charak, Sushruta, Vagbhatta & Sharangdhara.

3.6. KAUMARBHRITYA

Theory One Paper – 100 Marks

                                                                  Practical– 100 Marks

                                                               Lectures - 90

                                                               Hospital Training – 1 Month

Paper I                                                                                          100 MarksKaumarbhritya Parichaya Evum Balaka Paricharya

 (Introduction to Ayurvedic Pediatrics and Child Care)

Part A                                                                                              50 Marks

1.   General introduction of Kaumarbhritya (Ayurvedic Pediatrics): Definition, importance, description and etymological interpretations of terminologies used in Kaumarbhritya.

2.   Vayobheda (Classification of age): Garbha, Bala, Kumara; Kshirada, Kshirannada & Annada etc.

3.   Importance of Kashyapa Samhita in Kaumarbhritya.

4.   Navajata Shishu Paricharya (Neonatal Care): Care of the Samaya-purvajata Shishu (Preterm), Purnakalika Shishu (Full term), and Samaya-Paschatajata Shishu (Post term neonate), Nabhinala Chhedana (Cutting of umbilical cord), Complications of improper  cutting of umbilical cord and its treatment, Rakshoghna Karma (Protective measures).

5.   Prana Pratyagamanam (Neonatal Resuscitation): Methodology; complications and  their management (Ayurvedic and modern view).

6.   Navajata Shishu Parikshana (Examination of new born): Ayu Parikshana
    (including Lakshanadhyaya)Modern approach of Neonatal Examination
    including gestational age assessment
7.   Kumaragara (Nursery, NICU and Pediatric Ward).

8.   Navajat Shishu Poshana (Nutrional aspects including neonatal feeding): Specific feeding schedule as per Ayurvedic texts and modern concept; Stana Sampat (Characteristics of normal breast), Stanya Sampat (Properties of normal breast milk)  Stanyotpatti and Prasruti (Physiology of  lactation), Stanya Sangathana (Composition of breast milk), Stanya Parikshana (Examination of breast milk), Stanya-Piyusha (Colostrum); Stanya-Pana-Vidhi (Method for breast feeding), Stanyakshaya-Stanyanasha (Inadequate production and absence of breast milk), Stanyabhave Pathya Vyavastha (Alternative feeding  in the absence of breast milk), Various other feeding methods.

9.   Stanyadosha (Vitiation of Breast milk), Stanya Shodhana (Purification of breast milk), Stanya Janana and Vardhanopakrama (Methods to enhance breast milk formation).

10.   Dhatri (Wet nurse): Dhatri Guna and Dosha (Characteristics of wet nurse), Concept of human milk banking


11. Garbha Vridhi Vikasa Krama : Samanya Parichaya (General introduction to normal fetal growth from conception to full term maturity),Sharirika Vriddhi, Mansika evam SamajikaVikas (Physical, mental and social growth & development of child), Important mile stones during infancy and early childhood with special reference to gross & fine motor, language and personal – social development., Anthropometry-measurement and their interpretation.

12. Importance of Kreedabhumi (play ground) and Kreedanaka (toys), Kumaradhara (child care taker)

13. Poshana (Nutrition): Normal requirements of nutrients for newborn, infant and children, common food sources, Satmya and Asatmya Ahara (Compatible and incompatible diet)

14.Sanskaras: Jatakarma, Namakarana, Nishkramana, Upveshana,   Annaprashana, Karnavedhana, Choodakarma, Upanayana and Vedarambha.

15. Dantotpatti evam Danta Raksha Vidhi (Dentition and dental care): Dantasampat (Characteristics of healthy teeth), Danta Nisheka evam Dantodbeda (Eruption of teeth), Dantodbhedjanya Vikara (Dentition disorders).

16. Vyadhikshamatva: General concepts of Bala (Immunity) and methods of Bala Vriddhi.

17.  Lehana (Electuries): Importance, uses and various types of Lehana.

18. Knowledge of National Programs related to Child Health Care: Reproductive and Child Health (RCH) Program, Community Child Health Programs, Nutritional Programs, National Immunization Program and other programs incorporated by Govt of India, time to time.Part B                                                                                       50 Marks

Samanya Chikitsa Siddhanta and Balaroga

    (General Principles of Treatment and Management of Pediatric Disorders)      

1.       Balaroga Samanya Chikitsa Siddhanta (General principles of treatment in children), Balaroga Parikshavidhi- Shadvidha, Ashtavidha, Dashavidha Pariksha evam Shishu Vedana Parigyana (Examination of diseased child and Diagnostic methods-Ayurvedic and modern).
2.   Aushadhi Matra Nirdharana- According to Vaya, Bhar evam Aushadhi Kalpana (drug doses according to age, weight and drug preparations)
3.   Specific therapeutic procedures in children: Panchkarma procedures specific to pediatric age group.
4.    Prasava Kaleena Abhigata (Birth injuries): Shwasavrodha (Asphyxia),      Upasheershaka (Caput Succidaneum and Cephalohaematoma), Shastraghatajanya: Facial Paralysis, Erb’s Paralysis, Bhagna (fractures).      
5.   Sahajavyadhi - (Congenital disorders) : Sahaja Hridaya Vikara  (Congenital Cardiac Disorders) Jalashirshaka (Hydrocephalus),  Khandaoushtha (cleft lip), Khanda-Talu (cleft palate), Sanniruddha Guda (Anal stricture / imperforated anus), Pada-Vikriti (Talipes equanovarus and valgus), Tracheoesophageal Fistula (TOF), Spina bifida, Meningocoele,  Meningomyelocoele,  Pyloric Stenosis.
6.   Anuvanshika Vyadhi (Hereditary diseases): Down syndrome, Turner Syndrome, Myopathy, Thalassemia, Sahaja Prameha (Juvenile Diabetes).
7.   Prasavottara Vyadhi (Neonatal disorders): Navajata Kamala (Neonatal Jaundice), Navajata Netrabhishyanda (Neonatal conjuctivitis), Nabhiroga (Umbilical disorders), Mastishkaghata (Cerebral Palsy), Rakta Vishamayata (Neonatal Septicaemia), Rakta Vaishamyata (Rh-Incompatability), Raktasravi Vikara (Haemorrhagic Disorders), Ulvaka Roga.
8.   Dushta Stanyapanajanya Vyadhi (Disorders due to Vitiated Milk): Cow’s Milk Allergy, Charmadala (Infantile atopic dermatitis), Kshiralasaka, Kukunaka (Conjuctivitis), Ahiputana (Napkin Rashes)
9.   Kuposhanajanya Vyadhi (Nutritional disorders): Karshya, Phakka, Balashosha and Parigarbhika (Protein Energy Malnutrition), Vitamin and micronutrient deficiency disorders, Hypervitaminosis.

10.        Aupasargika Vyadhi  (Infectious Diseases): Karnamula Shotha (Mumps), Romantika (Measles), Rubella, Masurika (Chicken Pox), Rohini (Diphtheria), Kukkura-kasa (Whooping Cough), Dhanurvata (Tetanus), Krimiroga (Worm Infestations), Antrika Jwara (Typhoid), Mastisakavarnashotha (Meningitis), AIDS,  Dengue, Malaria, Poliomyelitis, Rajayakshma (Tuberculosis),  Jivwanujanya Yakrit shotha (Hepatitis)
11.        Srotas Vikara:
a. Pranavaha Srotas: Pratishyaya (common cold), Kasa (Cough), Shwasa (Respiratory distress syndrome), Tamaka Shwasa (Bronchial Asthma), Utphullika, Swasanaka Jwara (Pneumonia/Pneumonitis, Bronchiolitis), Gala shotha (Pharyngitis, laryngitis), Talukantaka (Tonsillitis)

b. Annavaha Srotas: Ajirna (indigestion), Atisara (Diarrhoea) , Chhardi (Vomiting),  Vibandha (Constipation), Mukhapaka (Stomatitis) , Gudapaka (Proctitis), Parikartika (Anal fissure) ,Udarshoola (Infantile colic),  Pravahika (Dysentry) , Gudabhransa (Rectal Prolapse)

c. Rasavaha Srotasa:  Jwara  (Fever), Pandu (Anemia), Mridbhakshanajanya Pandu     ( Anemia associated with clay eating/ Pica).

d.   Raktavaha Srotas: Kamala (Jaundice), Raktapitta (Haemorrhagic disorders), Krimija Hridroga ( Infectious cardiac diseases including Rheumatic Heart Disease), Uchcha-Raktachapa (Hypertension), Yakridpleehodara (Hepatospleenomegaly).

e.     Mamsa-Medovaha Srotas: Apachi (Lymphadenitis), Galaganda (Goitre), Gandamala (Cervical lymphaedenopathy), Sthaulya (Obesity)
f.     Mutravaha Srotasa: Mutraghata (Anuria), Mutrasanga (Retention of urine)  Mutrakriccha (Dysurea),  Vrikkashotha (Glomerulonephritis and Nephrotic syndrome)
12.        Anya BalaVikara (Miscellaneous pediatric  disorders)
Pangutwa (Locomotor disorders), Vamanatwa (Dwarfism), Jadatwa (Mental disorders), Apasmara (Epilepsy), Unamada, Akshepa (Convulsions), Nirudhaprakasha (Phimosis), Kushtha (Skin disorders), Madhya Karna Shotha (Otitis media), Karnasrava (Otorrhoea)

13.        Behavioral disorders of children, their management and counseling: Breath holding spell, Shayyamutra (Bed wetting), Autism, ADHD (Attention Deficit and Hyperactive Disorders)
14.        Atyayika Balaroga Prabandhana (Pediatric Emergency Management): Shock and Anaphylaxis, Fluid and Electrolyte Management, Drowning, Poisoning, Foreign body aspiration, Status epilepticus, hemorrhage, Acute Renal Failure, Febrile Convulsion, Status Asthmaticus
15.        Balagraha: General description, types, clinical features and management
16.        Various Ayurvedic & modern procedures and investigations in pediatric practice


PRACTICAL                                                                                100 Marks

1.       Clinical training of above mentioned disorders of children.
2.       Navajata Shishu Paricharya (Care of the newborn)
3.       Pranapratyagamana Vidhi (Resuscitation procedure of new born)
4.       Vaccination
5.       Panchakarma Vidhi (Panchakarma procedures)
6.       Knowledge of various equipments such as phototherapy unit, overhead radiant warmer, special resuscitation equipments, Panchakarma and their application
7.       Knowledge of IV fluids administration, blood sampling
8.       Breast feeding technique


                                                                                  

Practical Marks Division

Clinical work (record of clinical cases)           - 20 Marks

Examination of Patient                                 - 40 Marks

Spotting                                                      - 10 marks

Viva - voice                                                  - 30 MarksReference Books1.  
Kashyapa samhita

-

-

Complete Hindi translation by Satyapal Vidhyalankara English translation by Prof. Premvati Tiwari

2.  
Essential Paediatrics

-

O.P. Ghai

3.  
Text Book of Paediatrics

-

Nelsan

4.  
Care of New Born

-

Meharban Singh

5.  
Clinical Methods in Paediatrics

-

Meharban Singh

6.  
Paediatric Emergencies

-

Meharban Singh

7.  
Diseases of New Born

-

Scheffers

8.  
Kaumarbhritya related references from Charaka samhita, Sushruta samhita Vagbhatta etc.

-


3.7. PANCHAKRMA

Theory One Paper – 100 Marks

                                                                  Practical one – 50 Marks

                                                               Lectures - 100

                                                               Hospital Training – 3 MonthsPaper I                                                                                          100 Marks

Part A                                                                                              50 MarksI. INTRODUCTION

1) Introduction to Panchakarma, their importance and utility in the treatment.

2) Relation of Panchakarma with Shodhana therapy (purification therapy).

3) Threefold Karma

i) Poorva karma (pre operative   procedure):- General knowledge, importance and utility of Poorva karma (Pachana, Deepana, Snehana, & Swedana)

ii) Pradhana karma (Operative procedure)

iii) Pashchat karma (Post operative procedure)

4) Usefulness of Shodhana (purification therapy) according to the seasons.

5) General precautions (pariharya vishaya) during Panchakarma.    

6) Relevance of Panchakarma in present era.

7) Specifications of Panchakarma theatre and necessary equipments

II. SNEHANA

1) Etymology and definition of Sneha and Snehana (Oleation therapy)

2) Types of Sneha, Qualitative utility of Sarpi, Taila, Vasa and Majja

3)  Different categories of Snehayonis (sources).

4) Need of Rukshana before snehana and Samyak rukshana lakshanas.

5) Types of Snehana – Bahya and Abhyantara (external and internal oleation therapy), Snehapaka.                                                                        

6) Knowledge of Yamaka sneha, Trivrit sneha, Maha sneha, Panchaprasrutiki Sneha,  Achcha sneha, Pravicharana, sneha, Sadya sneha, Avapidaka Sneha, Shodhana,  Shamana and Brimhana Sneha, Hrasiyasi,Hrasva,Madhyama And Uttama Sneha

7) Indications and contraindications for Snehana.

8) Sneha Procedures:

    Abhyantara Shodhananga Sneha Vidhi:

Poorvakarma: Roga and rogi pareeksha, including relevant   diagnostic techniques, Koshta    pareeksha   and Agni nirnaya, preparation of the rogi & fixation of dose.

Pradhana karma: Adminitration of Sneha & Anupana, Observation-Jeeryamana/Jeerna/Ajeerna/Asnigdha Lakshanas, Samyak Yoga, Ayoga/Atiyoga Lakshanas, Vyapats & their managemen according to Ayurveda & Modern Systems of Medicines.

Pashchat karma: Pariharya vishaya & Planning of Shodhana. Shamana and Brimhana Snehana Vidhi, Chirakaleena Sneha Vyapats, and their management.
9) Diet and regimens during Snehana

10) Introduction to Bahirparimarjana Chikitsa.

11) Detailed knowledge about procedure and utility of following Bahyasnehanas

(External oleation therapy) – Abhyanga, Samvahana, Mardana, Unmardana, Utsadana, Padhaghata, Murdhni Taila, Pichu, Karna Poorana & Akshi Tarpana

11) Snehana Kamukata.

12) Digestion and Metabolism of Fat.III. SWEDANA

1) Etymology and definition of Sweda and Swedana (Sudation).

2) Swedana dravyas and their properties.

3) Methods to protect the vital organs (varjya anga) during Swedana Procedure.Ten Types of Niragni Sweda, Different types of Sagni Sweda

4) Knowledge of Shodhananga and Shamana Sweda.

5) Indication and contra- indications of swedana.

6) Detailed Knowledge about Utility of below mentioned Swedana procedures:- Patrapinda Sweda, Shashtika Shalipinda Sweda,Churna Pinda Sweda, Jambeera Pinda Sweda, Dhanya Pinda Sweda, Kukkutanda Sweda, Anna lepa, Valuka Sweda, Ishtika Sweda, Nadi Sweda, Bashpa Sweda, Ksheera bashpa sweda, Avagaha Sweda, arisheka Sweda(Pizichil, Dhanyamla Dhara, Kashaya Dhara,Ksheera Dhara) & Upanaha Sweda.

7) Features of Samyak Yoga (Proper Sudation), Atiyoga (Excessive Sudation), Heenayoga (Inadequate Sudation) and Vyapat of Swedana and their Management.

8) Diet and regimens during and after Swedana.

9) Swedana karmukata (Mode of action of Swedana Chikitsa).

10) Introduction to Bahirparimarjana Chikitsa: Study Lepa, Gandusha, kavala, ShiroLepa (Tala potichil), Talam, Udvartana, TakraDhara,kati,Janu, Basti, Greeva and  Urobasti (Tarpana)

11) General Knowledge about current Sudation techniques (Sauna bath, Steam bath, Infrared therapy).                                                                                    

IV. VAMANA                                          

1) Etymology, definition and Inroduction of Vamanakarma

2) Importance and utility of Vamana Karma

3) Kosta nirnaya and Agni pareeksha in Vamana karma.

4) Indications and Contraindications for Vamana.

5) General properties of Vamaka Dravyas

6) Preservation and Knowledge of Vamaka and Vamanopaga dravyas.

7) Detailed study of Madana Phala, Kutaja, Yashti, Vacha and Nimba.

Poorva karma:  Snehana & Swedana Diet & regimen   prior   to Vamana    Karma Preparation of formulation for Vamana Karma Dose & Method of Administration.

Poorva karma:  Snehana & Swedana Diet & regimen during vishrama kala prior to Virechana Karma

Pradhana karma:  Administration of drugs and Observation, and Assistance of Vegas, Upavegas and Matra. Knowledge of Laingiki, Antiki and Maniki Shuddhi, Features of Samyak yoga (Proper Shuddhi), Atiyoga (Excessive Shuddhi), Ayoga (Inadequate Shuddhi)  and their  management.

Pashchat karma:  Samsarjana(Peyadi,Tarpana and Rasa Samsarjana krama) Pariharya vishaya & Parihara Kala  Vyapats & their management according to Ayurveda & Modern Systems of Medicines

8) Vamana Karmukata (Mode of action of Vamana).

V. VIRECHANA KARMA

1) Etymology, definition, introduction, Importance, Utility & Classification of Virechana Karma.

2) Knowledge of Anulomana, Sramsana, Bhedana, Rechana, karma with examples.

3) General properties of Virechana Dravyas.

4) Detailed study of following Virechana drugs Trivrut, Eranda, Aragvadha, Katuki and Jaipala

5) Knowledge of Virechana kalpanas, their properties, dose, anupana and method of administration.

6) Knowledge of Koshta Nirnaya and Agni vivechana.

7) Indications & Contra-indications for Virechana

8) Significance of Vamana before Virechana.

9) Virechana Vidhi (Procedure for Virechana)

Poorva karma:  Snehana & Swedana Diet & regimen prior to Virechan Karma.  
Pradhana karma: Administration of drugs and Anupana, Observation, Assessment of Vegas, Upavegas and Matra. Knowledge of Laingiki, Antiki and Maniki Shuddhi, Features of Samyak yoga (Proper Shuddhi), Atiyoga (Excessive Shuddhi),Heenayoga (Inadequate Shuddhi)  and their  management.

Pashchat karma : Samsarjana(Peyadi,Tarpana and Rasa Samsarjana krama) Pariharya vishaya & Parihara ala  Vyapats & their management according to Ayurveda & Modern Systems of Medicines.

10) Virechana Karmukata (Mode of action of Virechana).

VI. BASTI

1) Etymology, definition, introduction, utility, and importance of Basti Karma.

2) Types of Basti based on Karma, Sankhyas, Adhisthan & Matra.

3) Knowledge of different Basti yantras, their significance and utility.

4) Indications & Contra-indications for Anuvasana Basti and Asthapana Basti.

5) Knowledge of Anuvasanopayogi and Asthapanopayogi dravyas.

6) Adimistration of Basti:

Poorvakarma (Pre-operative procedure): Preparation of Basti dravyas Fixation of dose Preparation of Ptient.                                                            

Pradhana karma (Operative procedure): Basti Pranidhana vidhi (Administration of Asthapana, Anuvasana    and Matra Basti)   Observation    of    Basti      pratyagamana, Samyakyoga, Atiyoga, heenayoga lakshanas and their management.

Paschat karma (post operative procedure):  Pariharya vishaya, Parihara Kala Diet and regimen after Basti.

7) Detailed knowledge of Basti Vyapats and their management.

8) Study of following Vishishta Bastis:

Piccha Basti,Ksheera Basti,Yapana Basti, Madhutailika Basti, Erandamooladi Nirooha  Basti, Panchaprasrutika Basti, Kshara Basti, Vaitarana Basti, Krimighna Basti,Lekhana Basti,Sarvarogahara Nirooha Basti, Brimhana Basti, Vataghna Basti, Pittaghna Basti  and Kaphaghna Basti.

9) Knowledge of Uttara Basti, Importance of Uttara Basti, Uttara Basti  Yantra,  dravyas and their dosage in Uttara Basti.
10) Detailed knowledge of administration of Uttara Basti in to mutrashaya (Intra
      Vesical) and Garbhashaya (intra uterine).
11) Basti karmukata (Mode of action of Basti).

VII. NASYA
1) Etymology, definition, introduction & Significance of Nasya karma.

2) Knowledge about dravyas (Medicines) used for Nasya karma,

3) Classification of Nasya in detail

4) Indications and contraindications of Nasya

5) Knowledge of dosage of Dravyas (Medicines) and time of administration in different type of Nasya.

6) Nasya Procedure

Poorvakarma (Pre-operative procedure): Prepartation of Patient.

Pradhana Karma (Operative procedure): Admnisitration of Nasya.

Paschat Karma (post operative procedure): Parithara Kala, Diet and regimen after Nasya.

7) Detailed Knowledge of features of Samyakyoga (Proper), Ayoga (Inadequate), Atiyoga (Excessive) of Nasya and their management.

8) Pathya-Apathya during Nasya karma

9) Administration of Navana, Marsha, Pratimarsha, Avapeedaka, Dhmapana and Dhooma Nasyas

10) Nasya Karmukata (Mode of action of Nasya Therapy)VIII. RAKTA MOKSHANA AND VYAYAMOPACHARA

1) Definition, Utility and Significance of Raktamokshana, Knowledge of different

    Techniques of Raktamokshana

2) Indications and contraindications for Raktamokshana

3) Rakta mokshana karmukata (Mode of Rakta mokshana)

4) Bsic Knowledge of Physiotherapy

5) Knowledge of emergency management in complications such as Water &                      Electrolyte imbalance, hypo- volamic shock, Haematemisis, Epistaxis, Bleeding per rectum, acute abdomen etc.

Practical Marks Division

Practical Record                                                           -10 Marks

Procedure                                                                    -15 Marks

Viva-voice                                                                    -25 Marks

Total                                                                           - 50 Marks

Referance books

1

Caraka Samhita with commentary of Ayurveda Dipika by Chakrapanidatta & Jalpakalpa taruby Gangadhara

Edn-1

Vol-I-V

Agnivesha

2

Sushrutha Samhita with the Nibhandha Samgraha commentary of Dalhana & Nyayachandrika panjika of Gayadasa on nidanasthan

Edn-VI

Vol-I

Sushruta

3

Ashtanga Hrudaya with Sarvanga sundara & Ayurveda rasayana commentaries

Edn-VIII

Vol-I

Vaghbhata

4

Ayurvediya Panchakarma chikitsa

Edn-I

Vol-I

Dr Mukundilal Dwivedi

5

Panchakarma Vijnana

Edn-I

Vol-I

Dr Haridas Shreedhar Kasture

6

Illustrated Panchakarma

Edn-I

Vol-I

Dr.G Srinivasa Acharya

7

Clinical Panchkarma (English)

Second Edition 2008

Dr. P.Yadaiah

8

Prayogika panchkarma (Hindi)

Second Edition 2007

Dr. P. Yadaiah

9

Vivida Vyadhiyome Panchkarma (Hindi)

First Edition 2007

Dr. P. Yadaiah

10

The Panchkarma Treatment of Ayurveda with Kerala Specialties

Revised Edition 2008

Dr. T.L. Devaraj

11

Panchkarma Therapy

Second Edition 2005

Dr. R.H. Singh

12

Principles and practice of vasti

2006

Dr. Vasudevan Nampoothiri and Dr. L. Mahadevan

13

Clayton’s Physiotherapy

14

Teddy’s Physiotherapy

15

Harrison’s Principle of Internal Medicine

16 Guyton’s Physiology


FOR FURTHER REFERENCE ON SYLLABUS OF AYURVEDACHARYA (BAMS) COURSE
9 comments:

 1. We Care India providing Orthopedic surgery in India have state of the art facilities, equipped with state of art infrastructure and latest technology andadhere to international standards of clinical care, safe environment, medication safety, respect for rights and privacy, international infection control standards.
  orthopedic surgery hospitals india
  Trigeminal Neuralgia surgery india
  Eye muscle surgery India
  Hysteroscopy surgery India

  ReplyDelete
 2. Dry Sweet Flag root (Acorus calamus) to cure epilepsy (apasmara)

  Hallo respectful doctor. I suffer from apasmara from 13 years of age, I’m now 33.
  Fits may happen once in 1 or 2 months. I live in town, but also have a country house and tremendous believe in ayurveda, siddha, other preparation of natural igredients, I also know a little of basics of ayurveda. At september 2012 in country I collected a very high-quality roots of sweetflag and put hem to dry. In various sources is mentioned that root of sweetflag cures desieses of nervous system and epilepsy. If not cure, it will make the situation better. So I’m up to prepare medicine myself, but first to ask Your opinion about ingredients, proportions and preparation.
  You can surely advice other items to make it more effective. I hope I’ll be able to buy them to add. In the book I have there’s recommended just to take the root and boil it. I believe it’s not the approach of ayurveda and siddha. Please recommend the ingredients, moon-time for preparation, all You would see important from the beginning to the end, including manner of taking it.

  Please write to: davids.kleiners@gmail.com

  Gratefully,
  Cheshtitam

  ReplyDelete
 3. It was a fantastic information..... Nadichikitsa is also one of the best centers in India to learn Nadi Pariksha.

  ReplyDelete
 4. Nadichikitsa is also one of the best centers in India to learn Nadi Pariksha. Nadi Pariksha - Get your Nadi Pariksha done at Nadi Chikitsa for Best diagnosis.

  ReplyDelete
 5. India system which largely depends on plant support to form major Chunk of its medicine. Most of the herbs, spices, seeds, roots, leaves, stems, petals and flowers are deeply ingrained in all Indian homes where 'home remedies' are popular. Ashwagandha root extract

  ReplyDelete
 6. Ayurveda is one of the ancient Indian systems of medicine.it is also called as a traditional medicines.
   Ayurvedic

  ReplyDelete
 7. Its good actually , very nice to read in deep.
  Importantly, eating less is not a healthy balanced diet.
  To know more about health ayurveda

  ReplyDelete
 8. Nadi Pariksha - Get your Nadi Pariksha done at Nadi Chikitsa for Best diagnosis. We are experts in Ayurvedic Pulse Diagnosis. We can diagnose root cause of ailments which are sometimes hidden and cannot be found through modern diagnostic equipments.Nadichikitsa is also one of the best centers in India to learn Nadi Pariksha.

  ReplyDelete


 9. I must say i appreciate your blog. Aside from the appealing web page, this blog that may be go through directly into this blog is actually impressing. I buy some crucial subject areas within the following which can't be affecting any sites. Thanks for expressing this site. I like this.
  ALOKA UST-979

  ReplyDelete